Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHÓA 2008 - Đợt 30/03-18/04
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp Miễn HP Ghi chú
01 081250411101 Vũ Thanh An 19/08/89   08C1    
02 081250411102 Nguyễn Văn Ba 05/04/88   08C1    
03 081250411103 Thái Bá Bảy 25/06/89   08C1 100 Con TB1/4
04 081250411104 Trần Viết  Châu 22/06/90   08C1 50 Hộ nghèo 
05 081250411105 Hoàng Văn Chính 07/03/89   08C1    
06 081250411106 Trương Quang Chung 10/08/88   08C1 100 Con BB2/3
07 081250411107 Cao Xuân Danh 23/10/89   08C1    
08 081250411110 Nguyễn Tiến Dũng 07/04/89   08C1    
09 081250411111 Phan Lê Thanh Dũng 21/07/90   08C1    
10 081250411112 Bùi Quang Hải 25/02/88   08C1    
11 081250411113 Dương Văn 23/07/89   08C1    
12 081250411114 Đặng Trung Hiếu 25/12/89   08C1    
13 081250411115 Lê Ngọc Hoà 26/03/90   08C1    
14 081250411116 Hoàng 08/05/90   08C1    
15 081250411117 Phùng Đăng Hoàng 05/10/90   08C1    
16 081250411118 Nguyễn Mạnh Hùng 09/09/90   08C1 50 Hộ nghèo 
17 081250411119 Nguyễn Tường Huân 18/04/89   08C1    
18 081250411120 Đỗ ức Huy 30/04/90   08C1 100 Con TB4/4
19 081250411121 Phan Quốc Huy 12/01/89   08C1    
20 081250411122 Cao Văn  Huynh 16/06/90   08C1    
21 081250411123 Trần Văn Khanh 28/02/89   08C1 50 Hộ nghèo 
22 081250411124 Nguyễn Phước Khương 25/07/90   08C1    
23 081250411125 Hồ Sỹ Kính 22/11/87   08C1    
24 081250411126 Đặng Văn Lập 10/04/90   08C1    
25 081250411127 Đỗ Tấn Lâm 08/05/90   08C1    
26 081250411128 Phạm Đình Lành 25/02/90   08C1    
27 081250411129 Nguyễn Trần 22/01/90   08C1    
28 081250411130 Mai Văn Lên 01/01/90   08C1    
29 081250411131 Nguyễn Thanh Linh 30/07/90   08C1    
30 081250411132 Trần Huỳnh Lít 14/11/90   08C1    
31 081250411133 Đoàn Vĩnh Lộc 30/04/84   08C1    
32 081250411134 Đặng Đình Long 02/01/90   08C1    
33 081250411135 Đỗ Thanh Luận 10/12/90   08C1    
34 081250411136 Nguyễn Đức Minh 01/06/90   08C1    
35 081250411137 Nguyễn Thanh Mỹ 19/07/89   08C1    
36 081250411138 Nguyễn Văn Nam 04/03/87   08C1    
37 081250411139 Nguyễn Đình Nguyên 15/02/89   08C1    
38 081250411140 Trần Hữu Nhật 01/07/90   08C1    
39 081250411141 Cao Bá Ninh 14/12/90   08C1    
40 081250411142 Nguyễn Văn Phú 25/10/89   08C1 100 Con BB2/3
41 081250411143 Trần Văn Phú 18/03/88   08C1    
42 081250411144 Phạm Huy Phước 16/12/89   08C1    
43 081250411145 Đặng Ngọc Quyết 24/06/90   08C1 100 Con TB2/4
44 081250411146 Lê Ngọc Rin 25/04/90   08C1    
45 081250411147 Lê Văn  Tân 22/04/89   08C1    
46 081250411148 Đặng Văn Tài 18/06/89   08C1    
47 081250411149 Thái Ngọc Thắng 02/11/88   08C1    
48 081250411150 Đoàn Đức Thành 10/12/90   08C1    
49 081250411151 Trần Đăng Thế 11/03/89   08C1    
50 081250411152 Huỳnh Trọng Thiện 28/09/89   08C1    
51 081250411153 Trần Thiện 10/06/89   08C1    
52 081250411154 Nguyễn Tấn Thu 14/10/90   08C1    
53 081250411156 Nguyễn Văn Tiền 25/09/90   08C1    
54 081250411157 Trần Viết Tín 05/12/89   08C1    
55 081250411158 Bùi Văn Toàn 10/05/90   08C1    
56 081250411159 Huỳnh Đình Trí 13/01/88   08C1 50 Hộ nghèo 
57 081250411160 Nguyễn Duy Trinh 11/04/89   08C1 100 Mồ côi
58 081250411161 Phạm Bá Trung 14/02/90   08C1    
59 081250411162 Trần Thanh Tùng 01/01/90   08C1 50 Hộ nghèo 
60 081250411163 Trần Phước 28/01/88   08C1    
61 081250411164 Nguyễn Đức Tương 22/02/90   08C1    
62 081250411165 Phạm Thanh Tuấn 13/06/88   08C1    
63 081250411166 Nguyễn Đức Viên 02/01/90   08C1 50 Hộ nghèo 
64 081250411167 Phan Châu Vủ 02/02/89   08C1    
65 081250411168 Nguyễn Đăng 01/03/90   08C1    
66 081250411169 Đỗ Minh Vương 13/04/88   08C1 100 KV1-VC
01 081250411201 Phạm Ân 09/04/90   08C2    
02 081250411202 Đoàn Vũ Phong Bảo 26/05/89   08C2 100 Con TB4/4
03 081250411203 Lê Tự Anh Chí 12/08/90   08C2    
04 081250411204 Phạm Văn Chính 03/02/90   08C2    
05 081250411205 Đặng Công 20/05/90   08C2    
06 081250411206 Lê Tấn Công 02/05/89   08C2 100 KV1-VC
07 081250411207 Phan Mạnh Cường 18/08/90   08C2    
08 081250411208 Ngô Quang Đô 18/01/90   08C2 100 Con TB2/4
09 081250411209 Nguyễn Phi Dũng 13/09/88   08C2    
10 081250411210 Nguyễn Văn Dương 25/06/90   08C2 100 Con TB4/4
11 081250411211 Võ Nguyên Giang 02/12/90   08C2    
12 081250411212 Trịnh Pháp Gơn 19/09/90   08C2    
13 081250411213 Ngô Văn Hậu 01/07/89   08C2    
14 081250411214 Nguyễn Văn 20/08/89   08C2    
15 081250411215 Đinh Văn Hữu 10/04/90   08C2    
16 081250411216 Hoàng Thanh Hưng 08/03/90   08C2    
17 081250411217 Nguyễn Văn Huy 27/01/89   08C2    
18 081250411218 Võ Văn Huy 02/08/90   08C2    
19 081250411219 Trương Quốc Khoa 24/06/90   08C2    
20 081250411220 Hoàng Phương Lộc 20/02/90   08C2 100 Con TB4/4
21 081250411221 Nguyễn Hoàng Lộc 01/05/90   08C2    
22 081250411222 Huỳnh Kim Long 11/12/89   08C2    
23 081250411223 Nguyễn Đình Long 22/12/90   08C2 100 Con MSLĐ
24 081250411225 Phan Văn Lưu 20/12/90   08C2    
25 081250411226 Nguyễn Văn Mạnh 20/08/89   08C2    
26 081250411227 Trần Châu Huy Mẫn 16/02/90   08C2    
27 081250411228 Nguyễn Trọng Nam 19/06/90   08C2    
28 081250411229 Nguyễn Công Phi 11/06/90   08C2    
29 081250411231 Nguyễn Văn Phú 07/09/89   08C2    
30 081250411232 Phan Xuân Quang 17/07/90   08C2    
31 081250411233 Hoàng Ngọc Quốc 14/10/90   08C2    
32 081250411234 Trần Nguyễn Thành Quốc 27/04/90   08C2 100 Con MSLĐ
33 081250411236 Phan Tuấn Quỳnh 19/08/89   08C2    
34 081250411237 Huỳnh Ngọc Sang 27/06/89   08C2    
35 081250411238 Lê Đình  Sáng 11/10/90   08C2    
36 081250411239 Nguyễn Văn  Sơn 19/11/89   08C2    
37 081250411240 Lê Minh Tâm 16/04/89   08C2    
38 081250411241 Trần Nhật Tân 08/10/85   08C2    
39 081250411243 Huỳnh Tấn Thắng 01/01/89   08C2 50 Hộ nghèo 
40 081250411244 Nguyễn Ngọc Thành 05/08/89   08C2 100 KV1-VC
41 081250411246 Hồ Văn Thái 01/12/89   08C2    
42 081250411247 Vũ Viết Thanh 16/09/90   08C2    
43 081250411248 Đỗ Hữu Thìn 04/04/88   08C2    
44 081250411249 Trần Hưng Thiện 15/10/90   08C2    
45 081250411250 Nguyễn Minh Tiến 08/05/88   08C2    
46 081250411251 Huỳnh Minh Tiết 10/08/90   08C2    
47 081250411252 Phan Trọng Tín 04/12/90   08C2    
48 081250411253 Hán Duy Trọng 22/02/89   08C2    
49 081250411254 Phạm Trọng 14/01/90   08C2    
50 081250411255 Nguyễn Thành Trông 17/01/90   08C2    
51 081250411256 Đỗ Văn Trung 12/07/90   08C2 50 Hộ nghèo 
52 081250411257 Phạm Văn Trung 10/09/89   08C2    
53 081250411259 Dương Đình Tùng 23/06/90   08C2    
54 081250411260 Hoàng Anh Tuyến 30/06/90   08C2    
55 081250411262 Nguyễn Quang 20/01/90   08C2    
56 081250411264 Đinh Hồng Việt 20/06/89   08C2    
57 081250411265 Nguyễn Hoàng Việt 24/05/88   08C2    
58 081250411266 Nguyễn Vĩnh Vinh 15/03/89   08C2    
59 081250411267 Nguyễn Hồng Vương 21/01/89   08C2 100 Con BB2/3
01 081250441101 Nguyễn Đức Anh 19/09/89   08CĐT    
02 081250441102 Trần Tuấn Anh 27/02/90   08CĐT    
03 081250441103 Nguyễn Văn Ánh 11/07/88   08CĐT    
04 081250441104 Huỳnh Kim Bảo 27/04/89   08CĐT    
05 081250441105 Lê Quốc Bảo 25/05/89   08CĐT    
06 081250441106 Nguyễn Tấn Bách 19/11/89   08CĐT    
07 081250441107 Trương Quang Bình 03/03/89   08CĐT    
08 081250441108 Nguyễn Minh Cảnh 09/09/90   08CĐT    
09 081250441109 Đặng Hoàng Minh Châu 03/02/90   08CĐT    
10 081250441110 Đoàn Thế Cường 04/10/90   08CĐT    
11 081250441111 Nguyễn Tấn Đạt 01/03/86   08CĐT    
12 081250441112 Nguyễn Xuân Định 26/10/85   08CĐT    
13 081250441113 Nguyễn Văn Đức 12/10/89   08CĐT    
14 081250441115 Nguyễn Nhật Duy 27/12/90   08CĐT    
15 081250441116 Phan Công Duy 10/01/90   08CĐT    
16 081250441117 Dương Ngọc Hải 20/09/86   08CĐT    
17 081250441120 Nguyễn Đắc Hùng 04/09/89   08CĐT    
18 081250441122 Tạ Duy Hùng 01/06/90   08CĐT    
19 081250441123 Hồ Đăng Huy 03/12/87   08CĐT    
20 081250441125 Lê Trọng Khởi 10/11/90   08CĐT    
21 081250441126 Cao Phượng  Khoa 26/09/82   08CĐT    
22 081250441128 Nguyễn Đức Khoa 24/03/89   08CĐT    
23 081250441130 Phan Tiến Trung Kiên 19/05/90   08CĐT    
24 081250441131 Hồ Văn Kỳ 10/09/90   08CĐT 100 KV1-VC
25 081250441132 Phạm Văn Linh 07/03/90   08CĐT    
26 081250441134 Đinh Kỳ Lực 26/06/89   08CĐT    
27 081250441135 Hoàng Tiến Mạnh 05/04/90   08CĐT    
28 081250441136 Đào Ngọc Công Nghĩa 12/05/90   08CĐT    
29 081250441137 Nguyễn Thành Nghĩa 18/06/89   08CĐT    
30 081250441138 Võ Văn Ngọc 16/03/90   08CĐT    
31 081250441139 Nguyễn Hữu Nhật 20/01/89   08CĐT 50 Hộ nghèo 
32 081250441142 Lâm Quang Phi 29/04/90   08CĐT    
33 081250441143 Trương Duy Phong 17/09/90   08CĐT 50 Hộ nghèo 
34 081250441144 Nguyễn Hữu Phúc 02/05/90   08CĐT    
35 081250441145 Bùi Viết Quang 23/11/89   08CĐT    
36 081250441146 Bùi Xuân Quỳnh 26/03/89   08CĐT    
37 081250441147 Lê Chí Ca 20/12/89   08CĐT    
38 081250441148 Phan Cô Roa 01/01/90   08CĐT 100 Con TB3/4
39 081250441150 Thái Văn Siêng 29/01/88   08CĐT    
40 081250441151 Đặng Công Sơn 16/04/89   08CĐT    
41 081250441152 Đào Minh Tân 25/02/90   08CĐT    
42 081250441153 Hoàng Đình Tân 26/10/90   08CĐT    
43 081250441154 Trần Văn Tân 08/05/90   08CĐT    
44 081250441155 Hà Trường Thắng 12/12/89   08CĐT    
45 081250441156 Trần Văn Quốc Thắng 03/06/86   08CĐT    
46 081250441157 Trần Việt Thảo 14/10/83   08CĐT    
47 081250441158 Hồ Văn Thái 01/01/90   08CĐT    
48 081250441159 Nguyễn Hữu Thanh 07/10/89   08CĐT    
49 081250441160 Nguyễn Văn Thiện 01/02/89   08CĐT    
50 081250441161 Phạm Phú Thiện 08/06/87   08CĐT    
51 081250441163 Hà Văn Tịnh 14/04/89   08CĐT    
52 081250441164 Lê Xuân Tiền 20/03/90   08CĐT 50 Hộ nghèo 
53 081250441165 Lê Thánh Tiên 25/09/87   08CĐT 50 Hộ nghèo 
54 081250441166 Đỗ Cảnh Toàn 05/09/90   08CĐT    
55 081250441168 Trần Minh Trí 20/08/89   08CĐT    
56 081250441169 Trương Đình Trí 10/11/90   08CĐT    
57 081250441171 Nguyễn Văn Trường 21/10/90   08CĐT    
58 081250441172 Trần Văn  Trường 20/09/90   08CĐT 100 Con TB2/4
59 081250441173 Nguyễn Đức Trung 21/04/90   08CĐT    
60 081250441174 Phạm Văn Trung 29/10/89   08CĐT    
61 081250441175 Hà Anh 14/10/87   08CĐT    
62 081250441176 Dương Thanh Tùng 29/07/90   08CĐT    
63 081250441177 Nguyễn Duy Va 24/12/89   08CĐT    
64 081250441179 Đỗ Tấn Viên 28/10/90   08CĐT    
65 081250441180 Nguyễn Văn Vinh 12/10/89   08CĐT    
66 081250441181 Lê Văn 09/09/90   08CĐT    
67 081250441182 Phạm Hữu 15/07/90   08CĐT    
68 081250441183 Thái 05/01/90   08CĐT    
69 081250441184 Võ Quang 13/02/90   08CĐT    
01 081250511101 Nguyễn Đặng Tú Anh 29/05/90   08Đ1 100 KV1-VC
02 081250511102 Nguyễn Văn Anh 12/03/90   08Đ1 50 Hộ nghèo
03 081250511103 Nguyễn Văn Anh 11/06/90   08Đ1    
04 081250511104 Hoàng Thái Bảo 21/08/90   08Đ1    
05 081250511105 Vũ Văn Ban 08/10/87   08Đ1    
06 081250511106 Lại Văn Bình 17/10/88   08Đ1    
07 081250511107 Lê Long Bình 05/04/90   08Đ1    
08 081250511108 Phạm Duy Bình 14/08/87   08Đ1 100 KV1-VC
09 081250511109 Trần Ngọc Châu 20/06/85   08Đ1    
10 081250511111 Nguyễn Dõan Cương 09/04/90   08Đ1    
11 081250511112 Tô Ngọc Đoàn 10/06/90   08Đ1    
12 081250511113 Nguyễn Văn Đức 23/04/90   08Đ1    
13 081250511114 Lê Hùng Dũng 02/04/89   08Đ1    
14 081250511115 Lê Văn Dũng 10/09/89   08Đ1    
15 081250511116 Lương Văn Tiến Dũng 18/06/90   08Đ1    
16 081250511117 Huỳnh Tấn 05/08/90   08Đ1    
17 081250511118 Hứa Doãn Hiệp 28/11/88   08Đ1 100 Con BB2/3
18 081250511119 Phan Văn Hiền 14/04/88   08Đ1    
19 081250511120 Võ Hữu Hiếu 16/10/90   08Đ1    
20 081250511121 Phan Tấn Hội 14/02/89   08Đ1    
21 081250511122 Nguyễn Nhật Hoàng 21/05/89   08Đ1    
22 081250511123 Nguyễn Minh Hùng 27/01/90   08Đ1    
23 081250511124 Đào Sỹ Hưng 20/01/90   08Đ1    
24 081250511125 Đoàn Văn Hưng 02/01/90   08Đ1 100 Con TB4/4
25 081250511126 Huỳnh Ngọc Huy 01/02/90   08Đ1    
26 081250511127 Nguyễn Minh Huy 12/11/89   08Đ1    
27 081250511128 Nguyễn Văn Huy 30/04/89   08Đ1    
28 081250511129 Phan Trần Tân Khoa 10/01/89   08Đ1    
29 081250511130 Nguyễn Hoàng Lĩnh 02/09/89   08Đ1    
30 081250511132 Nguyễn Thái Long 21/12/87   08Đ1 50 Hộ nghèo 
31 081250511133 Diệp Minh Lương 20/03/90   08Đ1 50 Hộ nghèo 
32 081250511134 Ngô Hữu Đức Minh 14/05/90   08Đ1    
33 081250511135 Hoàng Nam 07/06/90   08Đ1 50 Hộ nghèo 
34 081250511137 Nguyễn Đức Nhân 10/12/90   08Đ1    
35 081250511138 Nguyễn Sư Pháp 10/09/89   08Đ1    
36 081250511140 Nguyễn Quang Phụng 02/02/89   08Đ1    
37 081250511141 Lê Văn Phương 02/02/89   08Đ1    
38 081250511142 Nguyễn Văn Phương 06/07/89   08Đ1    
39 081250511143 Lê Minh Quang 15/02/90   08Đ1    
40 081250511144 Nguyễn Văn Quốc 26/09/90   08Đ1    
41 081250511145 Tân Vĩnh Quý 24/11/90   08Đ1    
42 081250511146 Bùi Phan Quyn 12/11/90   08Đ1    
43 081250511147 Hồ Anh Sang 10/05/90   08Đ1    
44 081250511148 Nguyễn Xuân Sang 04/07/84   08Đ1    
45 081250511149 Hồ Văn Sỹ 10/12/90   08Đ1    
46 081250511150 Nguyễn Hữu Tài 20/05/89   08Đ1    
47 081250511151 Lê Văn Thắng 05/04/90   08Đ1    
48 081250511152 Nguyễn Văn Thắng 04/09/89   08Đ1    
49 081250511153 Võ Quang  Thắng 12/10/88   08Đ1    
50 081250511154 Thẩm Trần Minh  Thành 01/01/89   08Đ1    
51 081250511155 Hứa Thiện 20/09/89   08Đ1    
52 081250511157 Võ Minh Thiên 13/10/90   08Đ1 100 Con TB4/4
53 081250511158 Phạm Minh Thương 20/01/90   08Đ1    
54 081250511159 Huỳnh Văn Thuận 03/05/90   08Đ1    
55 081250511160 Lê Minh Tiến 20/08/89   08Đ1    
56 081250511161 Hoàng Lê Anh Toàn 04/01/90   08Đ1    
57 081250511162 Tề Minh Tri 23/06/89   08Đ1    
58 081250511163 Trần Phước Tri 01/05/89   08Đ1    
59 081250511164 Trần Công Trình 06/02/90   08Đ1    
60 081250511165 Trần Phước Trinh 30/08/90   08Đ1    
61 081250511166 Huỳnh Văn 02/10/90   08Đ1    
62 081250511167 Tô Văn Tuyên 09/12/90   08Đ1    
63 081250511168 Nguyễn Đức Việt 19/01/90   08Đ1    
64 081250511169 Trương Tấn Việt 01/01/89   08Đ1    
65 081250511170 Lương Trọng 09/08/90   08Đ1    
66 081250511171 Trần Như Vỹ 20/05/90   08Đ1    
67 081250511172 Võ Văn Zét 27/01/89   08Đ1    
01 081250511201 Nguyễn Ngọc Bằng 03/02/87   08Đ2 100 KV1-VC
02 081250511202 Hoàng Kim Chung 19/04/90   08Đ2    
03 081250511203 Huỳnh Minh Công 10/06/90   08Đ2    
04 081250511205 Nguyễn Văn Đông 19/08/89   08Đ2    
05 081250511206 Hồ Đức 20/10/89   08Đ2    
06 081250511207 Lê Văn Duy 06/03/90   08Đ2    
07 081250511208 Nguyễn Ngọc Hải 10/08/89   08Đ2    
08 081250511209 Phạm Bá Hậu 24/04/89   08Đ2    
09 081250511210 Trần Bá Hoàn 10/06/89   08Đ2    
10 081250511211 Đặng Duy Hùng 23/02/90   08Đ2    
11 081250511212 Ngô Quốc Hùng 02/07/89   08Đ2    
12 081250511213 Nguyễn Đức Hùng 03/11/88   08Đ2 100 KV1-VC
13 081250511214 Nguyễn Xuân Hưng 06/07/90   08Đ2    
14 081250511215 Phạm Minh Hưng 10/04/90   08Đ2    
15 081250511216 Nguyễn Văn Huy 12/02/89   08Đ2    
16 081250511217 Nguyễn Duy Khanh 26/05/90   08Đ2    
17 081250511218 Nguyễn Trùng Khánh 06/04/90   08Đ2    
18 081250511219 Nguyễn Hữu Kỳ 01/06/90   08Đ2 100 Con TB4/4
19 081250511221 Nguyễn Văn Lai 06/09/90   08Đ2    
20 081250511222 Nguyễn Ngọc Lanh 30/09/88   08Đ2    
21 081250511224 Trần Cao Lộc 12/06/90   08Đ2    
22 081250511226 Phan Đức Lợi 02/08/90   08Đ2    
23 081250511227 Đỗ Văn Mẫn 20/08/90   08Đ2 50 Hộ nghèo 
24 081250511228 Nguyễn Ngọc Minh 01/12/90   08Đ2    
25 081250511230 Nguyễn Văn Nam 03/02/89   08Đ2    
26 081250511231 Lê Văn Nghĩa 10/07/88   08Đ2    
27 081250511232 Hà Văn Nguyên 02/07/89   08Đ2    
28 081250511233 Nguyễn Minh Nhật 10/02/89   08Đ2    
29 081250511234 Võ Quốc Nhật 06/10/90   08Đ2    
30 081250511235 Cao Viết Nhân 23/03/90   08Đ2    
31 081250511236 Nguyễn Văn Phát 17/12/88   08Đ2 50 Hộ nghèo 
32 081250511237 Nguyễn Thanh Phong 08/11/90   08Đ2    
33 081250511238 Lê Xuân Phú 21/08/88   08Đ2 50 Hộ nghèo 
34 081250511239 Phạm Phú Phương 24/07/90   08Đ2    
35 081250511240 Võ Anh Quốc 24/05/90   08Đ2    
36 081250511241 Võ Ngọc Quyền 25/01/90   08Đ2    
37 081250511242 Trương Công Soạn 17/11/89   08Đ2    
38 081250511244 Nguyễn Đức Thắng 29/08/90   08Đ2    
39 081250511245 Nguyễn Ngọc Thắng 27/03/90   08Đ2 50 Hộ nghèo 
40 081250511246 Nguyễn Viết  Thắng 16/08/88   08Đ2 100 Con TB4/4
41 081250511247 Trần Ngọc Thạch 15/06/90   08Đ2 100 Con MSLĐ
42 081250511248 Đinh Thanh 23/10/90   08Đ2    
43 081250511249 Nguyễn Ngọc Thịnh 06/08/89   08Đ2    
44 081250511250 Trần Ngọc Thịnh 25/04/88   08Đ2 50 Hộ nghèo
45 081250511251 Võ Quang Thiên 19/02/90   08Đ2    
46 081250511252 Phạm Quang Thụ 02/07/89   08Đ2    
47 081250511253 Lê Xuân Tiến 25/12/88   08Đ2    
48 081250511254 Nguyễn Quốc Toàn 12/01/90   08Đ2    
49 081250511255 Nguyễn Huy Trung 27/03/90   08Đ2 100 KV1-VC
50 081250511256 Hoàng Xuân  28/11/87   08Đ2    
51 081250511257 Nguyễn Thiện 29/10/89   08Đ2    
52 081250511258 Nguyễn Anh Tùng 02/06/86   08Đ2    
53 081250511259 Nguyễn Mạnh Tùng 21/09/90   08Đ2    
54 081250511260 Nguyễn Xuân Tương 10/08/90   08Đ2    
55 081250511261 Huỳnh Ngọc Tuấn 01/11/90   08Đ2    
56 081250511263 Phùng Mạnh Tuấn 12/11/90   08Đ2    
57 081250511264 Đặng Minh Tuyến 23/06/89   08Đ2    
58 081250511265 Lê Sỹ  Văn 10/05/87   08Đ2 50 Hộ nghèo 
59 081250511266 Đặng Văn 20/08/90   08Đ2    
60 081250511267 Đinh Quốc Việt 17/07/90   08Đ2    
61 081250511268 Đinh Văn Việt 01/10/89   08Đ2    
62 081250511270 Hoàng Quốc 19/02/89   08Đ2    
01 081250511301 Trần Văn Anh 20/11/88   08Đ3    
02 081250511302 Võ Duy Anh 10/04/90   08Đ3    
03 081250511304 Phạm Xuân Bình 05/04/89   08Đ3    
04 081250511305 Triệu Thái Bình 10/07/88   08Đ3    
05 081250511307 Cao Văn Chung 10/04/90   08Đ3    
06 081250511308 Hoàng Xuân Dũng 30/07/90   08Đ3    
07 081250511309 Phạm Hữu Duy 09/09/89   08Đ3 100 Con BB2/3
08 081250511310 Hoàng Đăng Hải 24/11/90   08Đ3    
09 081250511311 Nguyễn Phương Hải 19/02/90   08Đ3    
10 081250511312 Võ Văn Hải 20/05/90   08Đ3 50 Hộ nghèo 
11 081250511313 Võ Tấn Hậu 22/05/90   08Đ3    
12 081250511314 Phạm Nghĩa Hiệp 29/11/87   08Đ3    
13 081250511315 Vũ Quốc  Hiếu 14/04/89   08Đ3    
14 081250511316 Đặng Văn Hoàng 08/04/90   08Đ3    
15 081250511317 Phạm Lê Hoàng 26/12/90   08Đ3    
16 081250511318 Nguyễn Quang  Huy 02/10/89   08Đ3 100 KV1-VC
17 081250511319 Nguyễn Văn Huy 23/03/90   08Đ3    
18 081250511320 Lê Hoàng Khánh 12/01/90   08Đ3    
19 081250511322 Nguyễn Thế Lữ 09/04/89   08Đ3    
20 081250511323 Đặng Văn Luân 20/12/88   08Đ3    
21 081250511324 Nguyễn Phúc Mạnh 05/06/90   08Đ3 100 Tàn Tật
22 081250511325 Nguyễn Phước Minh 04/04/90   08Đ3    
23 081250511326 Mai Thúc Nghĩa 17/09/88   08Đ3    
24 081250511327 Hồ Sỹ Nông 11/11/90   08Đ3    
25 081250511328 Đinh Văn Phát 12/11/89   08Đ3    
26 081250511329 Trần Xuân Phê 01/01/90   08Đ3    
27 081250511330 Huỳnh Ngọc Phi 25/10/90   08Đ3    
28 081250511331 Trần Văn Phong 25/07/89   08Đ3    
29 081250511332 Hồ Hữu Phước 10/10/90   08Đ3    
30 081250511333 Phạm Phú Phúc 18/10/89   08Đ3    
31 081250511334 Đoàn Công Quân 19/05/89   08Đ3    
32 081250511336 Trần Văn Quy 03/12/88   08Đ3 100 Con BB2/3
33 081250511338 Huỳnh Văn Tân 28/10/90   08Đ3    
34 081250511339 Nguyễn Hữu Tân 29/04/90   08Đ3    
35 081250511340 Hồ Xuân Tây 23/10/88   08Đ3    
36 081250511341 Phan Văn Thắng 26/08/90   08Đ3    
37 081250511342 Trần Xuân Thảo 11/04/89   08Đ3    
38 081250511343 Hồ Ngọc Thành 23/09/90   08Đ3    
39 081250511344 Nguyễn Văn  Thành 01/04/90   08Đ3    
40 081250511345 Đặng Sỹ Thìn 30/08/88   08Đ3    
41 081250511346 Nguyễn Kim Thiện 05/04/89   08Đ3    
42 081250511347 Nguyễn Thái Thiên 02/08/90   08Đ3    
43 081250511348 Nguyễn Xuân Thọ 19/09/89   08Đ3    
44 081250511349 Nguyễn Phan Thông 17/04/89   08Đ3    
45 081250511350 Nguyễn Thương 15/07/90   08Đ3    
46 081250511351 Trần Đình Tri 02/08/89   08Đ3    
47 081250511352 Phùng Văn Trung 10/09/90   08Đ3    
48 081250511353 Phạm Đức Tường 03/09/89   08Đ3 50 Hộ nghèo 
49 081250511354 Lê Công Tuấn 07/02/90   08Đ3    
50 081250511355 Trần Lê Tuấn 11/10/90   08Đ3    
51 081250511356 Huỳnh Quốc Việt 01/06/89   08Đ3    
52 081250511357 Cao Văn 02/09/89   08Đ3    
53 081250511358 Nguyễn Quang 19/02/90   08Đ3    
54 081250511359 Phan Thanh Vương 01/04/90   08Đ3    
01 081250421101 Nguyễn Đình Bảo 20/04/90   08ĐL1 50 Hộ nghèo 
02 081250421102 Hồ Ngọc Bữu 01/04/90   08ĐL1    
03 081250421103 Nguyễn Minh Dân 05/10/89   08ĐL1    
04 081250421104 Đặng Lâm Đào 24/07/90   08ĐL1    
05 081250421105 Phạm Văn Đệ 25/07/88   08ĐL1    
06 081250421106 Lê Đình Đồng 18/04/90   08ĐL1    
07 081250421107 Trần Xuân Đông 10/03/89   08ĐL1    
08 081250421108 Nguyễn Đức 15/02/90   08ĐL1    
09 081250421109 Mai Xuân Dũng 11/06/89   08ĐL1    
10 081250421110 Phạm Văn  Dũng 17/09/90   08ĐL1    
11 081250421111 Cao Thanh Giang 16/10/90   08ĐL1    
12 081250421112 Trần Giỏ 05/02/89   08ĐL1    
13 081250421113 Dương Tấn Hân 21/07/89   08ĐL1    
14 081250421114 Nguyễn Ngọc Hiền 12/08/90   08ĐL1    
15 081250421115 Đinh Ngọc Hiếu 06/03/90   08ĐL1    
16 081250421116 Dương Văn Hiếu 06/12/88   08ĐL1 100 Hải đảo
17 081250421118 Trần Hữu Hoàng 28/06/90   08ĐL1    
18 081250421119 Trần Quốc Hoàng 03/04/90   08ĐL1 100 KV1-VC
19 081250421120 Trương Công Hoàng 16/10/90   08ĐL1    
20 081250421121 Phạm Ngọc Hoan 24/09/90   08ĐL1    
21 081250421122 Nguyễn Thanh Hùng 31/10/88   08ĐL1    
22 081250421123 Trần Đức Hùng 02/09/90   08ĐL1    
23 081250421124 Nguyễn Ngọc Thái Huy 05/10/89   08ĐL1    
24 081250421125 Phạm Viết Huy 03/02/90   08ĐL1    
25 081250421126 Trần Công Khanh 20/07/90   08ĐL1    
26 081250421127 Đặng Thanh Lân 31/03/90   08ĐL1 100 KV1-VC
27 081250421128 Hồ Duy Lĩnh 20/03/90   08ĐL1    
28 081250421129 Nguyễn Trường Lĩnh 14/03/90   08ĐL1    
29 081250421130 Trần Nhật Lộc 20/12/90   08ĐL1    
30 081250421131 Nguyễn Tam Lực 10/08/90   08ĐL1    
31 081250421132 Nguyễn Đình Minh 20/11/90   08ĐL1    
32 081250421133 Nguyễn Văn Năng 08/07/90   08ĐL1    
33 081250421134 Trần Anh Nam 18/02/90   08ĐL1    
34 081250421135 Nguyễn Công Nghị 22/12/89   08ĐL1    
35 081250421136 Nguyễn Trọng Nghĩa 18/05/90   08ĐL1    
36 081250421137 Nguyễn Thanh Nhàn 03/06/90   08ĐL1    
37 081250421138 Mai Văn Phú 06/06/90   08ĐL1 100 Con MSLĐ
38 081250421139 Mai Đăng Phước 06/02/90   08ĐL1    
39 081250421140 Ngô Văn Phương 10/02/90   08ĐL1    
40 081250421141 Đỗ Đức Quang 28/10/90   08ĐL1    
41 081250421142 Lê Viết Quang 26/01/90   08ĐL1    
42 081250421143 Trần Văn Quang 20/07/90   08ĐL1 100 Con TB2/4
43 081250421144 Lê Xuân Quý 30/09/90   08ĐL1    
44 081250421145 Hồ Công Anh Sang 30/04/90   08ĐL1    
45 081250421146 Nguyễn Văn Sinh 28/01/90   08ĐL1 50 Hộ nghèo 
46 081250421147 Nguyễn Phú Sỹ 22/10/90   08ĐL1    
47 081250421148 Trần Minh Tiến Sỹ 30/09/89   08ĐL1    
48 081250421149 Huỳnh Tấn Tạo 07/02/90   08ĐL1    
49 081250421150 Trần Thanh Tâm 22/08/90   08ĐL1    
50 081250421151 Phạm Thanh 20/03/90   08ĐL1    
51 081250421152 Hồng Văn Thịnh 02/02/89   08ĐL1 100 KV1-VC
52 081250421153 Đoàn Phước Thọ 19/01/89   08ĐL1    
53 081250421154 Trần Thanh Thọ 02/01/89   08ĐL1    
54 081250421155 Thuật 30/12/90   08ĐL1    
55 081250421156 Ngô Đức Tín 17/05/90   08ĐL1    
56 081250421157 Nguyễn Văn Trọng Tín 30/11/90   08ĐL1    
57 081250421158 Chu Trọng Tới 28/12/88   08ĐL1    
58 081250421159 Phan Minh Trí 01/12/90   08ĐL1    
59 081250421160 Trương Văn Trí 01/01/89   08ĐL1    
60 081250421162 Nguyễn Hữu Tùng 07/03/90   08ĐL1    
61 081250421164 Lê Quốc Việt 20/10/90   08ĐL1    
62 081250421165 Lê Phan Quang Vinh 11/04/90   08ĐL1    
63 081250421166 Trịnh Hoài Vinh 30/04/90   08ĐL1    
64 081250421167  Phan Phước 22/04/90   08ĐL1 100 Con BB2/3
65 081250421168 Dương Văn Vỹ 28/08/90   08ĐL1    
66 081250421169 Phạm Ý 03/09/90   08ĐL1    
01 081250421201 Lê Văn Ấn 18/02/90   08ĐL2    
02 081250421202 Trần Nhật An 30/12/89   08ĐL2    
03 081250421204 Trương Thế Anh 18/08/89   08ĐL2 100 Dân tộc
04 081250421205 Nguyễn Văn Cảnh 25/06/90   08ĐL2    
05 081250421272 Lê Văn Cao 06/10/86   08ĐL2    
06 081250421206 Chu Hoàng Chung 24/08/89   08ĐL2    
07 081250421209 Nguyễn Văn Đỏ 07/05/90   08ĐL2    
08 081250421210 Nguyễn Đình Dũng 08/10/88   08ĐL2    
09 081250421211 Nguyễn Phi Dũng 24/09/89   08ĐL2    
10 081250421212 Cao Trùng Dương 27/01/89   08ĐL2 100 KV1-VC
11 081250421213 Nguyễn Văn Dương 04/03/89   08ĐL2    
12 081250421215 Trương Thế Hiển 31/03/90   08ĐL2 50 Hộ nghèo 
13 081250421216 Nguyễn Đoàn Trọng  Hiếu 30/04/90   08ĐL2    
14 081250421217 Nguyễn Văn Hoà 10/11/89   08ĐL2    
15 081250421221 Huỳnh Tấn Khoa 21/02/90   08ĐL2    
16 081250421222 Lê Quốc Khoa 20/01/90   08ĐL2    
17 081250421223 Trần Quốc Lành 17/11/88   08ĐL2    
18 081250421224 Võ Văn Lộc 10/06/90   08ĐL2    
19 081250421225 Nguyễn Văn Lợi 06/05/90   08ĐL2    
20 081250421226 Bùi Văn  Lược 20/10/89   08ĐL2 100 Con TB4/4
21 081250421227 Nguyễn Viết 06/07/89   08ĐL2    
22 081250421229 Nguyễn Thành Nghĩa 03/02/90   08ĐL2    
23 081250421230 Hoàng Văn Ngọ 31/07/90   08ĐL2 50 Hộ nghèo 
24 081250421231 Đoàn Văn Phương 01/01/89   08ĐL2    
25 081250421233 Nguyễn Thi 22/07/90   08ĐL2    
26 081250421234 Nguyễn Nhật Sinh 15/11/90   08ĐL2    
27 081250421235 Lê Thanh Tâm 14/07/89   08ĐL2    
28 081250421236 Nguyễn Hữu Tài 18/10/89   08ĐL2    
29 081250421238 Phạm Thành Tài 24/09/90   08ĐL2    
30 081250421239 Văn Quang Tài 10/08/90   08ĐL2 100 KV1-VC
31 081250421240 Ngô Thắm 04/08/89   08ĐL2 100 Mồ côi
32 081250421241 Dương Văn  Thảo 26/08/89   08ĐL2    
33 081250421242 Trương Công Thịnh 20/07/90   08ĐL2 100 Con TB2/4
34 081250421243 Nguyễn Tam Thiện 01/08/89   08ĐL2    
35 081250421245 Nguyễn Đức Thọ 15/12/89   08ĐL2    
36 081250421247 Phùng Đình Thơm 25/01/89   08ĐL2    
37 081250421248 Nguyễn Kim Tiền 12/12/89   08ĐL2    
38 081250421249 Trần Anh Tiến 20/03/89   08ĐL2    
39 081250421250 Phan Thành Tiếng 19/08/90   08ĐL2 100 KV1-VC
40 081250421251 Nguyễn Đức Trải 14/09/89   08ĐL2 100 Con TB2/4
41 081250421253 Huỳnh Ngọc Trinh 28/02/89   08ĐL2    
42 081250421256 Lê Văn Trung 20/07/89   08ĐL2    
43 081250421257 Lê Viết Trung 08/04/90   08ĐL2    
44 081250421258 Phan Văn Trung 23/07/89   08ĐL2    
45 081250421259 Nguyễn Văn Tùng 15/07/90   08ĐL2    
46 081250421260 Nguyễn Văn Tuấn 10/09/88   08ĐL2    
47 081250421261 Phạm Quốc Tuấn 15/07/90   08ĐL2 100 Con BB2/3
48 081250421262 Hà Phú Tuyên 17/06/89   08ĐL2 100 KV1-VC
49 081250421263 Phan Đức Vĩnh 07/03/87   08ĐL2 100 Con TB4/4
50 081250421264 Lê Đình Việt 13/04/89   08ĐL2    
51 081250421265 Nguyễn Quốc Việt 06/11/90   08ĐL2    
52 081250421266 Huỳnh Đắc Vinh 14/03/89   08ĐL2    
53 081250421267 Hoàng Lê Quang 07/01/89   08ĐL2    
54 081250421268 Lê Đức 10/07/90   08ĐL2    
55 081250421269 Phan Thanh 07/02/90   08ĐL2 50 Hộ nghèo 
56 081250421271 Đỗ Như Ý 20/06/89   08ĐL2    
01 081250521101 Nguyễn Văn An 09/10/90   08ĐT1    
02 081250521102 Nguyễn Văn Bình 09/10/90   08ĐT1    
03 081250521103 Phan Bá Biểu 10/08/89   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
04 081250521104 Lương Xuân Cảm 17/10/89   08ĐT1    
05 081250521105 Phan Châu Chiến 04/11/88   08ĐT1    
06 081250521106 Nguyễn Thanh Thành Công 15/12/90   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
07 081250521107 Phạm Quốc Cường 10/10/89   08ĐT1    
08 081250521108 Nguyễn Đức Danh 15/12/89   08ĐT1    
09 081250521109 Lương Mạnh Đạt 27/09/89   08ĐT1 100 Dân tộc
10 081250521110 Hoàng Ngô Trường Dũng     08ĐT1    
11 081250521111 Lê Anh Dũng 14/02/90   08ĐT1    
12 081250521114 Đặng Văn Gió 08/08/90   08ĐT1    
13 081250521115 Đỗ Thị Hằng 20/06/89 Nữ 08ĐT1 50 Hộ nghèo 
14 081250521116 Trần Thị Hảo 15/10/90 Nữ 08ĐT1    
15 081250521117 Nguyễn Quỳnh Hậu 20/10/90   08ĐT1    
16 081250521118 Trần Văn Hai 05/03/90   08ĐT1    
17 081250521119 Bùi Phan Hoà 10/01/90   08ĐT1    
18 081250521175 Lý Văn Hùng     08ĐT1    
19 081250521122 Trần Hoàng Tuấn Khánh 29/04/90   08ĐT1    
20 081250521123 Dương Minh Khôi     08ĐT1    
21 081250521124 Trần Đình Kỷ 01/08/89   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
22 081250521125 Phan Công Lại 05/01/90   08ĐT1    
23 081250521127 Huỳnh Tấn Linh 12/02/90   08ĐT1    
24 081250521128 Nguyễn Hải Linh 22/12/89   08ĐT1    
25 081250521130 Trà Thanh Lợi 05/09/90   08ĐT1    
26 081250521131 Lê Văn Long 13/04/90   08ĐT1    
27 081250521132 Nguyễn Thị Mận 20/11/88 Nữ 08ĐT1 100 Con TB2/4
28 081250521133 Nguyễn Văn Minh 29/12/88   08ĐT1    
29 081250521134 Trần Ngọc Mỹ 20/08/89   08ĐT1    
30 081250521135 Lê Phước Nam 16/07/90   08ĐT1 100 Con TB4/4
31 081250521136 Phan Nhật Nam 09/08/90   08ĐT1    
32 081250521137 Phạm Quang Nghĩa 02/08/90   08ĐT1    
33 081250521138 Đỗ Khôi Nguyên 07/03/90   08ĐT1    
34 081250521139 Trần Đình Nhân 12/10/90   08ĐT1    
35 081250521140 Phan 03/08/90   08ĐT1 100 Con TB3/4
36 081250521142 Đào Tâm Phúc 01/01/86   08ĐT1 50 Hộ nghèo
37 081250521143 Nguyễn Trọng  Quang 28/06/90   08ĐT1    
38 081250521144 Lê Văn Quốc 01/01/90   08ĐT1    
39 081250521146 Võ Văn Quyền 01/06/90   08ĐT1    
40 081250521148 Phạm Văn Sơn 08/09/86   08ĐT1 100 KV1-VC
41 081250521149 Nguyễn Thị Sương 10/02/90 Nữ 08ĐT1    
42 081250521150 Trần Hữu Tâm 14/09/90   08ĐT1    
43 081250521151 Lưu Văn Thế 20/01/90   08ĐT1    
44 081250521152 Văn Công Thịnh 01/05/88   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
45 081250521153 Huỳnh Thế Thích 13/07/90   08ĐT1    
46 081250521154 Trịnh Xuân Thông 04/02/90   08ĐT1    
47 081250521155 Nguyễn Văn Thuý 25/03/89   08ĐT1 100 Con TB1/4
48 081250521156 Hoàng Công Thuỷ 12/01/89   08ĐT1    
49 081250521157 Võ Văn Tiên 11/04/90   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
50 081250521158 Bùi Phước Toàn 09/11/89   08ĐT1    
51 081250521159 Văn Thị Trình 14/02/90 Nữ 08ĐT1 50 Hộ nghèo 
52 081250521160 Nguyễn Thị Kiều Trinh 26/07/89 Nữ 08ĐT1    
53 081250521161 Dương Văn Trọng 20/07/90   08ĐT1 100 Con BB2/3
54 081250521162 Lê Xuân Tứ 18/05/89   08ĐT1 100 Con TB3/4
55 081250521163 Nguyễn Trà Tửu 02/10/89   08ĐT1    
56 081250521164 Lê Văn Tuấn 26/09/90   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
57 081250521165 Nguyễn Thanh Tuấn 27/04/89   08ĐT1    
58 081250521166 Phan Minh Tuấn 17/08/90   08ĐT1    
59 081250521167 Võ Văn Tỵ 15/02/89   08ĐT1    
60 081250521168 Phạm Tấn Việt 15/10/89   08ĐT1    
61 081250521169 Trương Công Nam  Việt 28/03/90   08ĐT1    
62 081250521170 Dương Thế Viên 04/02/88   08ĐT1    
63 081250521171 Cao Anh 01/03/90   08ĐT1 100 Mồ côi
64 081250521172 Hồ Quốc 10/03/89   08ĐT1 50 Hộ nghèo 
65 081250521173 Trần Thái 01/12/90   08ĐT1    
66 081250521174 Đoàn Minh  Vương 10/11/90   08ĐT1    
01 081250521201 Trần Thắng Bảo 02/10/88   08ĐT2    
02 081250521202 Trần Quang Bình 02/09/90   08ĐT2 100 Con TB3/4
03 081250521203 Lê Đôn Chỉnh 10/02/90   08ĐT2    
04 081250521204 Nguyễn Văn  Cường 24/03/86   08ĐT2 100 Con TB4/4
05 081250521205 Trần Thị Thu Cúc 08/08/90 Nữ 08ĐT2    
06 081250521206 Nguyễn Thị Đẩu 08/11/90 Nữ 08ĐT2    
07 081250521207 Lê Thị Đào 20/06/90 Nữ 08ĐT2    
08 081250521208 Phan Quốc Đông 10/09/90   08ĐT2    
09 081250521209 Trần Tấn Đức 18/03/85   08ĐT2    
10 081250521210 Đậu Anh Dũng 10/10/90   08ĐT2 100 Con BB2/3
11 081250521211 Nguyễn Văn Dự 08/02/89   08ĐT2    
12 081250521212 Phạm Long Duy 29/11/89   08ĐT2 100 KV1-VC
13 081250521213 Võ Trường Giang 22/06/90   08ĐT2    
14 081250521214 Nguyễn Hạ 05/11/90   08ĐT2    
15 081250521215 Lê Thị Thu 20/08/89 Nữ 08ĐT2 100 Con BB2/3
16 081250521217 Nguyễn Quốc Hòa 28/08/90   08ĐT2    
17 081250521218 Võ Văn Hoà 10/10/90   08ĐT2    
18 081250521219 Đặng Hữu Hoàng 17/09/89   08ĐT2    
19 081250521220 Trần Minh Hoàng 10/12/89   08ĐT2    
20 081250521221 Hồ Duy Hùng 33076   08ĐT2 50 Hộ nghèo 
21 081250521222 Phan Lửa Hừng 01/01/90   08ĐT2 50 Hộ nghèo 
22 081250521224 Đoàn Đức Huy 30/11/90   08ĐT2    
23 081250521225 Lê Viết Hải Huy 27/02/90   08ĐT2 50 Hộ nghèo 
24 081250521226 Lương Văn Kha 10/06/89   08ĐT2    
25 081250521227 Phạm Đình Khánh 01/01/90   08ĐT2    
26 081250521228 Võ Văn Khánh 20/07/90   08ĐT2    
27 081250521229 Phạm Văn Khôi 29/11/90   08ĐT2    
28 081250521230 Lê Đức Khởi 20/12/90   08ĐT2    
29 081250521231 Trần Văn Kiều 25/02/88   08ĐT2 100 Con BB2/3
30 081250521232 Đặng Ngọc Lâm 22/01/90   08ĐT2 50 Hộ nghèo 
31 081250521233 Trương Ngọc Lai 05/12/87   08ĐT2    
32 081250521234 Trần Thị Mỹ  13/10/90 Nữ 08ĐT2    
33 081250521236 Trương Ngọc Lực 03/06/90   08ĐT2    
34 081250521237 Nguyễn Đình Nghĩa 01/03/90   08ĐT2    
35 081250521238 Phạm Nghĩa 29/03/90   08ĐT2    
36 081250521239 Lê Như Ngọc 17/07/90   08ĐT2    
37 081250521240 Nguyễn Văn Nhật 05/09/90   08ĐT2 100 KV1-VC
38 081250521242 Hồ Văn Phong 22/12/90   08ĐT2    
39 081250521244 Nguyễn Văn Tám 01/01/90   08ĐT2    
40 081250521245 Hoàng Đình Thắm 28/03/89   08ĐT2 50 Hộ nghèo 
41 081250521246 Võ Xuân Thảo 01/02/90   08ĐT2    
42 081250521247 Nguyễn Tiến Thành 15/10/90   08ĐT2    
43 081250521248 Nguyễn Quang Thịnh 19/05/90   08ĐT2    
44 081250521249 Nguyễn Đức Thiện 02/11/89   08ĐT2 100 KV1-VC
45 081250521250 Nguyễn Văn Thiện 03/02/90   08ĐT2    
46 081250521251 Đinh Quang Thọ 12/04/90   08ĐT2    
47 081250521252 Nguyễn Thị Hoài Thu 13/12/90 Nữ 08ĐT2 100 Con TB4/4
48 081250521253 Ngô Tấn Thứ 10/12/90   08ĐT2    
49 081250521254 Trần Thị Thương 23/08/90 Nữ 08ĐT2 50 Hộ nghèo
50 081250521255 Nguyễn Văn Tiến 01/10/89   08ĐT2    
51 081250521256 Đoàn Tuấn Tín 09/11/90   08ĐT2    
52 081250521257 Huỳnh Đức Tính 15/07/90   08ĐT2    
53 081250521259 Lê Hoàng Trình 30/10/90   08ĐT2    
54 081250521260 Hồ Văn 18/02/87   08ĐT2    
55 081250521261 Phạm Anh 02/04/89   08ĐT2    
56 081250521262 Nguyễn Sơn Tùng 01/01/90   08ĐT2    
57 081250521263 Phạm Tiến Tùng 03/05/88   08ĐT2    
58 081250521264 Đoàn Công Tuấn 18/09/90   08ĐT2    
59 081250521265 Hoàng Văn Tuấn 22/11/89   08ĐT2    
60 081250521266 Nguyễn Đức Vân 20/11/90   08ĐT2    
61 081250521268 Nguyễn Văn Việt 02/02/89   08ĐT2    
62 081250521272 Lê Đức Vinh 31/01/90   08ĐT2    
63 081250521273 Nguyễn Văn Vinh 06/05/90   08ĐT2    
64 081250521274 Phan Xuân Tiến Vinh 25/12/89   08ĐT2    
01 081250711101 Nguyễn Trung Bằng 18/07/89   08H 100 Con TB4/4
02 081250711102 Lê Vũ Bảo 29/10/90   08H 100 KV1-VC
03 081250711103 Trần Thị 04/04/90 Nữ 08H    
04 081250711104 Lê Thanh Cường 12/03/89   08H    
05 081250711105 Lê Văn Cường 26/04/90   08H 100 Con TB4/4
06 081250711106 Ngô Hùng Cường 08/06/89   08H    
07 081250711107 Lê Tiến Đệ 10/04/88   08H    
08 081250711108 Phạm Đình Du 14/04/84   08H 100 Con TB4/4
09 081250711110 Phạm Thị Trường Giang 19/04/90 Nữ 08H    
10 081250711111 Phạm Thị Hằng 06/02/89 Nữ 08H    
11 081250711112 Đậu Đức  Hạnh 26/09/90   08H    
12 081250711113 Trương Quang Hậu 02/12/89   08H    
13 081250711115 Võ Thị Thu Hiền 01/08/90 Nữ 08H    
14 081250711116 Nguyễn Thị Ánh Hoa 18/04/90 Nữ 08H    
15 081250711117 Nguyễn Văn Hoàng 20/02/88   08H 100 Con TB1/4
16 081250711118 Võ Ngọc Hưng 15/11/89   08H    
17 081250711119 Nguyễn Hữu Lê Huân 13/03/88   08H    
18 081250711120 Lê Thị Mỹ Kiều 21/11/89 Nữ 08H    
19 081250711121 Lê Thị Mỹ Kiều 13/01/89 Nữ 08H 100 Con BB2/3
20 081250711122 Lê Thị Cẩm Lài 10/01/90 Nữ 08H    
21 081250711123 Ngô Văn Lào 15/08/87   08H    
22 081250711124 Trần Thị Lanh 25/10/90 Nữ 08H    
23 081250711125 Nguyễn Thị Liên 19/09/89 Nữ 08H    
24 081250711126 Nguyễn Trần Hoàng Linh 01/05/90 Nữ 08H    
25 081250711127 Võ Vũ Nhật Linh 01/08/90   08H    
26 081250711128 Lê Xuân Lộc 20/06/90   08H    
27 081250711129 Nguyễn Thị Lời 02/09/90 Nữ 08H    
28 081250711131 Nguyễn Thanh Luân 28/08/90   08H    
29 081250711132 Nguyễn Thành Luân 08/02/90   08H 50 Hộ nghèo 
30 081250711133 Trần Thị Tuyết  Mai 25/05/89 Nữ 08H    
31 081250711134 Trần Thị Nghĩa 10/05/90 Nữ 08H    
32 081250711135 Trần Văn Nhanh 10/01/88   08H    
33 081250711136 Lương Thị Kim Phấn 10/08/90 Nữ 08H 100 Con TB4/4
34 081250711137 Trần Văn Phượng 20/09/90   08H    
35 081250711138 Nguyễn Thị Phương 21/04/90 Nữ 08H 50 Hộ nghèo 
36 081250711140 Võ Thị Thanh Tâm 03/05/90 Nữ 08H    
37 081250711141 Nguyễn Thị Hoài Tây 08/09/90 Nữ 08H    
38 081250711142 Huỳnh Ngọc Thịnh 01/01/90   08H    
39 081250711143 Nguyễn Trung Thiện 11/04/90   08H    
40 081250711144 Nguyễn Thị Thọ 01/01/90 Nữ 08H    
41 081250711146 Lê Thị  Thu 15/08/89 Nữ 08H    
42 081250711147 Võ Thanh Thủy 20/10/90 Nữ 08H 100 KV1-VC
43 081250711148 Đặng Ngọc Thùy 28/03/88   08H 100 Hải đảo
44 081250711149 Dương Thị Dạ Thư 12/09/89 Nữ 08H    
45 081250711151 Mai Thị Thanh Thuý 04/11/89 Nữ 08H    
46 081250711152 Nguyễn Thị Thuỷ 01/10/90 Nữ 08H    
47 081250711153 Lê Thị Thanh Tiệp 18/10/90 Nữ 08H    
48 081250711154 Huỳnh Thị Kiều Trinh 24/08/90 Nữ 08H    
49 081250711155 Trần Hoàng Văn 26/04/90   08H    
50 081250711156 Nguyễn Văn Vệ 10/11/89   08H    
51 081250711157 Đinh Ngọc Tuấn  30/09/90   08H    
52 081250711158 Trần Tuấn  05/04/90   08H    
53 081250711159 Nguyễn Thanh 20/12/90   08H    
01 081250731101 Đỗ Phi Anh 13/07/90   08HTP    
02 081250731102 Trương Thị Ngọc Ánh 21/12/90 Nữ 08HTP    
03 081250731103 Nguyễn Thị Cảm 04/10/90 Nữ 08HTP    
04 081250731104 Nguyễn Duy Chanh 05/02/90   08HTP    
05 081250731105 Nguyễn Thị Thanh Cưng 07/06/90 Nữ 08HTP    
06 081250731106 Nguyễn Khắc Điệp 27/08/90   08HTP    
07 081250731107 Đậu Thị  Diện 20/12/90 Nữ 08HTP    
08 081250731108 Huỳnh Thị Thanh Diễm 08/12/89 Nữ 08HTP    
09 081250731109 Nguyễn Tiến Dũng 27/02/89   08HTP    
10 081250731110 Đặng Thị Dung 05/09/90 Nữ 08HTP    
11 081250731111 Nguyễn Thị Lệ Dung 02/01/89 Nữ 08HTP    
12 081250731112 Nguyễn Thị Ngọc Dung 06/06/89 Nữ 08HTP 50 Hộ nghèo 
13 081250731113 Trần Văn Hòa 27/10/90   08HTP    
14 081250731116 Nguyễn Thị Kiều 24/04/90 Nữ 08HTP    
15 081250731117 Võ Thị Thúy Kiều 26/11/90 Nữ 08HTP    
16 081250731118 Phan Thị Lài 26/06/89 Nữ 08HTP    
17 081250731120 Tưởng Thị Xuân Lộc 22/07/90 Nữ 08HTP    
18 081250731121 Nguyễn Thị Kiều Loan 20/04/89 Nữ 08HTP    
19 081250731122 Lý Hữu Long 10/12/90   08HTP    
20 081250731123 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 20/10/89 Nữ 08HTP 50 Hộ nghèo 
21 081250731124 Nguyễn Thị May 15/08/90 Nữ 08HTP    
22 081250731125 Nguyễn Xuân Minh 05/10/89   08HTP    
23 081250731126 Trịnh Thị  Mười 14/10/89 Nữ 08HTP    
24 081250731127 Văn Viết Oánh 10/01/87   08HTP    
25 081250731130 Cao Thị Quyên 21/11/89 Nữ 08HTP 50 Hộ nghèo 
26 081250731131 Đinh Ngọc Sơn 10/01/88   08HTP 100 KV1-VC
27 081250731132 Hà Duy  Sơn 29/07/89   08HTP    
28 081250731136 Lê Anh Thư 20/04/87   08HTP    
29 081250731138 Nguyễn Đức Trường 06/07/88   08HTP    
30 081250731139 Nguyễn Duy Trung 06/05/89   08HTP    
31 081250731140 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/06/90 Nữ 08HTP    
32 081250731141 Trần Thị Ánh Tuyết 09/02/89 Nữ 08HTP    
33 081250731142 Lê Thị Tường Vi 13/03/90 Nữ 08HTP    
34 081250731143 Nguyễn Thị Hồng Vi 08/10/90 Nữ 08HTP    
35 081250731144 Nguyễn Văn 20/12/87   08HTP    
36 081250731145 Nguyễn Thị Ngọc Vỷ 17/03/90 Nữ 08HTP 50 Hộ nghèo 
01 081250651101 Lê Phước Đại Anh 28/03/90   08KT    
02 081250651102 Nguyễn Đăng Chuẩn 20/12/89   08KT    
03 081250651103 Nguyễn Văn Cường 03/02/89   08KT    
04 081250651104 Lê Minh Định 25/12/88   08KT    
05 081250651106 Lê Trần Đức 12/12/89   08KT    
06 081250651107 Đỗ Văn Doanh 20/03/90   08KT    
07 081250651108 Nguyễn Phước Dũng 10/10/90   08KT    
08 081250651109 Nguyễn Xuân Duy 03/03/90   08KT    
09 081250651112 Trịnh Nguyễn Phúc Hậu 03/04/89   08KT 50 Hộ nghèo 
10 081250651113 Đỗ Thảo Hiền 07/12/89 Nữ 08KT    
11 081250651114 Lê Hữu Minh Hiếu 25/10/89   08KT    
12 081250651115 Lê Đình Huy 13/11/90   08KT    
13 081250651116 Nguyễn Văn Khanh 13/10/88   08KT 100 KV1-VC
14 081250651118 Đàm Thị Liệu 03/09/89 Nữ 08KT    
15 081250651119 Võ Bảo Linh 13/02/89   08KT    
16 081250651120 Nguyễn Thị  Lời 12/06/90 Nữ 08KT    
17 081250651121 Đỗ Văn Minh 24/07/90   08KT    
18 081250651123 Nguyễn Sơn Nam 13/06/90   08KT    
19 081250651124 Ngô Minh Nhân 05/01/89   08KT    
20 081250651125 Nguyễn Hoài Nhân 01/08/90   08KT    
21 081250651126 Nguyễn Ngọc  Nhàn 03/02/89   08KT    
22 081250651127 Hồ Thanh Phát 02/11/89   08KT    
23 081250651129 Tôn Nữ Bích  Phượng 29/05/88 Nữ 08KT    
24 081250651130 Cao Xuân Quân 12/01/89   08KT 100 Con BB2/3
25 081250651131 Đặng Ngọc Khánh Quang 20/11/88   08KT    
26 081250651132 Đặng Công Rin 06/09/89   08KT 50 Hộ nghèo
27 081250651133 Cao Hoàng Sơn 01/01/90   08KT    
28 081250651134 Dương Thanh Sơn 18/02/89   08KT    
29 081250651135 Huỳnh Đỗ Duy Sương 26/09/88 Nữ 08KT 100 Con TB3/4
30 081250651136 Nguyễn Hữu Tài 20/01/90   08KT    
31 081250651137 Lê Ngọc Thành 18/05/90   08KT    
32 081250651138 Trần Văn Thành 02/03/90   08KT    
33 081250651139 Trần Công Quốc  Thịnh 01/11/89   08KT 100 KV1-VC
34 081250651141 Dương Văn Tiến 10/10/89   08KT    
35 081250651142 Võ Đức Tín 18/07/90   08KT    
36 081250651143 Nguyễn Quốc  Toản 25/10/89   08KT    
37 081250651145 Dương Công Trình 19/05/88   08KT    
38 081250651146 Phạm Kim Tùng 01/12/86   08KT    
39 081250651147 Lê Bùi Quốc Tuấn 16/12/89   08KT    
40 081250651148 Lê Tự Tuấn 28/01/90   08KT    
41 081250651149 Nguyễn Hồ Vịnh 12/08/90   08KT    
42 081250651150  Lý Quốc Việt 20/04/90   08KT 100 Con TB3/4
43 081250651151 Võ Đăng Việt 20/01/86   08KT    
44 081250651153 Lê Quang 18/09/90   08KT 100 Con TB4/4
45 081250651154 Trần Đình Khánh 29/09/89   08KT    
46 081250651155 Nguyễn Công Vỹ 09/03/90   08KT 100 Con TB3/4
01 081250721101 Trương Thị Âu 10/05/90 Nữ 08MT    
02 081250721102 Trần Thị Thanh An 23/01/90 Nữ 08MT    
03 081250721103 Bùi Nguyễn Việt Anh 04/02/90   08MT    
04 081250721104 Nguyễn Anh  Bảo 01/12/88   08MT    
05 081250721105 Phan Ngọc Bích 14/09/89 Nữ 08MT    
06 081250721106 Nguyễn Thị Tố Châu 01/11/90 Nữ 08MT    
07 081250721107 Lê Văn Dũng 05/03/83   08MT 50 Hộ nghèo 
08 081250721108 Lê Thị Duyên 26/09/90 Nữ 08MT    
09 081250721109 Nguyễn Thị Lệ Hằng 30/04/89 Nữ 08MT    
10 081250721110 Lê Văn Hạnh 01/08/89   08MT    
11 081250721111 Hoàng Nghĩa Hải 09/04/90   08MT    
12 081250721112 Mai Thanh Hải 02/07/90   08MT    
13 081250721113 Nguyễn Thị 25/06/90 Nữ 08MT    
14 081250721114 Phan Ngọc Hiệp 24/12/89   08MT    
15 081250721115 Nguyễn Thị Hiền 02/06/90 Nữ 08MT    
16 081250721116 Nguyễn Thị Lê Hồng 18/04/90 Nữ 08MT    
17 081250721117 Đinh Quốc Hưng 06/05/89   08MT    
18 081250721118 Nguyễn Thị Thanh  Hường 29/01/90 Nữ 08MT    
19 081250721119 Hoàng Thị Diệu Hương 06/10/89 Nữ 08MT    
20 081250721120 Lê Thị Hương 01/01/89 Nữ 08MT    
21 081250721122 Tống Thị Khuyên 21/08/90 Nữ 08MT    
22 081250721123 Ngô Thị Kiều 19/03/90 Nữ 08MT 100 Con TB4/4
23 081250721125 Ngô Thị Hiền Lành 30/03/90 Nữ 08MT    
24 081250721126 Lê Thị Mỹ Linh 02/02/90 Nữ 08MT    
25 081250721127 Lê Việt Linh     08MT    
26 081250721129 Trần Vĩnh Long 21/06/90   08MT    
27 081250721130 Trần Thị Luận 01/01/90 Nữ 08MT    
28 081250721132 Kiều Thị My 09/07/90 Nữ 08MT    
29 081250721133 Lê Thị Trà My 02/09/90 Nữ 08MT    
30 081250721134 Võ Thị Na Na 20/09/89 Nữ 08MT    
31 081250721135 Trịnh Kiều Nga 11/11/89 Nữ 08MT    
32 081250721136 Lê Thị Ngọc 02/12/90 Nữ 08MT    
33 081250721137 Nguyễn Thị Ngọt 20/06/89 Nữ 08MT    
34 081250721138 Nguyễn Thị Ngọc Như Nguyệt 05/09/89 Nữ 08MT 50 Hộ nghèo 
35 081250721139 Trần Thị Nhựt 05/01/90 Nữ 08MT    
36 081250721140 Nguyễn Thị Phượng 20/02/90 Nữ 08MT    
37 081250721143 Nguyễn Hồ Trà  Sương 31/03/88 Nữ 08MT    
38 081250721144 Tâm 04/02/89   08MT    
39 081250721145 Nguyễn Thị Tâm 18/04/90 Nữ 08MT 50 Hộ nghèo 
40 081250721146 Vũ Trọng Thắng 02/07/90   08MT    
41 081250721147 Nguyễn Thị Nhật Thảo 19/12/89 Nữ 08MT    
42 081250721149 Nguyễn Văn Thành 07/10/90   08MT    
43 081250721150 Nguyễn Thị Thanh 20/01/90 Nữ 08MT    
44 081250721151 Nguyễn Thị Trí Thức 15/08/90 Nữ 08MT 50 Hộ nghèo 
45 081250721152 Nguyễn Thị Chí Thương 27/05/90 Nữ 08MT    
46 081250721153 Phan Thị Thanh Thuỷ 30/08/90 Nữ 08MT    
47 081250721154 Lê Thị Huyền Trang 13/08/89 Nữ 08MT    
48 081250721155 Phan Thị Kiều Trang 02/12/90 Nữ 08MT 100 Con BB2/3
49 081250721156 Lê Thành Trung 08/04/90   08MT    
50 081250721157 Trần Hữu Trung 27/04/90   08MT    
51 081250721158 Võ Duy Trung 28/11/90   08MT    
52 081250721159 Đoàn Ngọc Tùng 10/09/90   08MT    
53 081250721160 Phạm Thị Tứ 24/11/89 Nữ 08MT    
54 081250721161 Vương Ngọc Tuấn 12/12/90   08MT    
55 081250721162 Bùi Thị 28/10/90 Nữ 08MT    
56 081250721163 Nguyễn Thị Hồng Vân 25/03/90 Nữ 08MT    
57 081250721164 Phạm Thị Hồng Vân 01/06/90 Nữ 08MT 50 Hộ nghèo 
58 081250721165 Lê Thị Như Vỹ 18/03/90 Nữ 08MT    
59 081250721166 Văn Phú Yên 23/01/90   08MT    
60 081250721168 Nguyễn Thị Hải Yến 10/02/90 Nữ 08MT    
01 081250431101 Nguyễn Văn Bi 01/02/90   08N    
02 081250431102 Đoàn Thanh Bình 12/01/90   08N    
03 081250431103 Đỗ Văn Cường 23/10/90   08N    
04 081250431106 Trần Công  Dũng 15/09/90   08N    
05 081250431107 Nguyễn Văn Dự 01/01/89   08N    
06 081250431108 Trần Huy Hạ 30/11/89   08N    
07 081250431109 Lê Hoàng Hải 20/01/90   08N 50 Hộ nghèo 
08 081250431110 Lê Thanh Hải 30/10/89   08N    
09 081250431111 Lê Trung Hậu 23/04/90   08N    
10 081250431112 Huỳnh Thế Hiệp 05/06/90   08N    
11 081250431113 Phạm Nhữ Hiếu 01/10/89   08N    
12 081250431114 Thái Nguyễn Bá Hoàng 10/04/90   08N    
13 081250431115 Trần Văn  Hùng 20/10/89   08N    
14 081250431116 Nguyễn Văn Hưng 20/02/90   08N    
15 081250431117 Lê Tấn Huy 21/02/89   08N    
16 081250431119 Bùi Thị Lắm 03/09/90 Nữ 08N    
17 081250431120 Trịnh Hoàng Lâm 10/02/90   08N 50 Hộ nghèo 
18 081250431122 Nguyễn Hồng  Linh 20/10/90   08N 50 Hộ nghèo
19 081250431123 Lê Phú Hoàng Lộc 01/01/89   08N    
20 081250431124 Nguyễn Tùng Lộc 08/06/90   08N    
21 081250431125 Đỗ Công Long 24/05/90   08N    
22 081250431126 Tăng Tấn Lực 01/01/89   08N    
23 081250431128 Lê Đức Mẫn 01/12/90   08N 50 Hộ nghèo 
24 081250431129 Lê Văn Minh 02/11/90   08N    
25 081250431130 Dương Văn Nhân 12/08/90   08N    
26 081250431131 Phạm Hoàng Nhân 28/03/90   08N    
27 081250431132 Võ Văn Phú 12/02/90   08N    
28 081250431133 Lý Thiện Phúc 03/06/90   08N 100 Con BB2/3
29 081250431134 Trần Ngọc Quảng 01/05/87   08N    
30 081250431135 Huỳnh Quốc 30/03/89   08N    
31 081250431136 Nguyễn Văn Quý 20/11/89   08N    
32 081250431137 Nguyễn Văn Quỳnh 08/06/85   08N    
33 081250431138 Phạm Công Sỹ 12/10/90   08N    
34 081250431139 Phạm Ngọc Thái 20/05/90   08N 100 Con TB1/4
35 081250431140 Nguyễn Đinh Thanh 03/08/90   08N    
36 081250431141 Trần Tiến Thịnh 27/11/90   08N    
37 081250431142 Đinh Phước Thiện 25/07/90   08N    
38 081250431143 Trần Xuân  Thực 27/06/89   08N    
39 081250431144 Mai Văn Thương 16/06/89   08N 100 KV1-VC
40 081250431145 Bùi Anh Thuận 22/09/89   08N    
41 081250431146 Nguyễn Quốc Tiến 03/07/90   08N 100 KV1-VC
42 081250431147 Phạm Việt Tiến 18/06/90   08N    
43 081250431148 Vũ Đình Tiến 04/08/90   08N    
44 081250431149 Nguyễn Ngọc Toàn 20/11/90   08N    
45 081250431152 Nguyễn Anh 20/05/90   08N    
46 081250431153 Nguyễn Thanh 09/09/90   08N    
01 081250531101 Hoàng Thị Ngọc Anh 22/12/90 Nữ 08T1    
02 081250531102 Phan Văn Chung 19/02/90   08T1 50 Hộ nghèo 
03 081250531104 Nguyễn Bá Dân 12/07/90   08T1    
04 081250531105 Nguyễn Văn Đề 01/01/90   08T1    
05 081250531106 Cao Văn Dũng 27/08/89   08T1 100 Con TB3/4
06 081250531108 Trương Ngọc Dũng 26/03/90   08T1    
07 081250531109 Trương Thuỳ Dương 18/04/90 Nữ 08T1    
08 081250531110 Lê Trần Giang 11/12/89   08T1 50 Hộ nghèo 
09 081250531111 Nguyễn Thị Giang 14/10/90 Nữ 08T1 50 Hộ nghèo
10 081250531114 Nguyễn Đức Hiệp 14/03/90   08T1    
11 081250531115 Đỗ Minh Hoàng 21/10/87   08T1 100 Tàn Tật
12 081250531116 Phạm Trường Hoàng 05/12/90   08T1    
13 081250531117 Võ Tấn Hữu 30/08/90   08T1    
14 081250531118 Lê Đình Huân 26/11/90   08T1    
15 081250531119 Cáp Trọng Khánh 03/05/90   08T1    
16 081250531120 Trần Văn Khôi 09/12/90   08T1    
17 081250531121 Đinh Nhật Khoa 20/12/89   08T1    
18 081250531123 Nguyễn Tấn 12/06/89   08T1    
19 081250531125 Thái Thị Kim Liên 30/10/90 Nữ 08T1    
20 081250531126 Nguyễn Nhật Linh 27/10/90   08T1    
21 081250531127 Đoàn Thanh Long 20/05/90   08T1    
22 081250531128 Trần Thanh Long 01/01/89   08T1    
23 081250531129 Nguyễn Hùng Lưu 32977   08T1    
24 081250531130 Nguyễn Văn Mỹ 04/04/89   08T1    
25 081250531131 Huỳnh Quốc Việt Nam 20/01/90   08T1    
26 081250531132 Nguyễn Văn Nam 27/08/89   08T1 100 KV1-VC
27 081250531133 Đinh Hồng Nghĩa 20/10/90 Nữ 08T1 100 Con TB4/4
28 081250531134 Lê Văn Ngọc 02/01/90   08T1    
29 081250531135 Lê Văn Pháp 10/10/90   08T1    
30 081250531136 Phạm Nguyễn Tấn Phát 06/02/89   08T1    
31 081250531137 Nguyễn Phước  Phong 18/08/90   08T1    
32 081250531138 Mai Xuân Phúc 05/06/90   08T1 100 Con TB2/4
33 081250531139 Nguyễn Đức Phúc 10/01/90   08T1    
34 081250531140 Vũ Đức Phúc 05/05/90   08T1    
35 081250531141 Nguyễn Hữu Anh Quân 08/03/90   08T1    
36 081250531143 Nguyễn Thanh Quang 27/03/89   08T1    
37 081250531145 Trần Nguyễn Ngọc Quỳnh 25/10/90   08T1 100 KV1-VC
38 081250531146 Lê Văn Quyết 26/05/86   08T1    
39 081250531147 Nguyễn Văn Sâm 03/06/86   08T1    
40 081250531148 Lê Quang Sang 25/03/89   08T1    
41 081250531152 Lê Quang Tân 14/11/90   08T1    
42 081250531153 Nguyễn Thanh  Tam 17/05/88   08T1    
43 081250531155 Phan Công Thịnh 03/06/89   08T1    
44 081250531156 Trần Tiến Thịnh 24/04/89   08T1    
45 081250531157 Lê Quang Thuận 01/11/90   08T1    
46 081250531158 Phạm Viết Nam Trân 08/09/90   08T1    
47 081250531159 Bùi Văn Triều 11/05/90   08T1    
48 081250531160 Phan Hữu Triều 20/05/90   08T1 100 Con TB4/4
49 081250531162 Nguyễn Minh Tuấn 02/09/90   08T1 100 Con TB4/4
50 081250531163 Nguyễn Văn Tuấn 24/08/89   08T1    
51 081250531164 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/09/90 Nữ 08T1    
52 081250531165 Đỗ Thế Tỵ 20/07/89   08T1    
53 081250531166 Văn Văn 18/12/90   08T1    
54 081250531167 Đoàn Văn 13/04/90   08T1    
55 081250531168 Trương Hoài 02/09/89   08T1    
01 081250531201 Lê Thanh Hoài An 10/09/90   08T2    
02 081250531202 Trần Xuân An 20/08/90   08T2    
03 081250531203 Nguyễn Văn Bân 17/11/90   08T2    
04 081250531204 Võ Thị Bão 16/05/89 Nữ 08T2    
05 081250531206 Lê Thị Minh Châu 20/04/90 Nữ 08T2    
06 081250531207 Bùi Trung Đạt 09/07/90   08T2    
07 081250531208 Phạm Văn Đạt 02/11/90   08T2    
08 081250531210 Trần Minh Đức 02/03/90   08T2    
09 081250531211 Hứa Trung Du 10/11/88   08T2    
10 081250531212 Nguyễn Dưỡng 11/10/90   08T2    
11 081250531213 Đặng Khương Duy 10/03/89   08T2    
12 081250531214 Huỳnh Quốc Hải 25/10/90   08T2    
13 081250531215 Trương Văn 26/05/90   08T2    
14 081250531216 Nguyễn Thái Học 19/10/90   08T2    
15 081250531217 Bùi Thị Hoài 16/09/90 Nữ 08T2 100 Con TB3/4
16 081250531218 Châu Thị Hoàng 06/03/90 Nữ 08T2    
17 081250531220 Phạm Quốc Hưng 12/12/89   08T2    
18 081250531221 Lê Thị Cẩm Hương 22/02/89 Nữ 08T2    
19 081250531222 Nguyễn Ngọc Huy 03/09/89   08T2 100 KV1-VC
20 081250531223 Huỳnh Như Kế 25/04/90   08T2    
21 081250531224 Lê Văn Anh Khoa 02/02/89   08T2    
22 081250531225 Đinh Văn Lạc 25/08/89   08T2    
23 081250531226 Hoàng Văn Lâm 01/11/90   08T2 100 Con TB4/4
24 081250531227 Nguyễn Viết Lâm 20/11/89   08T2 50 Hộ nghèo 
25 081250531228 Nguyễn Đức  Lành 13/10/89   08T2    
26 081250531229 Lê Hữu Linh 15/08/89   08T2 50 Hộ nghèo 
27 081250531230 Võ Thị Loan 05/04/89 Nữ 08T2 100 Con TB4/4
28 081250531231 Nguyễn Hoàng Long 09/02/90   08T2    
29 081250531232 Nguyễn Hữu Lựu 20/06/90   08T2    
30 081250531235 Nguyễn Thị Na 04/05/89 Nữ 08T2 50 Hộ nghèo 
31 081250531236 Nguyễn Thị Thanh Nga 05/02/90 Nữ 08T2    
32 081250531237 Lê Xuân Nguyên 20/01/90   08T2    
33 081250531238 Phan Xuân Nguyên 01/04/90   08T2    
34 081250531239 Lê Văn Nhân 02/07/90   08T2    
35 081250531240 Huỳnh Thị Kiều Oanh 20/10/89 Nữ 08T2    
36 081250531241 Trần Thị Oanh 13/05/89 Nữ 08T2    
37 081250531242 Phan Minh Pháp 11/09/85   08T2    
38 081250531243 Nguyễn Duy Phong 27/05/90   08T2    
39 081250531244 Nguyễn Quốc Phong 21/01/87   08T2    
40 081250531245 Đặng Văn Phúc 09/08/90   08T2    
41 081250531246 Ngô Thanh Quang 20/12/90   08T2    
42 081250531247 Nguyễn Duy Quốc 18/08/90   08T2 50 Hộ nghèo 
43 081250531248 Trần Đình  Quốc 05/01/90   08T2    
44 081250531249 Nguyễn Viết Sang 27/02/89   08T2    
45 081250531250 Ngô Thanh Sơn 14/08/90   08T2    
46 081250531251 Nguyễn Ngọc Sơn 02/08/89   08T2    
47 081250531252 Trần Văn Thành 24/08/90   08T2    
48 081250531254 Trần Cao Tiến 13/10/89   08T2    
49 081250531255 Nguyễn Văn Tin 12/02/90   08T2    
50 081250531256 Nguyễn Hoàng Tín 25/10/90   08T2    
51 081250531257 Nguyễn Hồng Duy Trọng 04/05/90   08T2    
52 081250531259 Lê Thanh Trung 30/03/90   08T2    
53 081250531260 Nguyễn Nhật Tùng 11/01/90   08T2    
54 081250531261 Phan Văn Tùng 16/09/90   08T2    
55 081250531262 Nguyễn Văn Tuyền 05/01/90   08T2    
56 081250531263 Lã Văn Tuyên 06/08/90   08T2    
57 081250531264 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/03/90 Nữ 08T2    
58 081250531266 Lê Văn 11/05/89   08T2 100 KV1-VC
59 081250531267 Trần Thị Tường Vy 25/10/90 Nữ 08T2    
60 081250531268 Bùi Thị Xinh 13/11/90 Nữ 08T2 50 Hộ nghèo 
61 081250531269 Nguyễn Thị Yến 10/09/89 Nữ 08T2    
01 081250631101 Trần Đức Anh 07/10/85   08XC1    
02 081250631102 Phạm Quang Đạt 29/10/90   08XC1 100 KV1-VC
03 081250631103 Đoàn Anh Đỏ 04/12/85   08XC1    
04 081250631104 Nguyễn Đức Đồng 24/07/88   08XC1    
05 081250631105 Phạm Hoàng Diêm 01/01/90   08XC1    
06 081250631106 Châu Anh Dũng 31/08/90   08XC1    
07 081250631107 Dương Quốc Dũng 20/02/83   08XC1 50 Hộ nghèo 
08 081250631108 Nguyễn Đại  Dũng 24/04/89   08XC1    
09 081250631110 Lê Đức 22/12/90   08XC1    
10 081250631111 Phan Văn Hành 08/05/88   08XC1    
11 081250631112 Dương Hà Hữu Hiệp 19/09/90   08XC1    
12 081250631114 Nguyễn Hoàng Hiển 01/01/89   08XC1    
13 081250631115 Bùi Văn Hiếu 12/05/90   08XC1 50 Con TB4/4
14 081250631116 Võ Nguyên Hiếu 19/06/90   08XC1 100 KV1-VC
15 081250631117 Nguyễn Hoàng 28/02/89   08XC1    
16 081250631118 Lê Văn  Hùng 19/05/85   08XC1    
17 081250631119 Nguyễn Xuân  Hùng 10/10/90   08XC1 100 KV1-VC
18 081250631120 Huỳnh Lê Bá Hưng 21/10/90   08XC1    
19 081250631121 Dương Nhật Huy 15/05/90   08XC1    
20 081250631122 Nguyễn Ngọc Khanh 15/06/90   08XC1 100 Con TB4/4
21 081250631123 Nguyễn Đình Khôi 19/01/90   08XC1    
22 081250631124 Nguyễn Ngọc Kiên 17/03/88   08XC1 100 KV1-VC
23 081250631125 Đinh Tấn 02/04/90   08XC1    
24 081250631126 Trương Công Lĩnh 07/12/90   08XC1    
25 081250631127 Lương Công Luận 06/06/90   08XC1    
26 081250631128 Nguyễn Văn Luận 23/04/88   08XC1    
27 081250631129 Nguyễn Duy Anh Minh 03/08/90   08XC1    
28 081250631131 Nguyễn Như Nghĩa 29/01/90   08XC1 100 KV1-VC
29 081250631132 Cao Thọ Ngọ 26/07/90   08XC1    
30 081250631133 Lê Văn Ngọc 26/03/89   08XC1    
31 081250631134 Nguyễn Đức Nhật 20/12/89   08XC1    
32 081250631135 Hồ Hữu Nhân 06/01/90   08XC1 100 Con BB2/3
33 081250631136 Huỳnh Như Phú 01/01/90   08XC1    
34 081250631138 Trần Ngọc Quang 01/01/90   08XC1    
35 081250631139 Lê Văn Sơn 20/07/89   08XC1 100 Con BB2/3
36 081250631142 Phạm Văn Ngọc Thắng 26/11/90   08XC1    
37 081250631143 Trần Đình Thắng 31/07/88   08XC1    
38 081250631145 Nguyễn Trung Thành 26/02/90   08XC1    
39 081250631146 Nguyễn Lê Thi 16/06/90   08XC1    
40 081250631147 Huỳnh Đắc Thủy 03/06/90   08XC1 50 Hộ nghèo 
41 081250631149 Nguyễn Thánh Tông 21/02/90   08XC1    
42 081250631151 Lê Thiện Trí 11/10/88   08XC1    
43 081250631152 Nguyễn Thành  Trung 30/10/89   08XC1    
44 081250631153 Phan Thanh Trung 01/05/90   08XC1    
45 081250631154 Phan Quang Trúng 20/06/90   08XC1    
46 081250631155 Trần Minh Truyền 20/09/88   08XC1 50 Hộ nghèo 
47 081250631156 Hoàng Trung Tuấn 10/06/90   08XC1 50 Hộ nghèo 
48 081250631158 Nguyễn Minh Tuấn 01/01/90   08XC1    
49 081250631159 Trần Đình Tuấn 03/05/91   08XC1 100 Con TB4/4
50 081250631161 Lương Quốc Việt 10/11/90   08XC1    
51 081250631162 Văn Hà Thiên 01/01/90   08XC1    
52 081250631163 Huỳnh Tấn Minh Vương 07/10/90   08XC1    
53 081250631164 Nguyễn Vỹ 22/10/89   08XC1    
01 081250631202 Hồ Thanh Bình 25/03/90   08XC2    
02 081250631204 Phạm Thanh Bình 04/02/89   08XC2 50 Hộ nghèo 
03 081250631206 Phạm Quang Đại 01/02/90   08XC2 50 Hộ nghèo 
04 081250631208 Trần Văn Giang 10/08/86   08XC2 100 KV1-VC
05 081250631209 Vũ Linh Giang 15/02/88   08XC2 50 Hộ nghèo 
06 081250631210 Phan Việt 14/09/89   08XC2    
07 081250631211 Đỗ Thanh Hiệp 11/02/90   08XC2    
08 081250631212 Trần Hoàng Hiệp 11/02/90   08XC2    
09 081250631213 Lê Chí Hiếu 25/07/87   08XC2    
10 081250631214 Nguyễn Quang Hợp 16/12/88   08XC2    
11 081250631216 Phan Phú Hoàng 07/01/90   08XC2 100 Con TB4/4
12 081250631217 Nguyễn Thạc Hùng 01/07/90   08XC2    
13 081250631220 Trương Đoàn Huy 28/08/90   08XC2    
14 081250631222 Nguyễn Hữu Khanh 13/09/90   08XC2    
15 081250631223 Đặng Ngọc Lâm 01/01/89   08XC2    
16 081250631224 Võ Thanh  Lâm 13/10/90   08XC2 100 KV1-VC
17 081250631225 Phạm Viết Lịnh 23/09/89   08XC2    
18 081250631226 Nguyễn Ngọc Linh 23/09/90   08XC2    
19 081250631227 Bạch Đức Mẫn 12/04/89   08XC2    
20 081250631228 Hoàng Xuân Nam 03/11/90   08XC2    
21 081250631230 Trần Triều Ngân 05/12/89   08XC2 100 KV1-VC
22 081250631231 Nguyễn Hoàng Ngọc 06/05/90   08XC2 50 Hộ nghèo 
23 081250631233 Huỳnh Đắc Quý 05/07/90   08XC2    
24 081250631234 Nguyễn Văn Quý 20/11/90   08XC2    
25 081250631235 Trần Minh Quý 23/06/89   08XC2    
26 081250631236 Nguyễn Công Quyền 30/05/90   08XC2 50 Hộ nghèo
27 081250631237 Nguyễn Chí Tâm 10/05/86   08XC2    
28 081250631240 Nguyễn Văn Tài 22/09/90   08XC2    
29 081250631241 Lê Quang Thắng 08/09/90   08XC2    
30 081250631242 Nguyễn Văn Thắng 15/06/90   08XC2    
31 081250631243 Lâm Trung Thành 22/02/88   08XC2    
32 081250631245 Trần Ngọc Thanh 17/05/90   08XC2    
33 081250631246 Dương Hưng Thịnh 17/02/90   08XC2    
34 081250631247 Nguyễn Hoàng  Thịnh 30/05/89   08XC2    
35 081250631248 Phạm Ngọc Thịnh 25/04/90   08XC2    
36 081250631249 Hồ Đắc Thiện 27/07/90   08XC2    
37 081250631250 Lê Ngọc Thiện 10/07/90   08XC2    
38 081250631251 Nguyễn Tấn Thiện 22/06/89   08XC2    
39 081250631253 Nguyễn Hữu Thuận 15/03/90   08XC2    
40 081250631254 Võ Văn Thuận 01/08/89   08XC2    
41 081250631255 Trần Quang Tiệp 25/04/87   08XC2    
42 081250631256 Phạm Tấn Trí 05/06/90   08XC2    
43 081250631262 Nguyễn Thanh Tuân 11/03/90   08XC2    
44 081250631257 Nguyễn Thành Tuyên 23/05/85   08XC2    
45 081250631258 Trần Kim Vệ 15/08/89   08XC2    
46 081250631259 Phan Văn Vinh 03/01/88   08XC2    
01 081250611101 Đoàn Tuấn Anh 08/12/89   08XD1    
02 081250611102 Trần Thanh Bình 03/04/89   08XD1    
03 081250611103 Nguyễn Văn Cảnh 28/09/89   08XD1    
04 081250611104 Võ Tấn Cảnh 12/11/90   08XD1    
05 081250611105 Lê Quang Chiến 01/11/89   08XD1 100 Con TB4/4
06 081250611107 Phan Võ Trường Chính 27/09/88   08XD1 100 KV1-VC
07 081250611108 Đinh Văn Định 10/02/90   08XD1    
08 081250611109 Trần Ngọc Đồng 07/08/87   08XD1    
09 081250611110 Huỳnh Văn Dũng 20/12/90   08XD1    
10 081250611111 Trần Văn Dũng 17/01/89   08XD1    
11 081250611113 Trần Ngọc Hạp 22/09/89   08XD1 100 KV1-VC
12 081250611114 Nguyễn Văn Hải 02/06/89   08XD1    
13 081250611115 Ngô Ngọc Hậu 20/11/89   08XD1    
14 081250611116 Phạm Văn Hậu 01/03/90   08XD1    
15 081250611117 Lê Tấn Hiếu 10/10/90   08XD1    
16 081250611119 Phạm Văn Huấn 22/09/90   08XD1    
17 081250611120 Huy 27/08/90   08XD1    
18 081250611121 Trần Đình  Khang 14/09/89   08XD1    
19 081250611122 Trần Hòa Khánh 14/09/90   08XD1    
20 081250611123 Nguyễn Ngọc  Lễ 01/01/90   08XD1 100 KV1-VC
21 081250611124 Dương Ngọc Linh 11/08/90   08XD1 100 Con MSLĐ
22 081250611125 Võ Văn Lộc 25/10/90   08XD1    
23 081250611126 Nguyễn Văn 20/02/90   08XD1    
24 081250611127 Nguyễn Đắc Lực 06/09/90   08XD1    
25 081250611128 Phan Văn Lực 05/05/90   08XD1    
26 081250611129 Trần Văn Luận 01/01/89   08XD1 50 Hộ nghèo 
27 081250611130 Huỳnh Công Mẫn 20/07/88   08XD1    
28 081250611131 Nguyễn Văn Máy 02/02/90   08XD1    
29 081250611132 Nguyễn Văn Ngọc 20/01/90   08XD1    
30 081250611133 Trần Phước Nhân 04/09/90   08XD1    
31 081250611134 Võ Đại Nhân 29/01/90   08XD1    
32 081250611135 Vương Nuôi 10/05/90   08XD1 50 Hộ nghèo 
33 081250611136 Nguyễn Đăng Quân 13/03/89   08XD1    
34 081250611137 Ngô Đình Quang 01/01/89   08XD1    
35 081250611138 Phan Quang Quốc 29/09/90   08XD1 100 Con BB3/3
36 081250611139 Trương Văn Quý 09/04/90   08XD1    
37 081250611140 Quỳnh 21/04/88   08XD1    
38 081250611141 Sáu 01/07/90   08XD1    
39 081250611142 Nguyễn Công Sỹ 30/07/90   08XD1 100 Con TB4/4
40 081250611143 Nguyễn Việt Tân 21/09/88   08XD1    
41 081250611144 Tăng Văn Tây 07/07/89   08XD1    
42 081250611145 Lê Văn Thắng 15/10/88   08XD1 100 Con TB4/4
43 081250611146 Thân Thanh 20/05/89   08XD1    
44 081250611147 Lê Anh Thi 01/01/89   08XD1 50 Hộ nghèo 
45 081250611148 Trần Phước Thịnh 15/10/88   08XD1    
46 081250611149 Nguyễn Mạnh Thường 18/10/89   08XD1    
47 081250611150 Phạm  Tiên 19/10/89   08XD1 50 Hộ nghèo 
48 081250611151 Lê Đình Trí 01/02/90   08XD1    
49 081250611152 Phạm Ngọc Trì 03/01/86   08XD1    
50 081250611153 Ngô Thiên Trường 10/08/90   08XD1    
51 081250611154 Nguyễn Ngọc Tương 10/02/90   08XD1 50 Hộ nghèo 
52 081250611155 Lê Văn Việt 27/01/90   08XD1    
53 081250611156 Nguyễn Cảnh Vinh 06/07/90   08XD1    
54 081250611157 Nguyễn Thế Vọng 20/06/90   08XD1    
55 081250611158 Nguyễn Ngọc 22/12/89   08XD1 50 Hộ nghèo 
56 081250611159 Trần Thanh Xoan 12/11/90   08XD1    
01 081250611203 Hoàng Minh Châu 10/09/87   08XD2    
02 081250611205 Ngô Đình  Cường 30/09/85   08XD2    
03 081250611206 Cáp Hữu Đàn 05/12/90   08XD2    
04 081250611207 Dương Đình Đức 15/11/89   08XD2    
05 081250611209 Nguyễn Trường Giang 01/01/90   08XD2    
06 081250611210 Nguyễn Viết Hải 16/11/90   08XD2    
07 081250611211 Trần Thanh Hải 15/02/90   08XD2    
08 081250611212 Lê Văn Hậu 14/08/89   08XD2 50 Hộ nghèo 
09 081250611213 Nguyễn Hữu Hùng 01/02/90   08XD2    
10 081250611214 Hồ Nhật Hưng 28/01/90   08XD2    
11 081250611215 Đặng Ngọc Khánh 25/06/87   08XD2    
12 081250611216 Lê Ngọc Lâm 19/09/89   08XD2 50 Hộ nghèo 
13 081250611217 Nguyễn Thanh Lâm 27/09/89   08XD2    
14 081250611218 Tô Văn Lợi 02/03/90   08XD2    
15 081250611220 Nguyễn Dũng Minh 17/01/89   08XD2 100 KV1-VC
16 081250611221 Nguyễn Văn Minh 23/09/90   08XD2 50 Hộ nghèo 
17 081250611223 Phạm Nam 01/06/90   08XD2    
18 081250611224 Võ Trung Nam 19/03/90   08XD2    
19 081250611225 Trần Nguyên 10/02/88   08XD2 100 KV1-VC
20 081250611226 Lê Tấn Nhất 28/06/90   08XD2 50 Hộ nghèo 
21 081250611227 Nguyễn Văn Nhực 05/07/88   08XD2 100 KV1-VC
22 081250611228 Ung Nho Phúc 10/08/89   08XD2    
23 081250611229 Ngô Văn Quang 25/07/89   08XD2 50 Hộ nghèo 
24 081250611230 Võ Như Quốc 02/09/90   08XD2    
25 081250611231 Huỳnh Kim Quy 03/03/82   08XD2 50 Hộ nghèo 
26 081250611232 Lưu Đình Quý 06/06/88   08XD2    
27 081250611233 Phạm Nguyên Quyền 15/09/89   08XD2    
28 081250611235 Đoàn Ngọc Sang 18/05/89   08XD2 50 Hộ nghèo 
29 081250611236 Phan Văn Sinh 10/03/89   08XD2    
30 081250611239 Phạm Thu Tâm 25/09/89   08XD2    
31 081250611240 Nguyễn Nhật Tân 01/10/89   08XD2    
32 081250611241 Nguyễn Đức Tài 01/05/90   08XD2 100 Con TB4/4
33 081250611242 Trương Minh Tài 04/04/85   08XD2    
34 081250611243 Lê Duy Thắng 02/02/90   08XD2    
35 081250611244 Trần Tấn Thành 05/08/90   08XD2    
36 081250611245 Nguyễn Văn Thanh 09/05/90   08XD2 50 Hộ nghèo 
37 081250611246 Võ Văn Thiết 12/06/89   08XD2    
38 081250611247 Nguyễn Thế Thọ 28/10/90   08XD2    
39 081250611248 Nguyễn Lê Thông 13/11/88   08XD2    
40 081250611249 Ngô Chánh Tín 20/12/89   08XD2    
41 081250611250 Nguyễn Văn Trình 04/05/89   08XD2    
42 081250611251 Nguyễn Văn Minh Triều 29/04/90   08XD2    
43 081250611252 Mai Nhật Trung 12/05/89   08XD2 100 Con TB4/4
44 081250611253 Nguyễn Quốc 23/10/90   08XD2    
45 081250611254 Hồ Anh Tuấn 10/10/89   08XD2 50 Hộ nghèo 
46 081250611255 Trần Quốc Tuấn 02/09/90   08XD2    
47 081250611256 Lê Đức Vinh 21/03/88   08XD2