Đại học Đà Nẵng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2013 ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 
Đợt 2 (QS2) từ ngày 10/03/14 đến 05/04/14
STT Mã sinh viên Họ và tên sinh viên Ten Ngày sinh GT Lớp Đợt Ghi chú
01 091250631138 Cái Anh Quân 09/11/90   09XC1    
1 131250542101 Nguyễn Thị Phước An 15/01/95 Nữ 13HQ1    
2 131250542102 Lê Ngọc Ánh 11/09/95   13HQ1    
3 131250542103 Nguyễn Thị Đông 12/06/94 Nữ 13HQ1    
4 131250542177 Nguyễn Thành Duy 02/04/95   13HQ1    
5 131250542176 Nguyễn Bá Lê Duy 18/06/93   13HQ1    
6 131250542105 Hà Tấn Duy 17/11/94   13HQ1    
7 131250542106 Trần Thị Cẩm Giang 20/10/95 Nữ 13HQ1    
8 131250542107 Trương Văn Hải 02/12/95   13HQ1    
9 131250542108 Ngô Thị Hồng Hậu 09/09/95 Nữ 13HQ1    
10 131250542109 Trần Trọng Hiếu 01/07/94   13HQ1    
11 131250542110 Võ Đức Học 13/02/95   13HQ1    
12 131250542111 Nguyễn Trọng Huy 31/08/95   13HQ1    
13 131250542112 Nguyễn Văn Quốc Huy 28/03/95   13HQ1    
14 131250542113 Võ Anh Kiệt 10/10/95   13HQ1    
15 131250542115 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/11/94 Nữ 13HQ1    
16 131250542116 Ngô Tấn Lợi 23/06/94   13HQ1    
17 131250542117 Nguyễn Thị Ánh Ly 13/11/95 Nữ 13HQ1    
18 131250542118 Trần Thị Thu Ly 24/12/94 Nữ 13HQ1    
19 131250542119 Lê Thị Mến 22/12/94 Nữ 13HQ1    
20 131250542120 Lê Thi Hồng My 07/11/94 Nữ 13HQ1    
21 131250542121 Nguyễn Văn Nam 08/06/95   13HQ1    
22 131250542123 Phạm Thị Tố Nga 07/12/94 Nữ 13HQ1    
23 131250542125 Phan Tây Nguyên 04/06/95   13HQ1    
24 131250542126 Mai Văn Hoàng Nhật 10/05/95   13HQ1    
25 131250542129 Võ Minh Phúc 13/10/95   13HQ1    
26 131250542128 Nguyễn Thị Hồng Phúc 29/07/95 Nữ 13HQ1    
27 131250542131 Nguyễn Thị Phượng 02/02/95 Nữ 13HQ1    
28 131250542132 Đoàn Long Phương Quang 21/02/95   13HQ1    
29 131250542133 Nguyễn Ngọc Quảng 10/04/95   13HQ1    
30 131250542134 Trần Thanh Quốc 20/02/95   13HQ1    
31 131250542136 Rin 09/02/94   13HQ1    
32 131250542138 Phạm Anh Tài 22/07/94   13HQ1    
33 131250542139 Đặng Thành Thắng 22/11/95   13HQ1    
34 131250542143 Nguyễn Văn Thành 18/07/95   13HQ1    
35 131250542142 Ngô Ngọc Thành 18/02/95   13HQ1    
36 131250542141 Lê Cao Thành 27/10/95   13HQ1    
37 131250542145 Nguyễn Thị Tây Thi 30/04/93 Nữ 13HQ1    
38 131250542146 Huỳnh Thị Hoài Thương 18/06/95 Nữ 13HQ1    
39 131250542147 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 23/03/95 Nữ 13HQ1    
40 131250542148 Lê Thị Thúy 13/02/94 Nữ 13HQ1    
41 131250542149 Đặng Xuân Tiến 22/01/95   13HQ1    
42 131250542151 Ngô Văn Tỉnh 09/12/95   13HQ1    
43 131250542153 Nguyễn Vĩnh Toàn 18/09/95   13HQ1    
44 131250542152 Nguyễn Đức Toàn 20/10/95   13HQ1    
45 131250542155 Huỳnh Thị Trang 06/10/95 Nữ 13HQ1    
46 131250542180 Nguyễn Ngọc Tri 08/08/94   13HQ1    
47 131250542175 Nguyễn Minh Trí 15/07/93   13HQ1    
48 131250542156 Nguyễn Nam Trí 14/01/92   13HQ1    
49 131250542159 Hồ Tấn Trung 20/10/94   13HQ1    
50 131250542160 Nguyễn Lê Duy Trung 02/09/95   13HQ1    
51 131250542161 Nguyễn Hữu Tuấn 22/01/95   13HQ1    
52 131250542162 Nguyễn Minh 07/07/95   13HQ1    
53 131250542163 Phan Xuân 01/10/95   13HQ1    
54 131250542165 Nguyễn Đình Tuấn 25/01/95   13HQ1    
55 131250542166 Trịnh Ngọc Tuấn 13/12/95   13HQ1    
56 131250542167 Phan Trọng Tuệ 26/09/92   13HQ1    
57 131250542168 Lê Công Tùng 21/03/95   13HQ1    
58 131250542169 Trần Phan Thanh Tuyền 20/11/95 Nữ 13HQ1    
59 131250542170 Đinh Thị Hải Uyên 06/12/95 Nữ 13HQ1    
60 131250542173 Nguyễn Thị Yến Vy 21/05/94 Nữ 13HQ1    
1 131250652101 Nguyễn Thanh An 08/12/95   13KT1    
2 131250652156 Nhan Ngọc Bình 06/09/93   13KT1    
3 131250652102 Hoàng Tích Chỉ 01/10/95   13KT1    
4 131250652103 Nguyễn Quốc Chiêu 02/01/94   13KT1    
5 131250652104 Tăng Văn Công 20/10/90   13KT1    
6 131250652105 Võ Hoàng Cường 07/04/95   13KT1    
7 131250652106 Lê Văn Dân 05/05/94   13KT1    
8 131250652108 Phạm Thanh Hên 19/05/94   13KT1    
9 131250652109 Trần Văn Hòa 10/04/94   13KT1    
10 131250652110 Đỗ Thành Hùng 17/12/94   13KT1    
11 131250652111 Nguyễn Tiên Hùng 26/02/95   13KT1    
12 131250652113 Nguyễn Huy 23/05/93   13KT1    
13 131250652114 Trần Đình Huy 08/02/95   13KT1    
14 131250652116 Khương Công Anh Khoa 02/10/94   13KT1    
15 131250652157 Trương Văn Khoa 17/09/95   13KT1    
16 131250652117 Đinh Văn Khuân 16/03/95   13KT1    
17 131250652118 Lê Bá Lân 20/02/95   13KT1    
18 131250652121 Nguyễn Văn Mến 08/02/95   13KT1    
19 131250652122 Trương Văn Nghĩa 20/07/94   13KT1    
20 131250652123 Phan Bảo Ngọc 07/04/95   13KT1    
21 131250652153 Phạm Thành Nhân 06/06/92   13KT1    
22 131250652124 Đặng Hữu Phong 28/03/94   13KT1    
23 131250652125 Ngụy Như Phước 12/03/95   13KT1    
24 131250652126 Nguyễn Thanh Quy 20/04/95   13KT1    
25 131250652154 Nguyễn Thị Kim Quý 28/09/93 Nữ 13KT1    
26 131250652127 Lê Văn Sâm 20/04/95   13KT1    
27 131250652128 Đặng Hoàng Sang 18/10/96   13KT1    
28 131250652158 Nguyễn Văn Sơn 13/10/94   13KT1    
29 131250652129 Dương Văn Sung 09/04/95   13KT1    
30 131250652131 Trần Văn Tài 03/02/94   13KT1    
31 131250652130 Trần Văn Tài 11/07/95   13KT1    
32 131250652132 Đặng Ngọc Thái 10/02/91   13KT1    
33 131250652133 Trần Công Thắng 22/08/92   13KT1    
34 131250652135 Phạm Văn Thông 01/06/95   13KT1    
35 131250652136 Hoàng Mỹ Thuận 15/02/95 Nữ 13KT1    
36 131250652137 Võ Văn Tiến 14/04/95   13KT1    
37 131250652139 Nguyễn Phước Toàn 07/07/94   13KT1    
38 131250652141 Phạm Minh Trí 15/03/95   13KT1    
39 131250652142 Trần Minh Truyền 15/04/95   13KT1    
40 131250652143 Huỳnh Xuân Tùng 06/01/95   13KT1    
41 131250652155 Hoàng Thị Hải Tuyến 02/03/94 Nữ 13KT1    
42 131250652145 Trần Thị Tuyết 15/10/94 Nữ 13KT1    
43 131250652146 Phan Thị Thảo Vi 05/02/95 Nữ 13KT1    
44 131250652147 Nguyễn Ngọc 04/03/94   13KT1    
1 131250662101 Hà Tuấn Anh 06/10/95   13QX1    
2 131250662102 Trần Đình Tuấn Anh 10/11/95   13QX1    
3 131250662103 Nguyễn Đức Ánh 01/01/95   13QX1    
4 131250662106 Võ Trường Hân 19/04/94   13QX1    
5 131250662107 Nguyễn Thị Bích Hằng 07/08/95 Nữ 13QX1    
6 131250662108 Ngô Thị Thu Hiền 10/03/95 Nữ 13QX1    
7 131250662109 Nguyễn Minh Hiếu 22/07/95   13QX1    
8 131250662110 Nguyễn Văn Hòa 01/01/93   13QX1    
9 131250662130 Nguyễn Hữu Hoàng 08/01/94   13QX1    
10 131250662111 Hồ Thị Hường 12/02/95 Nữ 13QX1    
11 131250662112 Nguyễn Minh Khánh 17/06/95   13QX1    
12 131250662113 Nguyễn Thị Liễu 28/02/95 Nữ 13QX1    
13 131250662114 Võ Thị Ái Loan 02/01/94 Nữ 13QX1    
14 131250662115 Thái Văn Lụa 04/04/94   13QX1    
15 131250662116 Nguyễn Thị Thảo Ly 15/08/95 Nữ 13QX1    
16 131250662117 Lê Huỳnh Mích 14/05/95   13QX1    
17 131250662118 Huỳnh Trọng Nghĩa 15/08/93   13QX1    
18 131250662131 Nguyễn Thành Phố 22/08/94   13QX1    
19 131250662121 Nguyễn Xuân Quân 04/06/93   13QX1    
20 131250662123 Phạm Tất Thành 26/02/95   13QX1    
21 131250662124 Trương Thị Hồng Thảo 29/07/95 Nữ 13QX1    
22 131250662125 Hồ Phan Hoàng Thiện 13/06/95   13QX1    
23 131250662126 Nguyễn Minh Thọ 19/05/95   13QX1    
24 131250662127 Lê Dương Bảo Thu 27/05/91 Nữ 13QX1    
25 131250662128 Phan Hoàng Tín 31/03/95   13QX1    
26 131250662129 Nguyễn Quốc Trịnh 29/07/94   13QX1    
1 131250742101 Nguyễn Quốc Bình 29/01/95   13SH1    
2 131250742102 Hồng Thị Công 22/04/94 Nữ 13SH1    
3 131250742151 Trần Thị Kim Cúc 01/05/94 Nữ 13SH1    
4 131250742103 Nguyễn Văn Cường 06/07/95   13SH1    
5 131250742104 Lê Thị Mỹ Danh 20/04/95 Nữ 13SH1    
6 131250742107 Lê Thị Mỹ Dương 08/12/95 Nữ 13SH1    
7 131250742152 Lê Thị Giang 08/03/95 Nữ 13SH1    
8 131250742109 Đỗ Thị 02/01/95 Nữ 13SH1    
9 131250742110 Nguyễn Thị Trúc Hạnh 16/02/94 Nữ 13SH1    
10 131250742112 Trần Thị Diệu Hiền 28/06/95 Nữ 13SH1    
11 131250742113 Ngô Văn Hiếu 17/09/95   13SH1    
12 131250742114 Hồ Vĩnh Hòa 01/11/95   13SH1    
13 131250742115 Hoàng Nguyên Hoàng 07/03/94   13SH1    
14 131250742157 Lê Văn Hợp 17/02/95   13SH1    
15 131250742116 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 13/07/94 Nữ 13SH1    
16 131250742156 Phạm Thị Thu Hường 22/08/95 Nữ 13SH1    
17 131250742117 Nhan Ngọc Huy 25/05/93   13SH1    
18 131250742118 Từ Ngọc Khuyến 09/06/93   13SH1    
19 131250742119 Phạm Quốc Kỳ 30/06/95   13SH1    
20 131250742155 Trần Thị Lành 06/06/94 Nữ 13SH1    
21 131250742153 Trần Thế Ngọc 25/08/95   13SH1    
22 131250742122 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/01/95 Nữ 13SH1    
23 131250742123 Nguyễn Văn Nhân 12/04/93   13SH1    
24 131250742124 Trần Hữu Nhựt 01/02/95   13SH1    
25 131250742126 Võ Đình Phát 15/03/94   13SH1    
26 131250742127 Trần Thị Hà Phương 11/04/94 Nữ 13SH1    
27 131250742129 Nguyễn Thị Phượng 01/08/95 Nữ 13SH1    
28 131250742128 Huỳnh Thị Phượng 25/07/95 Nữ 13SH1    
29 131250742131 Vũ Nhị Quỳnh 24/08/95 Nữ 13SH1    
30 131250742132 Dương Thị Ri 01/07/95 Nữ 13SH1    
31 131250742133 Mai Thị Sa 10/01/94 Nữ 13SH1    
32 131250742134 Bạch Ngọc Thanh 02/02/95   13SH1    
33 131250742135 Nguyễn Trần Thái Thảo 16/05/95 Nữ 13SH1    
34 131250742137 Nguyễn Mai Thiện 01/04/94   13SH1    
35 131250742139 Hoàng Thị Thu 06/08/92 Nữ 13SH1    
36 131250742140 Phạm Hoài Thương 09/11/95 Nữ 13SH1    
37 131250742141 Dương Thị Thu Thủy 20/04/94 Nữ 13SH1    
38 131250742154 Nguyễn Thị Kim Tiến 20/11/95 Nữ 13SH1    
39 131250742142 Huỳnh Thị Việt Trinh 26/06/94 Nữ 13SH1    
40 131250742144 Nguyễn Đức Tuấn 08/04/94   13SH1    
41 131250742145 Nguyễn Xuân Tùng 02/09/94   13SH1    
42 131250742146 Võ Thị Mỹ Uyên 14/08/95 Nữ 13SH1    
43 131250742147 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/10/95 Nữ 13SH1    
44 131250742148 Võ Ngọc Văn 24/09/95   13SH1    
45 131250742149 Nguyễn Văn Triệu 01/03/95   13SH1    
46 131250742150 Nguyễn Thị Yên 03/05/94 Nữ 13SH1    
1 131250742251 Đoàn Bình An 16/01/94   13SH2    
2 131250742202 Trương Thị Ngọc Ánh 14/02/95 Nữ 13SH2    
3 131250742201 Trịnh Ngọc Ánh 07/08/95 Nữ 13SH2    
4 131250742203 Lưu Thị Bích 10/09/95 Nữ 13SH2    
5 131250742204 Phạm Thị Chung 11/06/95 Nữ 13SH2    
6 131250742205 Phạm Quang Hữu Đăng 29/10/95   13SH2    
7 131250742206 Trần Công Danh 26/10/95   13SH2    
8 131250742255 Phan Thị Dinh 15/09/93 Nữ 13SH2    
9 131250742208 Nguyễn Thị Thùy Dung 01/01/95 Nữ 13SH2    
10 131250742210 Đinh Bảo Gia 21/04/90   13SH2    
11 131250742212 Trần Thế Hải 29/10/95   13SH2    
12 131250742213 Nguyễn Thị Diệu Hằng 06/12/94 Nữ 13SH2    
13 131250742214 Trần Thị Hằng 10/03/93 Nữ 13SH2    
14 131250742216 Đỗ Thị Hoa 25/02/94 Nữ 13SH2    
15 131250742217 Nguyễn Đức Huy 14/10/95   13SH2    
16 131250742218 Đặng Thị Ngọc Huyền 19/09/94 Nữ 13SH2    
17 131250742219 Trần Thúy Mỹ Huyền 30/10/95 Nữ 13SH2    
18 131250742220 Võ Thị Lịch 24/08/94 Nữ 13SH2    
19 131250742221 Trần Thị Mỹ Linh 16/01/94 Nữ 13SH2    
20 131250742222 Trần Thị Thảo Linh 30/04/95 Nữ 13SH2    
21 131250742223 Hà Trọng Lợi 21/03/95   13SH2    
22 131250742224 Đỗ Thị Tuyết Măng 26/02/95 Nữ 13SH2    
23 131250742225 Phạm Thị Na 10/02/94 Nữ 13SH2    
24 131250742226 Nguyễn Thị Nhật Nghĩa 12/11/95 Nữ 13SH2    
25 131250742227 Phạm Thị Nhung 15/11/95 Nữ 13SH2    
26 131250742228 Trần Thị Hồng Ny 10/06/95 Nữ 13SH2    
27 131250742229 Văn Thị Như Quí 04/09/93 Nữ 13SH2    
28 131250742230 Phạm Thị Thu Quyên 19/11/94 Nữ 13SH2    
29 131250742231 Lê Văn Phước Tài 30/06/94   13SH2    
30 131250742232 Phạm Quang Tấn 05/11/92   13SH2    
31 131250742233 Nguyễn Thị Thanh Thân 19/11/94 Nữ 13SH2    
32 131250742234 Lê Văn Xuân Thành 15/04/95   13SH2    
33 131250742235 Hồ Thị Bích Thảo 05/10/95 Nữ 13SH2    
34 131250742236 Nguyễn Thị Hồng Thảo 14/02/93 Nữ 13SH2    
35 131250742237 Nguyễn Thị Mai Thảo 13/08/95 Nữ 13SH2    
36 131250742238 Tôn Nữ Lê Ngọc Thịnh 14/07/95 Nữ 13SH2    
37 131250742253 Nguyễn Thị Thơ 23/06/94 Nữ 13SH2    
38 131250742239 Nguyễn Thị Diệu Thu 16/07/94 Nữ 13SH2    
39 131250742240 Trần Thị Thu Thuỷ 12/11/94 Nữ 13SH2    
40 131250742242 Nguyễn Trần Toản 15/03/95   13SH2    
41 131250742256 Nguyễn Thị Hương Trâm 15/07/95 Nữ 13SH2    
42 131250742243 Phạm Thị Mỹ Trâm 14/11/95 Nữ 13SH2    
43 131250742245 Trịnh Hoài Trinh 09/09/94 Nữ 13SH2    
44 131250742246 Lê Xuân 29/04/95   13SH2    
45 131250742247 Phan Thị Tuyết 23/03/94 Nữ 13SH2    
46 131250742248 Đặng Thị Hồng Vân 24/09/95 Nữ 13SH2    
47 131250742249 Trần Đình Văn 03/04/95   13SH2    
48 131250742250 Ngô Hồng Vinh 03/09/94 Nữ 13SH2    
1 131250632101 Cao Hoàng Ánh 22/08/95   13XC1    
2 131250632102 Nguyễn Văn Ánh 21/04/93   13XC1    
3 131250632103 Huỳnh Văn Bình 17/12/93   13XC1    
4 131250632106 Nguyễn Quốc Cường 03/09/95   13XC1    
5 131250632107 Phan Hùng Cường 28/06/94   13XC1    
6 131250632108 Bùi Tấn Danh 11/03/95   13XC1    
7 131250632109 Nguyễn Tấn Đạo 08/07/95   13XC1    
8 131250632111 Lê Đình Duẩn 16/07/94   13XC1    
9 131250632113 Phan Đình Đức 20/09/95   13XC1    
10 131250632112 Lê Minh Đức 30/01/94   13XC1    
11 131250632171 Đặng Phương Duy 14/09/94   13XC1    
12 131250632114 Nguyễn Xuân Giang 25/11/95   13XC1    
13 131250632115 Đặng Văn Hải 02/09/95   13XC1    
14 131250632117 Trần Văn Hậu 20/05/93   13XC1    
15 131250632119 Nguyễn Trung Hiếu 07/10/94   13XC1    
16 131250632120 Phạm Vũ Công Hùng 14/10/94   13XC1    
17 131250632121 Phan Phước Hùng 03/12/95   13XC1    
18 131250632122 Trần Lê Hùng 02/02/95   13XC1    
19 131250632167 Lê Quang Hùng 18/06/92   13XC1    
20 131250632124 Võ Văn Hưng 12/12/94   13XC1    
21 131250632174 Nguyễn Văn Lam 12/09/94   13XC1    
22 131250632125 Nguyễn Thành Lâm 03/06/95   13XC1    
23 131250632128 Lê Đức Linh 15/06/94   13XC1    
24 131250632127 Hồ Văn Linh 30/04/95   13XC1    
25 131250632129 Nguyễn Lợi 01/08/95   13XC1    
26 131250632130 Tạ Công Luật 02/12/94   13XC1    
27 131250632131 Vương Hữu Mạnh 24/02/95   13XC1    
28 131250632132 Huỳnh Thanh Mến 24/01/95   13XC1    
29 131250632168 Nguyễn Đức Nhân 06/03/93   13XC1    
30 131250632133 Trần Thanh Phong 28/09/95   13XC1    
31 131250632134 Bùi Văn Phú 15/11/95   13XC1    
32 131250632136 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 17/08/94   13XC1    
33 131250632137 Hoàng Minh Phương 10/11/95   13XC1    
34 131250632139 Hoàng Thế Quang 19/12/94   13XC1    
35 131250632140 Bùi Thanh Quảng 25/10/95   13XC1    
36 131250632141 Trần Đức Quyền 29/09/93   13XC1    
37 131250632142 Lê Ngọc Sơn 15/05/94   13XC1    
38 131250632143 Phạm Đình Sơn 08/11/95   13XC1    
39 131250632144 Trần Đình Duy Tân 04/04/95   13XC1    
40 131250632145 Nguyễn Võ Tấn 04/01/95   13XC1    
41 131250632169 Lê Văn Thân 16/06/94   13XC1    
42 131250632146 Nguyễn Công Thế 26/09/94   13XC1    
43 131250632147 Trần Văn Thiên 17/07/94   13XC1    
44 131250632148 Bùi Công Thiện 24/10/95   13XC1    
45 131250632149 Đỗ Ngọc Thuận 05/12/95   13XC1    
46 131250632173 Dương Quang Thuận 19/10/94   13XC1    
47 131250632150 Lê Đức Thuật 20/02/95   13XC1    
48 131250632151 Nguyễn Ngọc Tiến 20/06/95   13XC1    
49 131250632152 Nguyễn An Tổng 29/03/95   13XC1    
50 131250632153 Nguyễn Ngọc Triều 19/02/95   13XC1    
51 131250632154 Huỳnh Phú Trường 22/11/94   13XC1    
52 131250632155 Võ Văn Truyện 24/12/94   13XC1    
53 131250632156 Nguyễn Văn 20/10/95   13XC1    
54 131250632158 Nguyễn Hữu Tuấn 25/04/95   13XC1    
55 131250632159 Trần Trương Công Tuấn 13/07/95   13XC1    
56 131250632160 Trương Quang Tuấn 20/08/95   13XC1    
57 131250632161 Dương Đức Tuất 13/04/95   13XC1    
58 131250632163 Nguyễn Văn Việt 10/02/95   13XC1    
59 131250632164 Phạm Ngọc Việt 24/03/95   13XC1    
60 131250632165 Nguyễn Tăng Vinh 01/12/95   13XC1    
61 131250632166 Phan Thanh 09/11/92   13XC1    
1 131250612101 Hồ Văn An 24/04/95   13XD1    
2 131250612102 Phạm Văn Ân 20/05/94   13XD1    
3 131250612104 Phan Văn Biểu 01/08/95   13XD1    
4 131250612106 Nguyễn Đình Cao 10/10/95   13XD1    
5 131250612107 Huỳnh Công Chức 07/02/95   13XD1    
6 131250612108 Công 26/08/94   13XD1    
7 131250612109 Hà Mạnh Danh 25/07/95   13XD1    
8 131250612162 Nguyễn Tiến Đạt 21/10/95   13XD1    
9 131250612110 Đinh Như Đạt 20/04/94   13XD1    
10 131250612111 Lê Huy Đạt 20/03/94   13XD1    
11 131250612112 Đông 11/06/95   13XD1    
12 131250662104 Cao Vũ Đông 12/10/95   13XD1    
13 131250612114 Nguyễn Hoàng Đức 12/09/95   13XD1    
14 131250612115 Nguyễn Ngọc Dũng 14/03/95   13XD1    
15 131250612116 Nguyễn Thái Dương 30/10/95   13XD1    
16 131250612117 Hà Xuân Hãi 28/08/95   13XD1    
17 131250612119 Phạm Duy Hân 19/06/95   13XD1    
18 131250612120 Lê Trung Hảo 23/10/95   13XD1    
19 131250612121 Nguyễn Văn Hậu 20/12/94   13XD1    
20 131250612123 Hoàng Minh Hiệp 12/06/94   13XD1    
21 131250612124 Cao Xuân Hùng 08/02/94   13XD1    
22 131250612126 Đoàn Trương Chấn Khai 10/09/95   13XD1    
23 131250612127 Lưu Công Khánh 16/06/94   13XD1    
24 131250612128 Trịnh Hoàng Kiên 17/04/95   13XD1    
25 131250612129 Tăng Tấn Kiệt 22/12/95   13XD1    
26 131250612130 Nguyễn Đức Lâm 02/06/95   13XD1    
27 131250612132 Nguyễn Thành Lộc 29/06/95   13XD1    
28 131250612133 Võ Như 10/06/95   13XD1    
29 131250612134 Phan Công Minh 11/01/95   13XD1    
30 131250612135 Nguyễn Văn Mỹ 11/12/95   13XD1    
31 131250612136 Hoàng Xuân Năm 04/02/95   13XD1    
32 131250612137 Phan Minh Ngọc 14/02/95   13XD1    
33 131250612138 Lê Hoa Nhĩ 20/01/94   13XD1    
34 131250612140 Võ Minh Phúc 07/09/95   13XD1    
35 131250612141 Nguyễn Trọng Phước 26/08/95   13XD1    
36 131250612142 Phạm Phương 12/08/95   13XD1    
37 131250612143 Trần Thanh Quang 08/01/95   13XD1    
38 131250612145 Trần Đình Quốc 30/08/94   13XD1    
39 131250612144 Bùi Văn Quốc 30/08/94   13XD1    
40 131250612146 Nguyễn Văn Tám 05/01/95   13XD1    
41 131250612148 Lê Văn Tân 13/08/95   13XD1    
42 131250612147 Lê Bá Thanh Tân 10/10/95   13XD1    
43 131250612150 Trịnh Quốc Thắng 12/04/95   13XD1    
44 131250612163 Nguyễn Văn Thuận 01/11/95   13XD1    
45 131250612151 Đỗ Thành Tiến 15/04/95   13XD1    
46 131250612152 Châu Ngọc Tĩnh 23/10/94   13XD1    
47 131250612154 Nguyễn Ngọc Quốc Trí 27/01/94   13XD1    
48 131250612155 Lê Hữu Trung 12/06/95   13XD1    
49 131250612156 Trần Văn Trung 22/06/95   13XD1    
50 131250612157 Nguyễn Trung Trường 10/07/95   13XD1    
51 131250612158 Đỗ Văn Truyền 08/12/95   13XD1    
52 131250612159 Hồ Minh Tuấn 03/06/94   13XD1    
53 131250612161 Lê Văn Ý 17/04/95   13XD1    
1 131250612202 Nguyễn Tấn Ân 20/08/95   13XD2    
2 131250612203 Trần Hữu Anh 25/07/94   13XD2    
3 131250612262 Trần Quốc Đạt 18/07/95   13XD2    
4 131250612205 Lê Bá Đông 12/05/95   13XD2    
5 131250612206 Phạm Tấn Đông 15/08/95   13XD2    
6 131250612207 Lê Văn Đức 04/05/94   13XD2    
7 131250612208 Phạm Việt Đức 01/06/93   13XD2    
8 131250612209 Hồ Quốc Dũng 09/07/95   13XD2    
9 131250612210 Nguyễn Thế Duy 17/03/94   13XD2    
10 131250612211 Nguyễn Văn 10/08/95   13XD2    
11 131250612212 Huỳnh Thanh Hải 25/01/95   13XD2    
12 131250612213 Trần Văn Hậu 18/03/95   13XD2    
13 131250612215 Dương Đức Nhật Hoàng 24/10/95   13XD2    
14 131250612216 Thái Duy Hoàng 10/01/95   13XD2    
15 131250612218 Khương Văn Hùng 14/03/94   13XD2    
16 131250612220 Huỳnh Thái Huy 25/07/94   13XD2    
17 131250612222 Lê Văn Khai 18/05/95   13XD2    
18 131250612265 Nguyễn Đại Khánh 26/10/94   13XD2    
19 131250612223 Huỳnh Thanh Khuyến 19/10/93   13XD2    
20 131250612224 Trần Hữu Lành 12/06/94   13XD2    
21 131250612225 Nguyễn Duy Linh 16/03/94   13XD2    
22 131250612226 Nguyễn Quang Linh 09/02/95   13XD2    
23 131250612227 Trần Văn Lợi 28/04/95   13XD2    
24 131250612228 Trịnh Minh Lợi 22/06/94   13XD2    
25 131250612230 Nguyễn Thành Long 23/07/94   13XD2    
26 131250612232 Nguyễn Hữu Minh Nguyên 28/03/94   13XD2    
27 131250612237 Phan Thanh Quang 28/10/95   13XD2    
28 131250612234 Hồ Duy Quang 24/04/95   13XD2    
29 131250612235 Lê Thế Quang 08/06/95   13XD2    
30 131250612236 Phạm Phú Quang 15/10/95   13XD2    
31 131250612238 Nguyễn Đăng Quyền 10/08/93   13XD2    
32 131250612241 Lê Hồng Sơn 12/07/95   13XD2    
33 131250612240 Lê Đình Sơn 02/02/95   13XD2    
34 131250612242 Lưu Văn Thẩn 22/10/95   13XD2    
35 131250612263 Đoàn Văn Thanh 15/02/94   13XD2    
36 131250612243 Nguyễn Phước Thành 29/03/95   13XD2    
37 131250612245 Hồ Hoàng Thảo 09/01/95   13XD2    
38 131250612248 Hán Duy Thiết 10/04/95   13XD2    
39 131250612250 Hồ Tĩnh 27/08/94   13XD2    
40 131250612251 Ngô Văn Trận 26/02/95   13XD2    
41 131250612252 Nguyễn Hữu Trường 20/03/93   13XD2    
42 131250612253 Nguyễn Văn Trường 28/05/95   13XD2    
43 131250612254 Nguyễn Thành Tuấn 16/05/95   13XD2    
44 131250612255 Trần Phước Anh Tuấn 13/08/95   13XD2    
45 131250612264 Bùi Đức Tuẩn 28/09/95   13XD2    
46 131250612256 Huỳnh Hồng Việt 28/03/95   13XD2    
47 131250612257 Lê Đức Vinh 17/02/95   13XD2    
48 131250612266 Lê Văn Vinh 25/07/95   13XD2    
49 131250612259 Đinh Sỹ 25/05/95   13XD2    
50 131250612260 Phạm Hoàng 11/09/95   13XD2    
51 131250612201 Nguyễn Như Ý 11/02/95   13XD2    
1 131250612302 Nguyễn Văn Chí 10/02/95   13XD3    
2 131250612303 Cường 25/06/95   13XD3    
3 131250612304 Nguyễn Thành Đạt 30/04/95   13XD3    
4 131250612306 Nguyễn Văn Đức 23/12/95   13XD3    
5 131250612308 Nguyễn Trung Hậu 24/03/95   13XD3    
6 131250612309 Nguyễn Văn Hiền 20/02/94   13XD3    
7 131250612311 Huỳnh Lê Hiếu 16/10/95   13XD3    
8 131250612310 Cái Văn Hiếu 21/08/94   13XD3    
9 131250612312 Ngô Bảo Hoà 24/07/93   13XD3    
10 131250612314 Nguyễn Đình Hoàn 23/11/95   13XD3    
11 131250612315 Hồ Minh Hoàng 13/05/95   13XD3    
12 131250612316 Hoàng 25/04/94   13XD3    
13 131250612360 Đặng Ngọc Huyên 06/11/93   13XD3    
14 131250612368 Đào Định Kiên 05/06/94   13XD3    
15 131250612317 Nguyễn Hoàng Lai 20/05/95   13XD3    
16 131250612318 Dương Thanh Lâm 20/08/94   13XD3    
17 131250612319 Phan Văn Lâm 08/05/95   13XD3    
18 131250612323 Lê Trung Lộc 07/04/94   13XD3    
19 131250612321 Đỗ Văn Hồng Lộc 25/05/93   13XD3    
20 131250612322 Hà Duy Lộc 19/12/95   13XD3    
21 131250612324 Trần Công Lợi 01/01/95   13XD3    
22 131250612326 Dũ Văn Luận 16/11/95   13XD3    
23 131250612327 Nguyễn Đức Ngọc 15/10/95   13XD3    
24 131250612328 Trần Trung Nguyên 10/07/95   13XD3    
25 131250612329 Nguyễn Hữu Nhân 01/08/94   13XD3    
26 131250612330 Bùi Viết Phúc 11/09/95   13XD3    
27 131250612331 Lê Thanh Phương 22/11/95   13XD3    
28 131250612336 Phạm Đăng Quốc 12/11/94   13XD3    
29 131250612334 Bùi Công Quốc 05/03/95   13XD3    
30 131250612338 Trần Văn Ri 07/04/95   13XD3    
31 131250612339 Lê Văn Rin 01/02/95   13XD3    
32 131250612341 Trần Thái San 30/08/94   13XD3    
33 131250612342 Lê Văn Sơn 20/05/95   13XD3    
34 131250612344 Phạm Ngọc Tâm 14/06/93   13XD3    
35 131250612345 Tô Văn Tâm 10/06/95   13XD3    
36 131250612346 Trần Công Tâm 06/10/95   13XD3    
37 131250612361 Trương Văn Thái 28/04/91   13XD3    
38 131250612348 Nguyễn Công Thịnh 21/10/95   13XD3    
39 131250612349 Nguyễn Duy Thông 23/03/94   13XD3    
40 131250612362 Trần Văn Thức 29/08/94   13XD3    
41 131250612351 Võ Văn Thưởng 06/05/95   13XD3    
42 131250612353 Đặng Văn Trà 09/07/95   13XD3    
43 131250612355 Nguyễn Hữu Trọng 28/08/95   13XD3    
44 131250612357 Nguyễn Thương Tuấn 10/02/95   13XD3    
45 131250612356 Lê Trung Tuấn 25/03/95   13XD3    
46 131250612366 Nguyễn Hữu Vinh 08/04/95   13XD3    
47 131250612364 Hồ Đức 18/04/94   13XD3    
48 131250612358 Hứa Thế 22/01/94   13XD3    
49 131250612363 Lương Anh 12/08/92   13XD3    
1 131250642102 Phạm Thái Châu 01/02/95   13XH1    
2 131250642103 Nguyễn Đăng Chiến 18/02/95   13XH1    
3 131250642104 Lê Viết Đạt 01/11/94   13XH1    
4 131250642105 Nguyễn Điệp 03/05/94   13XH1    
5 131250642106 Đò 10/01/94   13XH1    
6 131250642107 Huỳnh Kim Đôn 04/06/93   13XH1    
7 131250642108 Nguyễn Ngọc Dũng 15/12/92   13XH1    
8 131250642109 Trần Viết Giáp 31/03/94   13XH1    
9 131250642110 Phan Bá Hào 03/01/95   13XH1    
10 131250642111 Nguyễn Quang Hiệu 02/01/94   13XH1    
11 131250642113 Lê Phước Hồi 01/01/94   13XH1    
12 131250642114 Lê Văn Hùng 01/01/95   13XH1    
13 131250642115 Nguyễn Văn Khánh 04/10/95   13XH1    
14 131250642116 Đầu Kim Khuyến 17/05/95   13XH1    
15 131250642117 Võ Quang Lãm 18/11/94   13XH1    
16 131250642120 Lê Thế Luận 20/05/94   13XH1    
17 131250642121 Nguyễn Hoài Nam 05/09/95   13XH1    
18 131250642122 Nguyễn Hoàng Nghĩa 05/02/95   13XH1    
19 131250642123 Nguyễn Văn Ngọc 08/12/95   13XH1    
20 131250642124 Hồ Xuân Nguyên 09/07/94   13XH1    
21 131250642125 Nguyễn Thanh Nhật 23/03/95   13XH1    
22 131250642129 Nguyễn Văn Phúc 06/06/95   13XH1    
23 131250642130 Võ Văn Quân 01/03/94   13XH1    
24 131250642133 Nguyễn Thành Sang 15/10/95   13XH1    
25 131250642135 Lê Văn Tài 01/10/94   13XH1    
26 131250642136 Đoàn Ngọc Thắng 13/04/93   13XH1    
27 131250642138 Nguyễn Đình Thành 08/10/94   13XH1    
28 131250642139 Trần Đức Thành 09/03/93   13XH1    
29 131250642140 Văn Công Thuận 15/07/95   13XH1    
30 131250642141 Nguyễn Văn Toàn 16/02/94   13XH1    
31 131250642142 Trần Công Toàn 01/01/95   13XH1    
32 131250642143 Nguyễn Quốc Trưởng 03/07/95   13XH1    
33 131250642144 Thái Công 16/09/95   13XH1    
34 131250642145 Nguyễn Anh Tuấn 03/05/95   13XH1    
35 131250642147 Huỳnh Thị Tường Vi 05/05/95 Nữ 13XH1    
36 131250642150 Nguyễn Đình Hoàng Vỹ 26/05/95   13XH1    
1 131250642201 Châu Ngọc Ban 30/04/94   13XH2    
2 131250642202 Phan Tuấn Bảo 03/12/95   13XH2    
3 131250642253 Nguyễn Văn Định 20/04/95   13XH2    
4 131250642206 Nguyễn Phương Đông 19/07/95   13XH2    
5 131250642250 Lê Việt 26/08/94   13XH2    
6 131250642208 Phạm Văn Hiền 27/12/94   13XH2    
7 131250642209 Lê Hữu Hiếu 17/03/95   13XH2    
8 131250642210 Võ Văn Hiếu 06/03/95   13XH2    
9 131250642213 Hà Đức Lân 09/01/94   13XH2    
10 131250642252 Nguyễn Ngọc Linh 14/08/95   13XH2    
11 131250642215 Phạm Hưng Long 29/04/95   13XH2    
12 131250642216 Phùng Tấn Mân 09/10/95   13XH2    
13 131250642217 Nguyễn Duy Nhật 20/02/94   13XH2    
14 131250642218 Nguyễn Phước Ninh 24/06/95   13XH2    
15 131250642249 Hoàng Thị Kiều Oanh 10/05/94 Nữ 13XH2    
16 131250642219 Nguyễn Pháp 12/01/95   13XH2    
17 131250642220 Phong 04/04/94   13XH2    
18 131250642254 Ngô Ngọc Phú 25/02/94   13XH2    
19 131250642255 Nguyễn Đình Phước 06/01/95   13XH2    
20 131250642221 Nguyễn Tấn Phước 07/11/95   13XH2    
21 131250642222 Nguyễn Minh Quang 29/08/95   13XH2    
22 131250642223 Trần Phước Quốc 28/04/95   13XH2    
23 131250642224 Nguyễn Văn Rôn 20/01/95   13XH2    
24 131250642225 Lê Hồng Sơn 25/07/95   13XH2    
25 131250642227 Nguyễn Tuấn Tài 17/05/94   13XH2    
26 131250642226 Lê Anh Tài 08/11/95   13XH2    
27 131250642228 Trần Văn Tân 29/07/95   13XH2    
28 131250642229 Lưu Văn Thái 22/10/95   13XH2    
29 131250642231 Trần Vũ Chí Thiện 06/03/94   13XH2    
30 131250642232 Trần Như Thọ 02/07/95   13XH2    
31 131250642233 Hồ Thanh Trà 18/03/95   13XH2    
32 131250642235 Lê Đức Trọng 16/11/95   13XH2    
33 131250642234 Dương Công Trọng 28/08/94   13XH2    
34 131250642236 Nguyễn Thị Trúc 19/12/95 Nữ 13XH2    
35 131250642237 Nguyễn Chí Trường 03/06/94   13XH2    
36 131250642239 Nguyễn Anh Tuấn 18/09/95   13XH2    
37 131250642238 Lê Anh Tuấn 20/08/94   13XH2    
38 131250642240 Nguyễn Đăng Quốc Văn 07/11/95   13XH2    
39 131250642241 Võ Tấn Vinh 13/08/95   13XH2    
40 131250642242 Đỗ Văn 06/07/94   13XH2    
41 131250642243 Nguyễn Tấn 07/03/94   13XH2    
42 131250642244 Phạm Quang 12/09/95   13XH2    
43 131250642246 Nguyễn Hùng Vương 16/10/93   13XH2    
44 131250642248 Đặng Thanh Ý 20/04/95   13XH2    
Đà Nẵng, ngày 03/03/2014
Phòng Đào Tạo
TỔNG HỢP SỐ LIỆU TOÀN KHÓA - ĐỢT 2
Lớp Sĩ số Nam Nữ Ghi chú Theo đợt
Khóa cũ 1 1 0   518 SV, trong đó có 98 nữ.
13HQ1 60 40 20  
13KT1 44 39 5  
13QX1 26 18 8  
13SH1 46 19 27  
13SH2 48 13 35  
13XC1 61 61 0  
13XD1 53 53 0  
13XD2 51 51 0  
13XD3 49 49 0  
13XH1 36 35 1  
13XH2 44 42 2  
  518 420 98  
Ngày 06/03/2014