ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 1 HK119 - Năm học 2019-2020 - Ngày 15/09/2019
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 119001 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
2 119TDC216 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
3 119TDC217 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
4 119H1295 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
5 119H4216 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
6 119003 161250533501 HOÀNG CÔNG TRƯỜNG  AN 22/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
7 119002 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
8 119TDC218 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
9 119H1296 161250423301 LÊ CÔNG TUẤN  AN 19/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
10 119004 161250543101 HOÀNG TRỌNG  AN 21/12/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
11 119TDC219 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
12 119H3429 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
13 119006 151250513501 LÊ Đ̀NH  ANH 19/11/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
14 119007 161250613160 Lê Công Tuấn  Anh 28/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
15 119TDC222 161250613160 Lê Công Tuấn  Anh 28/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
16 119H1299 161250613160 Lê Công Tuấn  Anh 28/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
17 119TDC221 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
18 119H1298 161250423501 MAI TUẤN  ANH 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
19 119005 161250413301 NGUYỄN DUY ANH 03/10/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
20 119TDC220 161250413301 NGUYỄN DUY ANH 03/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
21 119H1297 161250413301 NGUYỄN DUY ANH 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
22 119TDC223 151250413103 NGUYỄN THẾ  23/11/1996 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
23 119H1300 151250413103 NGUYỄN THẾ  23/11/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
24 119010 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
25 119TDC224 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
26 119H4217 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
27 119011 161250533203 TRẦN QUỐC  BẢO 09/06/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
28 119008 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
29 119009 161250413203 Phạm Văn Minh  Bảo 06/07/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
30 119TDC225 161250413203 Phạm Văn Minh  Bảo 06/07/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
31 119H2403 161250413203 Phạm Văn Minh  Bảo 06/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
32 119012 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
33 119013 151250513201 NGUYỄN TIẾN  B̀NH 21/04/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
34 119TDC226 151250513201 NGUYỄN TIẾN  B̀NH 21/04/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
35 119H3430 151250513201 NGUYỄN TIẾN  B̀NH 21/04/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
36 119TDC227 161250423502 VƠ VĂN  B̀NH 11/01/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
37 119H1301 161250423502 VƠ VĂN  B̀NH 11/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
38 119014 141250422401 Nguyễn Viết Bửu 06/05/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
39 119015 161250533103 TRẦN VĂN  CẢM 05/06/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
40 119TDC228 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
41 119H1302 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
42 119TDC229 161250423503 Tống Duy  Cao 22/03/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
43 119H1303 161250423503 Tống Duy  Cao 22/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
44 119TDC230 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
45 119H3431 161250513105 TRẦN HỮU  CƯƠNG 27/12/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
46 119016 161250423406 BÙI HỮU  CƯỜNG 27/11/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
47 119020 161250433209 Vơ Cao  Cường 15/02/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
48 119TDC231 161250423506 Vơ Quốc  Cường 21/09/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
49 119H1304 161250423506 Vơ Quốc  Cường 21/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
50 119018 151250423103 PHAN VŨ  CƯỜNG 17/10/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
51 119017 161250533405 NGUYỄN QUỐC  CƯỜNG 15/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
52 119019 161250533205 Nguyễn Văn  Cường 10/06/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
53 119TDC232 161250423305 LÊ QUANG  CƯỜNG 11/06/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
54 119H1305 161250423305 LÊ QUANG  CƯỜNG 11/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
55 119021 161250423504 NGUYỄN QUANG  CHÁNH 12/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
56 119022 161250643101 PHẠM NGỌC  CHÁNH 18/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
57 119023 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
58 119024 151250433103 NGÔ MINH  CHIẾN 26/04/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
59 119TDC233 161250433208 THÁI HOÀNG  CHINH 31/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
60 119TDC234 161250433208 THÁI HOÀNG  CHINH 31/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
61 119H1306 161250433208 THÁI HOÀNG  CHINH 31/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
62 119H4218 161250433208 THÁI HOÀNG  CHINH 31/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
63 119TDC235 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
64 119H1307 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
65 119TDC236 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
66 119H4219 161250523102 NGUYỄN VĂN  CHƯƠNG 01/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
67 119TDC237 151250443105 DƯƠNG VƯƠNG  DA 05/05/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
68 119H2404 151250443105 DƯƠNG VƯƠNG  DA 05/05/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
69 119025 161250533506 LÊ TẤN DANH 06/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
70 119TDC238 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
71 119H1308 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
72 119TDC240 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
73 119H4221 151250413112 TRẦN VĂN  DIỆP 22/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
74 119026 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
75 119TDC239 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
76 119H4220 161250733156 Trương Thị Hồng Diệp 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
77 119027 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
78 119TDC241 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
79 119H3432 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
80 119028 161250653103 VŨ THỊ  DUNG 07/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
81 119TDC242 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
82 119TDC243 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
83 119H1309 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
84 119H4222 151250723110 TRẦN VĂN  DŨNG 04/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
85 119029 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
86 119030 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
87 119032 161250533558 NGÔ HỮU DUY 26/04/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
88 119033 161250533112 TRẦN CÔNG  DUY 13/10/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
89 119031 161250533110 LÊ VĂN  DUY 21/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
90 119TDC244 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
91 119H3433 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
92 119037 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
93 119TDC253 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
94 119H2406 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
95 119TDC247 141250432118 Đặng Thành Đạt 04/11/1996 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
96 119H4225 141250432118 Đặng Thành Đạt 04/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
97 119036 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
98 119TDC248 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
99 119H4226 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
100 119038 151250413208 NGUYỄN QUỐC  ĐẠT 19/09/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
101 119TDC245 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
102 119H4223 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
103 119TDC249 161250423107 VŨ XUÂN  ĐẠT 04/04/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
104 119H1310 161250423107 VŨ XUÂN  ĐẠT 04/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
105 119034 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
106 119TDC250 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
107 119H1311 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
108 119TDC252 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
109 119H2405 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
110 119TDC251 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
111 119H1312 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
112 119035 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
113 119TDC246 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
114 119H4224 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
115 119039 161250423209 VƠ QUANG  ĐẾN 24/07/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
116 119TDC254 161250423209 VƠ QUANG  ĐẾN 24/07/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
117 119H1313 161250423209 VƠ QUANG  ĐẾN 24/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
118 119TDC255 161250613106 ĐẶNG QUỐC ĐỈNH 21/02/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
119 119H1314 161250613106 ĐẶNG QUỐC ĐỈNH 21/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
120 119TDC257 161250713101 NGUYỄN THANH  ĐÔNG 03/11/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
121 119H4227 161250713101 NGUYỄN THANH  ĐÔNG 03/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
122 119TDC256 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
123 119H3434 161250513308 NGUYỄN VĂN  ĐÔNG 13/08/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
124 119TDC259 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
125 119H1316 161250423110 Tô Văn  Đức 23/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
126 119040 161250423309 LÊ VĂN  ĐỨC 10/05/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
127 119TDC260 161250423309 LÊ VĂN  ĐỨC 10/05/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
128 119H1317 161250423309 LÊ VĂN  ĐỨC 10/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
129 119TDC261 161250423109 PHẠM MINH  ĐỨC 14/06/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
130 119H1318 161250423109 PHẠM MINH  ĐỨC 14/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
131 119TDC258 161250423212 LÊ VĂN  ĐỨC 31/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
132 119H1315 161250423212 LÊ VĂN  ĐỨC 31/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
133 119042 161250713102 NGUYỄN NỮ LỆ  GIANG 14/09/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
134 119TDC263 161250713102 NGUYỄN NỮ LỆ  GIANG 14/09/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
135 119H4229 161250713102 NGUYỄN NỮ LỆ  GIANG 14/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
136 119043 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
137 119TDC262 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
138 119H4228 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
139 119044 161250423112 Hoàng Công  Giang 19/12/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
140 119TDC265 161250423112 Hoàng Công  Giang 19/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
141 119H1320 161250423112 Hoàng Công  Giang 19/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
142 119041 161250423512   GIANG 28/12/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
143 119TDC264 161250423512   GIANG 28/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
144 119H1319 161250423512   GIANG 28/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
145 119045 161250423113 ĐẶNG VIỆT  26/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
146 119TDC266 161250423113 ĐẶNG VIỆT  26/01/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
147 119H1321 161250423113 ĐẶNG VIỆT  26/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
148 119046 161250533410 TRƯƠNG QUỐC 26/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
149 119048 161250513505 TÔ TRƯỜNG  HẢI 20/11/1997 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
150 119047 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
151 119TDC269 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
152 119H1322 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
153 119TDC268 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
154 119H4231 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
155 119TDC267 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
156 119H4230 161250733107 NGUYỄN THANH  HẢI 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
157 119049 161250513113 Nguyễn Văn  Hạnh 02/05/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
158 119050 161250513507 VƠ QUANG  HÀO 28/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
159 119TDC270 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
160 119H4232 161250433113 NGUYỄN HỮU  HÀO 19/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
161 119TDC271 161250433214 NGUYỄN VĂN  HÀO 20/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
162 119H4233 161250433214 NGUYỄN VĂN  HÀO 20/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
163 119TDC272 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
164 119H1323 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
165 119TDC273 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
166 119H4234 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
167 119051 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
168 119TDC275 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
169 119H1325 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
170 119TDC274 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
171 119H1324 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
172 119052 151250523115 THẠCH NGỌC  HIỀN 10/09/1996 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
173 119TDC276 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
174 119H1326 161250423418 NGUYỄN  HIỂN 01/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
175 119053 161250533116 NGUYỄN VĂN  HIỂN 23/02/1998 Tiếng Anh A203 15/09/2019 07h00
176 119054 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
177 119TDC277 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
178 119H2407 161250443211 Nguyễn  Hiệp 29/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
179 119059 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
180 119TDC281 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
181 119H1328 151250433119 PHẠM NGỌC  HIẾU 20/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
182 119058 141250652105 Nguyễn Văn Hiếu 26/06/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
183 119060 151250533416 VƠ ĐỨC  HIẾU 22/07/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
184 119055 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
185 119TDC279 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
186 119H4235 161250513115 LÊ VĂN  HIẾU 06/06/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
187 119057 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
188 119TDC280 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
189 119H1327 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
190 119TDC278 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
191 119H3435 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
192 119056 161250413210 NGUYỄN VIỆT  HIẾU 03/07/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
193 119TDC282 161250413210 NGUYỄN VIỆT  HIẾU 03/07/1998 Tin học đại cương A301 15/09/2019 09h00
194 119H2408 161250413210 NGUYỄN VIỆT  HIẾU 03/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
195 119061 151250413162 Cao Văn Hoan 26/04/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
196 119062 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
197 119TDC283 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
198 119H1329 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
199 119063 151250543116 NGUYỄN VĂN  HOÀN 07/06/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
200 119064 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
201 119TDC284 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
202 119H1330 161250413211 ĐINH VĂN  HOÀNG 21/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
203 119TDC285 161250413212 Dương Trung  Hoanh 16/02/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
204 119H1331 161250413212 Dương Trung  Hoanh 16/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 15/09/2019 10h30
205 119065 161250543114 NGUYỄN THỊ ÁNH  HỒNG 15/01/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
206 119066 161250613112 NGUYỄN KHOA  HUÂN 10/11/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
207 119TDC287 161250423226 TRẦN VŨ  HÙNG 04/03/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
208 119H1332 161250423226 TRẦN VŨ  HÙNG 04/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
209 119067 161250533414 NGUYỄN SỸ  HÙNG 22/07/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
210 119TDC286 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
211 119H4236 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
212 119068 161250533316 HUỲNH NGỌC  HÙNG 20/11/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
213 119TDC291 151250443220 LÊ ĐỨC  HUY 24/07/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
214 119H2409 151250443220 LÊ ĐỨC  HUY 24/07/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
215 119070 161250433219 Lê Ngọc  Huy 18/11/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
216 119069 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
217 119TDC289 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
218 119H3437 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
219 119072 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
220 119TDC288 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
221 119H3436 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
222 119071 161250423319 TRẦN QUANG  HUY 29/12/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
223 119TDC290 161250423319 TRẦN QUANG  HUY 29/12/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
224 119H1333 161250423319 TRẦN QUANG  HUY 29/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
225 119TDC292 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
226 119H4237 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
227 119074 141250442118 Đỗ Thanh Hưng 12/11/1995 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
228 119TDC298 141250442118 Đỗ Thanh Hưng 12/11/1995 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
229 119H2411 141250442118 Đỗ Thanh Hưng 12/11/1995 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
230 119075 161250513319 Lê Minh  Hưng 24/03/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
231 119TDC293 161250513319 Lê Minh  Hưng 24/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
232 119H3438 161250513319 Lê Minh  Hưng 24/03/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
233 119TDC295 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
234 119H4238 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
235 119073 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
236 119TDC294 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
237 119H3439 161250513119 PHẠM VĂN  HƯNG 12/08/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
238 119TDC297 161250443112 PHAN VĂN DƯƠNG  HƯNG 20/08/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
239 119H2410 161250443112 PHAN VĂN DƯƠNG  HƯNG 20/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
240 119TDC296 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
241 119H1334 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
242 119076 161250413117 TÔN THẤT  HỬU 08/10/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
243 119TDC299 131250422319 Nguyễn Đức Hữu 02/06/1995 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
244 119H4239 131250422319 Nguyễn Đức Hữu 02/06/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
245 119077 151250423170 Phạm Trung Kiên 15/11/1995 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
246 119TDC300 151250423170 Phạm Trung Kiên 15/11/1995 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
247 119H4240 151250423170 Phạm Trung Kiên 15/11/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
248 119TDC301 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
249 119H4241 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
250 119078 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
251 119TDC303 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
252 119H1335 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
253 119TDC302 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
254 119H4242 161250433126 NGUYỄN VIẾT  KHẢI 06/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
255 119079 161250513322 Trần Viết Gia  Khanh 22/08/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
256 119TDC304 161250513322 Trần Viết Gia  Khanh 22/08/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
257 119H3440 161250513322 Trần Viết Gia  Khanh 22/08/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
258 119080 161250533418 Chu Công  Khánh 18/06/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
259 119TDC306 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
260 119H4243 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
261 119TDC305 161250513512 TRẦN PHÚC  KHÁNH 20/06/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
262 119H3441 161250513512 TRẦN PHÚC  KHÁNH 20/06/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
263 119TDC307 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
264 119H4244 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
265 119082 161250533521 Đinh Vũ Ngọc  Khoa 17/01/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
266 119081 161250643107 HUỲNH TƯ  KHOA 20/02/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
267 119083 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
268 119TDC308 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
269 119H1336 161250423427 TRẦN Đ̀NH  KHÔI 21/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
270 119084 161250533224 HUỲNH TRẦN  LAI 22/04/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
271 119085 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
272 119TDC309 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
273 119H1337 161250613170 Hoàng Xuân Lăm 13/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
274 119TDC310 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
275 119H2412 161250413317 LÊ TRUNG  LÀNH 17/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
276 119086 161250413219 LÊ ANH  LÂM 06/09/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
277 119TDC311 161250413219 LÊ ANH  LÂM 06/09/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
278 119H1338 161250413219 LÊ ANH  LÂM 06/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
279 119087 161250533225 NGÔ NGỌC  LÂM 15/10/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
280 119TDC312 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
281 119H4245 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
282 119088 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
283 119TDC313 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
284 119H4246 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
285 119089 151250423333 DƯƠNG TRUNG  LỊCH 02/05/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
286 119TDC314 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
287 119H4247 161250733117 NGUYỄN THỊ  LIÊN 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
288 119TDC317 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
289 119H1340 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
290 119090 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
291 119TDC316 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
292 119H1339 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
293 119091 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
294 119TDC315 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
295 119H4248 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
296 119092 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
297 119TDC320 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
298 119H2413 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
299 119TDC318 161250423528 HỒ VĂN  LONG 26/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
300 119H1341 161250423528 HỒ VĂN  LONG 26/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
301 119TDC319 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
302 119H1342 161250633106 TRẦN LÊ KHÁNH  LONG 23/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
303 119093 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
304 119TDC321 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
305 119H4249 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
306 119094 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
307 119TDC322 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
308 119H1343 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
309 119TDC323 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
310 119H4250 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
311 119095 161250413222 NGUYỄN THÀNH  LUÂN 01/01/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
312 119096 161250423529 TRƯƠNG TRỊNH MINH  LUẬN 22/02/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
313 119097 161250413364 Phan Văn  Lũy 21/05/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
314 119098 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
315 119TDC324 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
316 119H1344 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
317 119TDC325 161250423330 Hồ Ngọc  Lượng 10/02/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
318 119H1345 161250423330 Hồ Ngọc  Lượng 10/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
319 119TDC328 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
320 119H1348 151250423338 DƯƠNG CÔNG  MINH 30/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
321 119099 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
322 119TDC326 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
323 119H1346 161250423133 LÊ B̀NH  MINH 17/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
324 119101 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
325 119TDC327 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
326 119H1347 161250423331 LÊ TRƯƠNG NGỌC  MINH 25/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
327 119100 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
328 119102 141250442130 Đoàn Mỹ 24/04/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
329 119103 161250533530 NGUYỄN GIA HOÀNG  MỸ 03/04/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
330 119104 161250533325 NGÔ VĂN  MỸ 25/08/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
331 119107 141250422132 Phan Xuân Nam 13/04/1996 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
332 119105 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
333 119TDC330 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
334 119H4252 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
335 119TDC329 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
336 119H4251 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 15/09/2019 13h30
337 119106 161250423135 Nguyễn Duy  Nam 04/06/1998 Tiếng Anh A205 15/09/2019 07h00
338 119TDC331 161250423135 Nguyễn Duy  Nam 04/06/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
339 119H1349 161250423135 Nguyễn Duy  Nam 04/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
340 119108 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
341 119TDC333 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
342 119H1350 141250612134 Dương Thanh Nghĩa 05/10/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
343 119TDC334 161250423334 ĐINH TRỌNG  NGHĨA 03/06/1996 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
344 119H1351 161250423334 ĐINH TRỌNG  NGHĨA 03/06/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
345 119110 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
346 119TDC335 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
347 119H2414 161250443220 NGUYỄN VĂN  NGHĨA 27/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
348 119109 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
349 119TDC332 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
350 119H4253 161250423335 LÊ TRỌNG  NGHĨA 18/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
351 119111 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
352 119TDC336 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
353 119H1352 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
354 119112 161250533423 BÙI QUANG NGUYÊN 21/02/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
355 119113 161250533329 Dương Phạm Thảo  Nguyên 02/10/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
356 119114 161250513518 Nguyễn Thành  Nhân 06/11/1996 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
357 119TDC337 161250513518 Nguyễn Thành  Nhân 06/11/1996 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
358 119H3442 161250513518 Nguyễn Thành  Nhân 06/11/1996 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
359 119115 151250413135 NGUYỄN PHƯỚC  NHÂN 14/06/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
360 119TDC338 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
361 119TDC340 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
362 119H1353 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
363 119H4254 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
364 119116 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
365 119TDC339 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
366 119H4255 161250433136 Võ Văn Tài  Nhân 02/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
367 119117 161250443221 Bùi Hữu Chí  Nhân 12/03/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
368 119TDC342 161250443221 Bùi Hữu Chí  Nhân 12/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
369 119H2415 161250443221 Bùi Hữu Chí  Nhân 12/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
370 119TDC341 161250423240 NGUYỄN VIẾT  NHÂN 09/07/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
371 119H1354 161250423240 NGUYỄN VIẾT  NHÂN 09/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
372 119TDC343 161250423140 ĐẶNG DUY  NHẤT 21/02/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
373 119H1355 161250423140 ĐẶNG DUY  NHẤT 21/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
374 119TDC347 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
375 119H1357 161250613172 Đào Hoàng Nhật 30/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
376 119TDC346 151250433176 TRẦN QUỐC NHẬT 28/07/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
377 119H1356 151250433176 TRẦN QUỐC NHẬT 28/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
378 119119 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
379 119118 161250513426 Nguyễn Thành  Nhật 20/07/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
380 119TDC345 161250513426 Nguyễn Thành  Nhật 20/07/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
381 119H4256 161250513426 Nguyễn Thành  Nhật 20/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
382 119TDC344 161250513425 LÊ VĂN NHẬT 08/11/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
383 119H3443 161250513425 LÊ VĂN NHẬT 08/11/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
384 119120 151250653108 NGUYỄN HOÀI  NHI 22/01/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
385 119TDC349 161250423535 NGUYỄN NAM  NHI 14/09/1997 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
386 119H1358 161250423535 NGUYỄN NAM  NHI 14/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
387 119121 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
388 119TDC348 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học đại cương A305 15/09/2019 09h00
389 119H4257 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
390 119122 161250713108 NGÔ VĂN  NHỚ 09/09/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
391 119TDC350 161250713108 NGÔ VĂN  NHỚ 09/09/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
392 119H4258 161250713108 NGÔ VĂN  NHỚ 09/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
393 119123 161250613129 TRẦN Đ̀NH  NHU 19/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
394 119124 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
395 119TDC351 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
396 119H4259 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
397 119TDC352 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
398 119H1359 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
399 119125 161250513128 TRẦN THANH  PHẬN 15/02/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
400 119126 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
401 119TDC353 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
402 119H4260 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
403 119127 161250533532 Bùi Hoàng  Phong 06/05/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
404 119128 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
405 119TDC355 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
406 119H1361 161250613131 Tạ Thiên  Phú 16/05/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
407 119TDC354 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
408 119H1360 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
409 119129 151250513333 MAI XUÂN  PHÚC 21/03/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
410 119TDC356 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
411 119H3444 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
412 119TDC357 111250522245 Lê Phú Phước 23/02/1991 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
413 119H4261 111250522245 Lê Phú Phước 23/02/1991 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
414 119TDC361 141250422143 Vơ Đức Phước 04/07/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
415 119H1362 141250422143 Vơ Đức Phước 04/07/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
416 119131 151250423133 LÊ HỮU  PHƯỚC 30/03/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
417 119132 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
418 119TDC358 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
419 119H4262 161250433138 NGUYỄN HỮU  PHƯỚC 13/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
420 119130 161250423341 NGUYỄN QUỐC  PHƯỚC 19/05/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
421 119133 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
422 119TDC360 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
423 119H4264 161250433235 Huỳnh  Phước 20/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
424 119TDC359 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
425 119H4263 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
426 119136 161250653111 Bùi Văn  Phương 02/12/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
427 119135 161250533234 NGUYỄN VĂN  PHƯƠNG 14/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
428 119134 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
429 119TDC362 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
430 119H1363 161250613133 Võ Duy  Phương 02/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
431 119137 161250613134 Bùi Hoàn Minh  Quan 08/05/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
432 119138 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
433 119TDC363 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
434 119H2416 161250413137 Nguyễn Minh  Quang 18/02/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
435 119140 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
436 119TDC364 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
437 119H4265 161250733136 ĐOÀN ANH  QUÂN 25/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
438 119139 161250543130 Đặng Công  Quân 22/05/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
439 119141 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
440 119TDC366 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
441 119H1365 161250423243 Nguyễn Văn  Quân 16/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
442 119TDC365 161250423244 TRẦN TRỌNG  QUÂN 06/11/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
443 119H1364 161250423244 TRẦN TRỌNG  QUÂN 06/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
444 119TDC367 161250423168 TRẦN THANH  QUÍ 01/01/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
445 119H1366 161250423168 TRẦN THANH  QUÍ 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
446 119146 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
447 119TDC368 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
448 119H3445 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
449 119144 151250433143 LÊ KIM  QUỐC 01/11/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
450 119TDC369 151250433143 LÊ KIM  QUỐC 01/11/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
451 119H4266 151250433143 LÊ KIM  QUỐC 01/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
452 119143 161250413332 VƠ ÁI  QUỐC 13/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
453 119TDC370 161250413332 VƠ ÁI  QUỐC 13/01/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
454 119H1367 161250413332 VƠ ÁI  QUỐC 13/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
455 119145 161250443223 Trần Việt  Quốc 15/03/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
456 119TDC372 161250443223 Trần Việt  Quốc 15/03/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
457 119H2417 161250443223 Trần Việt  Quốc 15/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
458 119TDC371 161250413331 TRẦN ANH  QUỐC 15/06/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
459 119H1368 161250413331 TRẦN ANH  QUỐC 15/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 15/09/2019 10h30
460 119142 161250413266 Nguyễn Như Quốc 01/11/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
461 119TDC374 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
462 119H1370 161250423537 ĐẶNG VĂN  QUY 09/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
463 119TDC373 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
464 119H1369 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
465 119TDC375 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
466 119H1371 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
467 119147 161250423345 LÊ QUỐC  SÁCH 27/05/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
468 119TDC376 161250413239 Dương Quang  Sang 06/07/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
469 119H1372 161250413239 Dương Quang  Sang 06/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
470 119148 161250433241 NGUYỄN VĂN SÁNG 11/03/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
471 119TDC377 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
472 119H1373 161250423539 ĐINH  SANH 12/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
473 119TDC378 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
474 119H1374 161250663107 Phạm Văn Sen 12/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
475 119149 161250643114 HOÀNG VĂN  07/08/1995 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
476 119TDC380 161250643114 HOÀNG VĂN  07/08/1995 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
477 119H1376 161250643114 HOÀNG VĂN  07/08/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
478 119TDC379 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
479 119H1375 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
480 119150 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
481 119155 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
482 119TDC383 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
483 119H1378 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
484 119156 161250533435 Nguyễn Nho  Sơn 08/01/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
485 119TDC384 161250413365 Huỳnh Văn Sơn 25/01/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
486 119H1379 161250413365 Huỳnh Văn Sơn 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
487 119151 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
488 119TDC382 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
489 119H1377 161250613136 Lê Tự  Sơn 20/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
490 119TDC381 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
491 119H4267 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
492 119153 161250443125 NGUYỄN HỒNG  SƠN 30/08/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
493 119152 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
494 119154 161250533536 NGUYỄN THANH  SƠN 16/12/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
495 119TDC385 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
496 119H1380 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
497 119TDC386 131250732293 Phùng Minh Tài 07/06/1995 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
498 119H4268 131250732293 Phùng Minh Tài 07/06/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
499 119TDC387 141250412343 Văn Phú Tài 17/04/1996 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
500 119H4269 141250412343 Văn Phú Tài 17/04/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
501 119157 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
502 119TDC389 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
503 119H1382 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
504 119158 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
505 119TDC388 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
506 119H1381 161250513526 PHẠM Đ̀NH  TÀI 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
507 119159 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
508 119TDC390 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
509 119H3446 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
510 119161 151250513342 PHAN THANH  TÂM 22/12/1997 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
511 119TDC391 151250513342 PHAN THANH  TÂM 22/12/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
512 119H3447 151250513342 PHAN THANH  TÂM 22/12/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
513 119160 161250533538 NGUYỄN THÀNH  TÂM 20/09/1998 Tiếng Anh A206 15/09/2019 07h00
514 119162 151250433150 MAI NGỌC  TÂN 04/03/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
515 119163 151250443239 HỒ VĂN  TÂN 20/04/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
516 119164 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
517 119TDC392 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
518 119H4270 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
519 119TDC394 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
520 119H1383 151250413245 VƠ VĂN  TIẾN 04/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
521 119TDC393 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
522 119H4271 161250723116 LÊ THIÊN  TIẾN 22/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
523 119165 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
524 119TDC395 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
525 119H1384 161250643119 LÊ Đ̀NH  TÍN 24/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
526 119166 141250532149 Nguyễn Hữu T́nh 28/02/1996 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
527 119TDC396 161250443131 PHẠM MINH  TOÀN 10/06/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
528 119H2418 161250443131 PHẠM MINH  TOÀN 10/06/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
529 119TDC397 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
530 119H4272 161250523124 NGUYỄN LÊ  07/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
531 119TDC398 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
532 119H4273 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
533 119TDC401 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
534 119H4275 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
535 119TDC402 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
536 119H4276 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
537 119171 161250513150 PHẠM VĂN  TUẤN 24/08/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
538 119TDC405 161250513150 PHẠM VĂN  TUẤN 24/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
539 119H2419 161250513150 PHẠM VĂN  TUẤN 24/08/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
540 119168 161250423461 LÊ ANH  TUẤN 24/02/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
541 119169 161250433156 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 08/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
542 119TDC404 161250423560 NGUYỄN VĂN  TUẤN 30/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
543 119H1385 161250423560 NGUYỄN VĂN  TUẤN 30/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
544 119167 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
545 119TDC403 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
546 119H4277 161250433255 Nguyễn Ngọc  Tuấn 01/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
547 119170 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
548 119TDC399 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
549 119H3448 161250513536 TRẦN HỮU ANH  TUẤN 26/08/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
550 119TDC406 161250443237 Trần Anh  Tuấn 18/10/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
551 119H2420 161250443237 Trần Anh  Tuấn 18/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
552 119TDC400 161250613173 Lê Phúc Anh Tuấn 27/11/1998 Tin học đại cương A302 15/09/2019 09h00
553 119H4274 161250613173 Lê Phúc Anh Tuấn 27/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
554 119172 151250543138 NGUYỄN THANH  TÙNG 01/04/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
555 119173 161250533351 TRƯƠNG THANH  TÙNG 04/11/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
556 119TDC407 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
557 119H2421 161250413159 Phan Xuân  Tùng 14/11/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
558 119174 161250533549 TRẦN VĂN  TUYẾN 13/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
559 119175 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
560 119176 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
561 119TDC408 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
562 119H1386 161250423261 ĐOÀN NGỌC  26/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
563 119TDC409 161250613140 Phan Ngọc  Thạch 10/02/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
564 119H1387 161250613140 Phan Ngọc  Thạch 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
565 119TDC410 151250433152 TRƯƠNG VĂN  THÁI 07/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
566 119H4278 151250433152 TRƯƠNG VĂN  THÁI 07/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
567 119TDC411 161250523114 ĐÀO VIẾT  THANH 10/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
568 119H4279 161250523114 ĐÀO VIẾT  THANH 10/08/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
569 119177 161250443126 PHẠM VIỄN  THANH 26/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
570 119178 161250423544  Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
571 119TDC412 161250423544  Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
572 119H1388 161250423544  Vơ Văn  Thanh 28/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
573 119179 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
574 119TDC414 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
575 119H1389 161250423451 TRỊNH LƯƠNG  THÀNH 09/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
576 119TDC413 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
577 119H4280 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
578 119TDC415 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
579 119H1390 161250413163 Đỗ Bá  Thánh 30/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
580 119180 161250533340 PHẠM VĂN  THẢO 09/01/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
581 119183 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
582 119TDC417 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
583 119H1391 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
584 119182 161250533241 LÊ VĂN  THẢO 12/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
585 119181 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
586 119TDC416 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
587 119H4281 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
588 119TDC419 151250433154 THÁI HOÀNG  THẮNG 02/04/1996 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
589 119H1392 151250433154 THÁI HOÀNG  THẮNG 02/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
590 119184 161250653108 NGÔ QUỐC  THẮNG 15/02/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
591 119185 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
592 119TDC418 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
593 119H4282 161250433145 HOÀNG VĂN  THẮNG 17/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
594 119186 161250533541 PHAN VĂN  THÂN 20/11/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
595 119187 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
596 119TDC420 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
597 119H1393 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
598 119TDC422 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
599 119H4284 151250523140 TỪ QUỐC  THIỆN 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
600 119TDC421 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
601 119H4283 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
602 119188 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
603 119189 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
604 119TDC423 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
605 119H4285 161250433150 HỨA NHẬT  THỊNH 20/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
606 119TDC424 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
607 119H2422 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
608 119190 161250513528 HỒ KIM  THÔNG 28/08/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
609 119192 151250743119 PHAN THANH  THUẬN 26/08/1996 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
610 119193 161250533445 Nguyễn Đức  Thuận 07/08/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
611 119191 161250413146 HUỲNH PHẠM QUÍ  THUẬN 12/06/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
612 119TDC425 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
613 119H4286 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
614 119194 151250533350 LÊ THÀNH  THUẬT 12/08/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
615 119TDC426 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
616 119H4287 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 15/09/2019 13h30
617 119195 161250713111 NGÔ VĂN  THƯƠNG 09/09/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
618 119TDC427 161250713111 NGÔ VĂN  THƯƠNG 09/09/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
619 119H4288 161250713111 NGÔ VĂN  THƯƠNG 09/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
620 119196 161250533446 NGUYỄN THỌ  THƯỞNG 26/02/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
621 119197 151250743124 ĐỖ MINH  TRẠNG 10/04/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
622 119198 151250413448 BÙI ÁI  TRÍ 10/10/1996 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
623 119TDC428 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
624 119H4289 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
625 119TDC429 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
626 119H3449 161250513144 NGUYỄN TẤN  TRỌNG 01/01/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
627 119TDC430 151250423256 LÊ ĐỨC  TRỌNG 02/12/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
628 119H1394 151250423256 LÊ ĐỨC  TRỌNG 02/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
629 119TDC431 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
630 119H2423 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
631 119199 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
632 119TDC434 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
633 119H3452 151250513546 HUỲNH VĂN MINH  TRUNG 16/04/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
634 119TDC432 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
635 119TDC437 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
636 119H1397 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
637 119H3450 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
638 119TDC435 161250423259 TRƯƠNG THÀNH  TRUNG 09/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
639 119H1395 161250423259 TRƯƠNG THÀNH  TRUNG 09/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
640 119TDC433 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
641 119H3451 161250513146 Phạm Ngọc  Trung 10/04/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
642 119TDC436 161250423458 VƯƠNG THANH  TRUNG 17/04/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
643 119H1396 161250423458 VƯƠNG THANH  TRUNG 17/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
644 119TDC438 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
645 119H1398 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
646 119200 161250513446 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
647 119TDC439 161250513446 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
648 119H3453 161250513446 HUỲNH PHỤC TRƯƠNG 09/03/1998 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
649 119201 161250533248 NGUYỄN VĂN  TRƯỜNG 12/03/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
650 119202 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
651 119TDC440 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
652 119H4290 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
653 119203 151250533259 PHAN THANH  VIỆT 25/11/1996 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
654 119TDC444 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
655 119H2424 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
656 119206 161250533461 TRẦN QUỐC VIỆT 05/11/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
657 119205 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
658 119TDC441 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
659 119H4291 161250433158 VƠ MẬU  VIỆT 03/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
660 119204 161250423368 NGUYỄN ĐỨC  VIỆT 20/05/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
661 119TDC443 161250423368 NGUYỄN ĐỨC  VIỆT 20/05/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
662 119H1399 161250423368 NGUYỄN ĐỨC  VIỆT 20/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
663 119TDC442 161250433157 Đoàn Ngọc  Việt 20/10/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
664 119H4292 161250433157 Đoàn Ngọc  Việt 20/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
665 119TDC445 151250513352 HUỲNH QUỐC  VINH 15/06/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
666 119H3454 151250513352 HUỲNH QUỐC  VINH 15/06/1997 MathLab PMT1 15/09/2019 10h30
667 119TDC446 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
668 119H2425 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
669 119207 151250533461 HUỲNH TẤN  VĨNH 07/08/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
670 119TDC449 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
671 119H2427 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
672 119210 161250543135 Huỳnh Tấn 06/04/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
673 119209 161250533155 Hoàng Viết  Vũ 19/07/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
674 119TDC447 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
675 119H1400 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
676 119208 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
677 119TDC448 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
678 119H2426 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
679 119211 161250533554 HOÀNG LÊ THIÊN  VƯƠNG 13/09/1997 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
680 119TDC450 161250713113 MAI THỊ TƯỜNG  VY 10/01/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
681 119H4293 161250713113 MAI THỊ TƯỜNG  VY 10/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
682 119212 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
683 119TDC451 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
684 119H4294 161250733150 Nguyễn Đan  Vy 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao B202 15/09/2019 13h30
685 119213 161250413165 Nguyễn Triệu  Vỹ 20/01/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
686 119214 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
687 119TDC452 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
688 119H2428 161250443243 TRỊNH THẾ VỸ 02/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 15/09/2019 13h30
689 119215 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Tiếng Anh A207 15/09/2019 07h00
690 119TDC453 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
691 119H1401 161250433160 Nguyễn Thành  Xuân 05/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
692 119TDC454 161250423167 TRẦN NHƯ  Ư 20/11/1998 Tin học đại cương A303 15/09/2019 09h00
693 119H1402 161250423167 TRẦN NHƯ  Ư 20/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad B202 15/09/2019 10h30
Tổng cộng danh sách có 693 lượt sinh viên dự thi. Ngày 12 tháng 09 năm 2019
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH