ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 1 HK219 - Năm học 2019-2020 - Ngày 14/06/2020
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 219001 161250613160 LÊ CÔNG TUẤN  ANH 28/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
2 219002 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
3 219003 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
4 219TDC056 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
5 219H4056 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
6 219004 161250413203 PHẠM VĂN MINH  BẢO 06/07/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
7 219TDC118 161250413203 PHẠM VĂN MINH  BẢO 06/07/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
8 219H2118 161250413203 PHẠM VĂN MINH  BẢO 06/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT2 14/06/2020 10h30
9 219005 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
10 219TDC057 161250433105 NGUYỄN TRỌNG  B̀NH 21/06/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
11 219H4057 161250433105 NGUYỄN TRỌNG  B̀NH 21/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
12 219006 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
13 219008 161250533506 LÊ TẤN DANH 06/01/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
14 219TDC059 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
15 219H4059 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
16 219TDC121 151250513157 ĐẶNG VĂN DUẨN 11/10/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
17 219H3121 151250513157 ĐẶNG VĂN DUẨN 11/10/1997 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
18 219011 151250533313 PHAN QUANG  DŨNG 01/12/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
19 219TDC061 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
20 219H4061 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
21 219TDC122 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
22 219H3122 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
23 219007 151250413307 PHAN Đ̀NH LINH  ĐAN 27/07/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
24 219TDC058 151250413307 PHAN Đ̀NH LINH  ĐAN 27/07/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
25 219H4058 151250413307 PHAN Đ̀NH LINH  ĐAN 27/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
26 219009 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
27 219TDC060 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
28 219H4060 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
29 219010 161250413171 THÁI VĂN ĐẠT 14/05/1995 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
30 219TDC091 161250413171 THÁI VĂN ĐẠT 14/05/1995 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
31 219H1091 161250413171 THÁI VĂN ĐẠT 14/05/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
32 219TDC092 161250423209 VƠ QUANG  ĐẾN 24/07/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
33 219H1092 161250423209 VƠ QUANG  ĐẾN 24/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
34 219TDC093 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
35 219H1093 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
36 219TDC062 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
37 219H4062 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
38 219012 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
39 219TDC063 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
40 219H4063 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
41 219TDC127 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
42 219H5127 151250523113 NGUYỄN CÔNG  HẬU 26/06/1997 Kỹ thuật lập tŕnh - ngôn ngữ C PMT1 14/06/2020 10h30
43 219013 151250413117 NGUYỄN Đ̀NH  HẬU 21/01/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
44 219TDC094 151250413117 NGUYỄN Đ̀NH  HẬU 21/01/1996 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
45 219H1094 151250413117 NGUYỄN Đ̀NH  HẬU 21/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
46 219014 141250742109 NGUYỄN HỒNG HIỂN 10/03/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
47 219TDC064 141250742109 NGUYỄN HỒNG HIỂN 10/03/1996 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
48 219H4064 141250742109 NGUYỄN HỒNG HIỂN 10/03/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
49 219015 161250533118 NGUYỄN Đ̀NH  H̉A 11/07/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
50 219016 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
51 219017 151250543117 NGUYỄN VĂN  HOÀNG 02/08/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
52 219018 161250423569 TRẦN DUY HOÀNG 16/12/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
53 219TDC095 161250423569 TRẦN DUY HOÀNG 16/12/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
54 219H1095 161250423569 TRẦN DUY HOÀNG 16/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
55 219TDC065 131250712119 ĐOÀN THỊ HUỆ 23/07/1994 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
56 219H4065 131250712119 ĐOÀN THỊ HUỆ 23/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
57 219019 161250533316 HUỲNH NGỌC  HÙNG 20/11/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
58 219020 161250533414 NGUYỄN SỸ  HÙNG 22/07/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
59 219TDC066 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
60 219H4066 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
61 219022 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
62 219TDC068 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
63 219H4068 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
64 219023 151250423328 PHAN TRẦN BẢO  HUY 12/05/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
65 219TDC069 151250423328 PHAN TRẦN BẢO  HUY 12/05/1996 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
66 219H4069 151250423328 PHAN TRẦN BẢO  HUY 12/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
67 219021 161250433168 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 20/04/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
68 219TDC067 161250433168 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 20/04/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
69 219H4067 161250433168 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 20/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
70 219TDC070 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
71 219H4070 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
72 219TDC071 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
73 219TDC119 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
74 219H4071 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
75 219H2119 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT2 14/06/2020 10h30
76 219024 161250513454 NGUYỄN XUÂN  LÂM 28/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
77 219TDC123 161250513454 NGUYỄN XUÂN  LÂM 28/02/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
78 219H3123 161250513454 NGUYỄN XUÂN  LÂM 28/02/1998 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
79 219025 161250533420 TRƯƠNG CÔNG  LINH 06/07/1995 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
80 219027 161250423370 NGUYỄN PHI LONG 16/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
81 219TDC097 161250423370 NGUYỄN PHI LONG 16/02/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
82 219H1097 161250423370 NGUYỄN PHI LONG 16/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
83 219026 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
84 219TDC096 161250523109 VƠ BÁ  LỘC 16/09/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
85 219H1096 161250523109 VƠ BÁ  LỘC 16/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
86 219028 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
87 219029 161250413364 PHAN VĂN  LŨY 21/05/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
88 219TDC072 161250423330 HỒ NGỌC  LƯỢNG 10/02/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
89 219TDC098 161250423330 HỒ NGỌC  LƯỢNG 10/02/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
90 219H4072 161250423330 HỒ NGỌC  LƯỢNG 10/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
91 219H1098 161250423330 HỒ NGỌC  LƯỢNG 10/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
92 219030 161250533325 NGÔ VĂN  MỸ 25/08/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
93 219TDC073 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
94 219H4073 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
95 219TDC076 151250723124 KIỀU HOÀNG  NINH 20/11/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
96 219H4076 151250723124 KIỀU HOÀNG  NINH 20/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
97 219031 141250612134 DƯƠNG THANH NGHĨA 05/10/1995 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
98 219TDC099 141250612134 DƯƠNG THANH NGHĨA 05/10/1995 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
99 219H1099 141250612134 DƯƠNG THANH NGHĨA 05/10/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
100 219TDC074 161250433134 NGUYỄN XUÂN  NGHĨA 10/08/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
101 219H4074 161250433134 NGUYỄN XUÂN  NGHĨA 10/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
102 219TDC120 161250443221 BÙI HỮU CHÍ  NHÂN 12/03/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
103 219H2120 161250443221 BÙI HỮU CHÍ  NHÂN 12/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT2 14/06/2020 10h30
104 219032 151250533328 ĐỖ PHÚ  NHÂN 28/04/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
105 219033 151250723122 HỒ TUẤN  NHÂN 03/05/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
106 219TDC075 151250723122 HỒ TUẤN  NHÂN 03/05/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
107 219H4075 151250723122 HỒ TUẤN  NHÂN 03/05/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
108 219TDC100 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
109 219H1100 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
110 219TDC101 161250613172 ĐÀO HOÀNG NHẬT 30/01/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
111 219H1101 161250613172 ĐÀO HOÀNG NHẬT 30/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
112 219034 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
113 219035 161250533231 TRƯƠNG VĂN  NHO 23/04/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
114 219TDC102 151250433140 TRẦN MINH  PHONG 04/06/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
115 219H1102 151250433140 TRẦN MINH  PHONG 04/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
116 219036 151250423132 LÊ HOÀI THANH  PHÚ 26/03/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
117 219037 161250613131 TẠ THIÊN  PHÚ 16/05/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
118 219038 161250533233 PHẠM TRƯỜNG VĂN  PHÚC 20/10/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
119 219039 161250613134 BÙI HOÀN MINH  QUAN 08/05/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
120 219040 161250543130 ĐẶNG CÔNG  QUÂN 22/05/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
121 219TDC077 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
122 219H4077 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
123 219TDC103 161250423168 TRẦN THANH  QUÍ 01/01/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
124 219H1103 161250423168 TRẦN THANH  QUÍ 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
125 219041 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
126 219TDC124 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
127 219H3124 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
128 219TDC104 151250413142 VY BÁ  QUYỀN 13/08/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
129 219H1104 151250413142 VY BÁ  QUYỀN 13/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
130 219042 161250533165 NGUYỄN CƯƠNG QUYẾT 20/05/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
131 219TDC105 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
132 219H1105 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
133 219043 161250613136 LÊ TỰ  SƠN 20/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
134 219TDC106 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
135 219H1106 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
136 219TDC078 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
137 219TDC107 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
138 219H4078 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
139 219H1107 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
140 219TDC108 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
141 219H1108 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
142 219TDC079 131250732293 PHÙNG MINH TÀI 07/06/1995 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
143 219H4079 131250732293 PHÙNG MINH TÀI 07/06/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
144 219TDC109 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
145 219TDC125 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
146 219H1109 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
147 219H3125 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
148 219TDC084 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
149 219H4084 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
150 219TDC085 161250433152 TRẦN HỮU  TIẾN 15/03/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
151 219H4085 161250433152 TRẦN HỮU  TIẾN 15/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
152 219TDC112 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
153 219H1112 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
154 219046 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
155 219050 151250423169 PHẠM Đ̀NH 06/07/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
156 219TDC114 151250423169 PHẠM Đ̀NH 06/07/1996 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
157 219H1114 151250423169 PHẠM Đ̀NH 06/07/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
158 219TDC087 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
159 219H4087 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
160 219051 161250513448 ĐẶNG MINH  TUẤN 18/02/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
161 219TDC126 161250513448 ĐẶNG MINH  TUẤN 18/02/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
162 219H3126 161250513448 ĐẶNG MINH  TUẤN 18/02/1998 MathLab PMT2 14/06/2020 10h30
163 219TDC088 161250433255 NGUYỄN NGỌC  TUẤN 01/06/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
164 219H4088 161250433255 NGUYỄN NGỌC  TUẤN 01/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
165 219052 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
166 219TDC115 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
167 219H1115 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
168 219053 161250433256   TUY 21/12/1995 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
169 219TDC089 161250433256   TUY 21/12/1995 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
170 219H4089 161250433256   TUY 21/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
171 219TDC080 141250432158 ĐÀO HỮU THÀNH 28/02/1996 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
172 219H4080 141250432158 ĐÀO HỮU THÀNH 28/02/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
173 219045 161250613166 NGUYỄN HỮU THÀNH 06/07/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
174 219044 161250413244 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÂN 23/07/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
175 219TDC110 161250413244 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÂN 23/07/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
176 219H1110 161250413244 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÂN 23/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
177 219TDC111 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
178 219H1111 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
179 219TDC081 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
180 219H4081 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
181 219TDC082 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
182 219H4082 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
183 219TDC083 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
184 219H4083 151250523143 DƯƠNG HIỂN  THUYÊN 11/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
185 219047 151250413448 BÙI ÁI  TRÍ 10/10/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
186 219048 141250612170 HỒ NGỌC TR̀NH 24/01/1994 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
187 219TDC113 141250612170 HỒ NGỌC TR̀NH 24/01/1994 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
188 219H1113 141250612170 HỒ NGỌC TR̀NH 24/01/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
189 219049 161250513147 VƠ HỮU  TRUNG 02/03/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
190 219TDC086 161250513147 VƠ HỮU  TRUNG 02/03/1998 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
191 219H4086 161250513147 VƠ HỮU  TRUNG 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
192 219TDC090 131250722194 ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN 20/07/1995 Tin học đại cương A217 14/06/2020 09h00
193 219H4090 131250722194 ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN 20/07/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
194 219TDC116 161250423264 TRẦN TRUNG  VĨNH 03/01/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
195 219H1116 161250423264 TRẦN TRUNG  VĨNH 03/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
196 219054 151250433173 TR̀NH VĂN  VƯƠNG 20/10/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
197 219TDC117 151250433173 TR̀NH VĂN  VƯƠNG 20/10/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
198 219H1117 151250433173 TR̀NH VĂN  VƯƠNG 20/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
199 219055 161250413165 NGUYỄN TRIỆU  VỸ 20/01/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
200 219057 151250513516 PHẠM VĂN  HÙNG 08/01/1996 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
201 219TDC131 151250513516 PHẠM VĂN  HÙNG 08/01/1996 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
202 219H1131 151250513516 PHẠM VĂN  HÙNG 08/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
203 219056 161250633105 NGUYỄN ANH  HUY 20/04/1979 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
204 219TDC133 161250633105 NGUYỄN ANH  HUY 20/04/1979 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
205 219H1133 161250633105 NGUYỄN ANH  HUY 20/04/1979 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
206 219058 161250633111 NGUYỄN VĂN  PHÙNG 21/03/1998 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
207 219TDC132 161250633111 NGUYỄN VĂN  PHÙNG 21/03/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
208 219H1132 161250633111 NGUYỄN VĂN  PHÙNG 21/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 14/06/2020 10h30
209 219TDC129 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
210 219H4129 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
211 219TDC130 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
212 219H4130 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
213 219059 161250513145 LÊ CHÍ  TRUNG 23/09/1997 Tiếng Anh A218 14/06/2020 07h00
214 219TDC128 161250513145 LÊ CHÍ  TRUNG 23/09/1997 Tin học đại cương A218 14/06/2020 09h00
215 219H4128 161250513145 LÊ CHÍ  TRUNG 23/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 14/06/2020 10h30
Tổng cộng danh sách có 199 lượt sinh viên dự thi. Ngày 05 tháng 06 năm 2020
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH