ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 2 HK218 - Năm học 2018-2019 - Ngày 20/01/2019
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 218023 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
2 21802TDC295 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
3 21802H4550 161250433201 NGUYỄN THANH Á 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
4 218024 161250513101 Đặng Quốc  An 02/12/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
5 218025 161250533501 HOÀNG CÔNG TRƯỜNG  AN 22/02/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
6 218026 141250512301 Lê Thành An 09/09/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
7 21802TDC296 161250633101 Nguyễn Phan  An 24/02/1987 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
8 21802H1642 161250633101 Nguyễn Phan  An 24/02/1987 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
9 218027 161250534101 Tạ Thị  An 09/05/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
10 21802TDC297 151250443101 VƠ THÀNH  AN 18/07/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
11 21802H2745 151250443101 VƠ THÀNH  AN 18/07/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
12 218028 161250534102 Đỗ Thị Ngọc  Anh 13/06/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
13 218029 161250534103 Hồ Ngọc Anh 19/06/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
14 21802TDC299 161250423302 HUỲNH ĐỨC  ANH 29/04/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
15 21802H1643 161250423302 HUỲNH ĐỨC  ANH 29/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
16 218030 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
17 21802TDC298 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
18 21802H3002 161250513102 Lê Đức  Anh 18/08/1996 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
19 218031 161250533303 NGÔ THỊ THÙY  ANH 27/07/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
20 218032 161250534201 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 26/02/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
21 218033 161250534104 Lữ Thị Tuyết  Âu 07/02/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
22 218034 161250513203 Trần Đình  Ban 10/02/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
23 21802TDC300 161250513203 Trần Đình  Ban 10/02/1996 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
24 21802H3003 161250513203 Trần Đình  Ban 10/02/1996 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
25 218035 161250433203 NGUYỄN CHÍ  BẢO 20/06/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
26 218036 161250513401 NGUYỄN HOÀI  BẢO 10/08/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
27 21802TDC302 161250513401 NGUYỄN HOÀI  BẢO 10/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
28 21802H1644 161250513401 NGUYỄN HOÀI  BẢO 10/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
29 218037 161250433204 NGUYỄN THÁI QUỐC  BẢO 13/04/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
30 218038 161250533505 TRẦN CÔNG  BẢO 02/12/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
31 218039 161250513452 TRẦN NGỌC BẢO 25/09/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
32 21802TDC301 161250513452 TRẦN NGỌC BẢO 25/09/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
33 21802H4551 161250513452 TRẦN NGỌC BẢO 25/09/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
34 218040 161250723102 HOÀNG THỊ  25/05/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
35 21802TDC303 161250723102 HOÀNG THỊ  25/05/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
36 21802H1645 161250723102 HOÀNG THỊ  25/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
37 218041 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
38 21802TDC304 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
39 21802H1646 141250642157 Nguyễn Văn Bỉ 13/09/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
40 218042 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
41 21802TDC305 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
42 21802H3001 161250513204 NGUYỄN VĂN  BINH 01/08/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
43 218043 161250513104 LÊ Đ̀NH ÁNH  B̀NH 20/04/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
44 218044 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
45 21802TDC307 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
46 21802H1647 161250613165 Nguyễn Phương B́nh 06/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
47 218045 161250543102 NGUYỄN THANH  B̀NH 28/04/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
48 218046 151250523103 PHAN XUÂN  B̀NH 16/12/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
49 21802TDC306 151250523103 PHAN XUÂN  B̀NH 16/12/1996 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
50 21802H4552 151250523103 PHAN XUÂN  B̀NH 16/12/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
51 218047 161250534202 Y  Blir 09/09/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
52 218049 161250613102 ĐỖ MINH  CẢNH 25/07/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
53 218048 161250733153 LÊ NGUYỄN THANH CẨM 14/11/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
54 21802TDC308 161250733153 LÊ NGUYỄN THANH CẨM 14/11/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
55 21802H4553 161250733153 LÊ NGUYỄN THANH CẨM 14/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
56 21802TDC309 161250613103 NGUYỄN VĂN  CẦU 01/05/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
57 21802H1648 161250613103 NGUYỄN VĂN  CẦU 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
58 218056 151250513303 NGUYỄN HỮU  CÔNG 22/10/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
59 21802TDC310 141250432189 Tạ Chí Công 29/06/1995 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
60 21802H1649 141250432189 Tạ Chí Công 29/06/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
61 218057 161250534203 Nguyễn Văn  06/06/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
62 21802TDC311 161250633103 DƯƠNG BÁ  CƯỜNG 14/06/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
63 21802H1650 161250633103 DƯƠNG BÁ  CƯỜNG 14/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
64 21802TDC312 141250612204 Lê Bản Cường 10/12/1996 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
65 21802H1651 141250612204 Lê Bản Cường 10/12/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
66 218058 161250534105 Nguyễn Hữu  Cường 20/03/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
67 218059 161250534204 Phạm Huy  Cường 21/06/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
68 218060 161250423506 Vơ Quốc  Cường 21/09/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
69 218050 161250513501 LÊ MINH  CHÁNH 15/01/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
70 218051 161250433206 DƯƠNG VĂN  CHÂU 23/04/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
71 218052 151250443204 PHAN THÀNH  CHÂU 06/11/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
72 21802TDC313 161250423304 BÙI VĂN  CHIẾN 02/01/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
73 21802H1652 161250423304 BÙI VĂN  CHIẾN 02/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
74 21802TDC314 161250423405 Trần Ngọc  Chiến 12/06/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
75 21802H1653 161250423405 Trần Ngọc  Chiến 12/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
76 218053 161250543105 ĐÀO VĂN  CHIỂU 26/09/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
77 21802TDC315 121250722104 Nguyễn Việt Chinh 10/07/1989 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
78 21802H4554 121250722104 Nguyễn Việt Chinh 10/07/1989 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
79 218054 161250513303 TRẦN VĂN  CHÍNH 02/07/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
80 218055 161250413103 Nguyễn Thái Chiu 10/02/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
81 218062 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
82 21802TDC317 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
83 21802H1654 161250423306 Trần Quốc  Danh 09/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
84 21802TDC316 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
85 21802H4555 161250423206 TRẦN VĂN  DANH 08/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
86 21802TDC318 161250613167 TRẦN VĂN DỂ 10/01/1994 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
87 21802H1655 161250613167 TRẦN VĂN DỂ 10/01/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
88 218004 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
89 21802TDC319 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
90 21802H4556 161250733152 BÙI THỊ DIỄM 30/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
91 218005 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
92 21802TDC320 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
93 21802H2746 161250413305 CHÂU  DIỆU 29/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
94 21802TDC321 161250513502 Nguyễn Văn  Dinh 10/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
95 21802H3002 161250513502 Nguyễn Văn  Dinh 10/08/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
96 218009 161250633104 Nguyễn Văn Lê  Duẩn 11/06/1995 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
97 218010 151250443165 Hồ Văn Duật 27/05/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
98 21802TDC322 161250423508 ĐẶNG TIẾN  DŨNG 24/05/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
99 21802H1656 161250423508 ĐẶNG TIẾN  DŨNG 24/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
100 218013 151250643102 NGUYỄN ANH  DŨNG 02/08/1996 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
101 218014 161250663101 NGUYỄN HOÀNG VIỆT  DŨNG 14/01/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
102 218015 161250423213 VƠ VĂN  DŨNG 17/10/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
103 218018 161250533112 TRẦN CÔNG  DUY 13/10/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
104 218019 161250534107 Ngô Thị Thanh  Duyên 05/09/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
105 21802TDC323 161250413106 NGUYỄN VĂN DỰ 11/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
106 21802H2747 161250413106 NGUYỄN VĂN DỰ 11/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
107 21802TDC324 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
108 21802H3004 151250513311 HOÀNG THÁI  DƯƠNG 19/07/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
109 218016 161250533108 LÊ NGỌC  DƯƠNG 20/06/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
110 218017 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
111 21802TDC325 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
112 21802H4557 151250523112 VƠ TẤN  DƯƠNG 06/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
113 21802TDC326 151250633103 TRẦN VĂN  ĐẠI 14/01/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
114 21802H1657 151250633103 TRẦN VĂN  ĐẠI 14/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
115 218061 151250533208 NGÔ SĨ  ĐAN 02/11/1997 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
116 218063 161250534106 Nguyễn Thị Hồng  Đào 10/08/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
117 218064 151250413408 ĐOÀN THANH  ĐẠT 20/11/1996 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
118 218065 161250423106 HỒ PHÁT  ĐẠT 28/11/1998 Ngoại Ngữ A203 20/01/2019 07h00
119 218066 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
120 21802TDC328 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
121 21802H4559 161250423307 LÊ TẤN  ĐẠT 04/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
122 218068 161250443249 Ngô Tiến Đạt 14/08/1996 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
123 218067 131250642157 Ngô Thiên Long Đạt 25/08/1995 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
124 218069 151250533209 NGUYỄN AN TẤN  ĐẠT 17/06/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
125 218070 151250413207 NGUYỄN NGỌC  ĐẠT 05/04/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
126 21802TDC331 161250413304 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 15/11/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
127 21802H2748 161250413304 NGUYỄN THÀNH  ĐẠT 15/11/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
128 21802TDC329 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
129 21802H4560 151250523109 TRẦN HỮU  ĐẠT 15/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
130 21802TDC332 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
131 21802H2749 161250443101 Trần Minh  Đạt 23/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
132 21802TDC327 161250513207 Trần Văn  Đạt 29/11/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
133 21802H4558 161250513207 Trần Văn  Đạt 29/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
134 218001 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
135 21802TDC330 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
136 21802H4561 161250423308 TRỊNH QUỐC  ĐẠT 26/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
137 218002 161250423408 VŨ THÀNH  ĐẠT 30/12/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
138 218003 171250443204 ĐOÀN CÔNG ĐẪU 10/02/1999 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
139 21802TDC333 151250513507 NGUYỄN TRỌNG  ĐINH 15/05/1997 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
140 21802H3003 151250513507 NGUYỄN TRỌNG  ĐINH 15/05/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
141 218006 161250613106 ĐẶNG QUỐC ĐỈNH 21/02/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
142 218007 141250522186 Nguyễn Hữu Định 25/01/1994 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
143 21802TDC334 141250522186 Nguyễn Hữu Định 25/01/1994 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
144 21802H5001 141250522186 Nguyễn Hữu Định 25/01/1994 Kỹ thuật lập tŕnh - ngôn ngữ C PMT1 20/01/2019 10h30
145 218008 161250534205 Nguyễn Thị  Đông 26/01/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
146 21802TDC335 161250643103 CÁI QUỐC VIỆT  ĐỨC 27/08/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
147 21802H1658 161250643103 CÁI QUỐC VIỆT  ĐỨC 27/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
148 218011 161250533105 HÀ TRỌNG  ĐỨC 01/05/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
149 21802TDC337 161250443102 LÊ TRÍ  ĐỨC 01/01/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
150 21802H2750 161250443102 LÊ TRÍ  ĐỨC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
151 218012 161250423109 PHẠM MINH  ĐỨC 14/06/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
152 21802TDC336 161250423109 PHẠM MINH  ĐỨC 14/06/1998 Tin học đại cương A203 20/01/2019 09h00
153 21802H1659 161250423109 PHẠM MINH  ĐỨC 14/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
154 21802TDC338 161250613109 NGUYỄN HOÀNG  GIANG 10/02/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
155 21802H1660 161250613109 NGUYỄN HOÀNG  GIANG 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
156 21802TDC340 161250413306 NGUYỄN PHỤNG 15/08/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
157 21802H2751 161250413306 NGUYỄN PHỤNG 15/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
158 218020 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
159 21802TDC339 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
160 21802H4562 161250433212 TRẦN VĂN  06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
161 218021 161250533410 TRƯƠNG QUỐC 26/02/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
162 218022 161250423513 VƠ ĐĂNG  01/10/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
163 218023 161250533511 Lê Thị  Hạ 12/10/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
164 218024 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
165 21802TDC343 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
166 21802H1661 161250423415 ĐỖ VĂN  HẢI 24/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
167 218025 151250613109 NGÔ BÁ NGỌC  HẢI 02/11/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
168 218026 141250422316 Nguyễn Cảnh Việt Hải 17/12/1996 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
169 218027 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
170 21802TDC341 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
171 21802H4563 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
172 21802TDC342 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
173 21802H4564 161250433213 NGUYỄN VĂN  HẢI 19/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
174 218028 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
175 21802TDC344 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
176 21802H1662 151250423313 THÂN TRỌNG  HẢI 19/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
177 21802TDC345 161250423416 Vơ Thanh  Hải 10/01/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
178 21802H1663 161250423416 Vơ Thanh  Hải 10/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
179 218033 161250513506 NGUYỄN HỮU  HẠNH 01/12/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
180 21802TDC347 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
181 21802H4565 161250723105 Huỳnh Nhật  Hào 15/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
182 218034 161250433214 NGUYỄN VĂN  HÀO 20/12/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
183 21802TDC348 161250433214 NGUYỄN VĂN  HÀO 20/12/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
184 21802H4566 161250433214 NGUYỄN VĂN  HÀO 20/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
185 218035 161250513507 VƠ QUANG  HÀO 28/02/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
186 21802TDC346 161250513507 VƠ QUANG  HÀO 28/02/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
187 21802H3005 161250513507 VƠ QUANG  HÀO 28/02/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
188 218036 161250433114 HỒ NGỌC HẢO 05/02/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
189 218031 161250534206 Nguyễn Thị  Hằng 02/11/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
190 218032 161250533359 Nguyễn Thị Thuý  Hằng 04/10/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
191 21802TDC349 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
192 21802H4567 161250433111 LÊ VIẾT  HÂN 06/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
193 218029 161250533313 PHAN THANH  HÂN 15/03/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
194 218030 161250423115 TÔ TRƯỜNG  HÂN 28/06/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
195 218037 161250743103 Huỳnh Thị Mỹ  Hậu 17/11/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
196 218039 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
197 21802TDC351 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
198 21802H1664 161250613110 NGÔ PHÚC  HẬU 26/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
199 218040 161250433117 NGUYỄN ÍCH  HẬU 12/02/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
200 21802TDC352 161250433117 NGUYỄN ÍCH  HẬU 12/02/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
201 21802H1665 161250433117 NGUYỄN ÍCH  HẬU 12/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
202 21802TDC353 161250423117 NGUYỄN MINH  HẬU 11/10/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
203 21802H1666 161250423117 NGUYỄN MINH  HẬU 11/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
204 21802TDC354 161250423417 NGUYỄN VĂN  HẬU 18/06/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
205 21802H1667 161250423417 NGUYỄN VĂN  HẬU 18/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
206 218041 161250423516 PHAN HỒNG  HẬU 13/06/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
207 218042 151250443111 TRẦN VĂN  HẬU 11/10/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
208 21802TDC355 151250413312 TRƯƠNG CÔNG  HẬU 02/05/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
209 21802H1668 151250413312 TRƯƠNG CÔNG  HẬU 02/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
210 218038 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Ngoại Ngữ A205 20/01/2019 07h00
211 21802TDC350 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
212 21802H4568 161250423215 Trương Huy  Hậu 20/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
213 218043 161250534108 Nguyễn Thị  Hiền 24/12/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
214 218044 161250533459 NGUYỄN VĂN HIỀN 20/08/1995 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
215 218045 151250413314 TRẦN MINH  HIỀN 19/03/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
216 218046 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
217 21802TDC356 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
218 21802H1669 161250423518 LÊ QUÍ  HIỂN 13/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
219 21802TDC357 141250432126 Nguyễn Phương Hiển 06/10/1996 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
220 21802H1670 141250432126 Nguyễn Phương Hiển 06/10/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
221 218047 161250534207 Lê Bá  Hiệp 18/04/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
222 218048 161250533314 NGUYỄN THÀNH  HIỆP 27/08/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
223 21802TDC358 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
224 21802H4569 151250413118 PHẠM VĂN  HIỆP 02/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
225 218049 161250733109 ĐOÀN THỊ MINH HIẾU 12/10/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
226 218050 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
227 21802TDC361 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
228 21802H1671 161250423119 NGUYỄN CÔNG  HIẾU 20/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
229 218051 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
230 21802TDC359 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
231 21802H3006 161250513315 Nguyễn Nam  Hiếu 24/12/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
232 21802TDC362 151250613114 NGUYỄN TRUNG  HIẾU 18/03/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
233 21802H1672 151250613114 NGUYỄN TRUNG  HIẾU 18/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
234 218052 171250613114 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/05/1992 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
235 218053 161250413308 NGUYỄN VĂN  HIẾU 24/07/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
236 218054 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
237 21802TDC360 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
238 21802H4570 151250443113 PHẠM NGUYỄN CÔNG  HIẾU 12/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
239 218055 151250533416 VƠ ĐỨC  HIẾU 22/07/1996 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
240 218057 151250413162 Cao Văn Hoan 26/04/1996 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
241 218058 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
242 21802TDC363 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
243 21802H2752 161250413113 Nguyễn Xuân  Hoan 16/06/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
244 218059 161250534208 Đinh Thanh  Hoàng 19/03/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
245 218060 171250443248 LÂM THANH HOÀNG 16/06/1993 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
246 21802TDC364 161250643105 Nguyễn Xuân  Hoàng 30/05/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
247 21802H1673 161250643105 Nguyễn Xuân  Hoàng 30/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
248 218056 161250533215 NGUYỄN  HỒ 01/11/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
249 218061 131250632178 Vy Thanh Hội 10/01/1992 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
250 218062 151250423221 LÊ QUANG  HỒNG 26/06/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
251 21802TDC365 161250733110 TRẦN THỊ KIM  HỒNG 05/06/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
252 21802H4571 161250733110 TRẦN THỊ KIM  HỒNG 05/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
253 218063 161250533316 HUỲNH NGỌC  HÙNG 20/11/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
254 218064 161250523107 Huỳnh Tấn  Hùng 14/04/1995 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
255 21802TDC366 161250523107 Huỳnh Tấn  Hùng 14/04/1995 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
256 21802H4572 161250523107 Huỳnh Tấn  Hùng 14/04/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
257 21802TDC367 161250443111 PHẠM ANH  HÙNG 14/05/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
258 21802H2753 161250443111 PHẠM ANH  HÙNG 14/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
259 218068 161250733112 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 26/03/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
260 21802TDC370 151250633108 LÊ ĐỨC  HUY 10/11/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
261 21802H1674 151250633108 LÊ ĐỨC  HUY 10/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
262 218069 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
263 21802TDC372 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
264 21802H2754 161250413311 LÊ VĂN  HUY 10/03/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
265 21802TDC368 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
266 21802H3007 161250513321 NGUYỄN ĐỨC  HUY 23/03/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
267 21802TDC373 161250413215 NGUYỄN QUỐC  HUY 15/09/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
268 21802H2755 161250413215 NGUYỄN QUỐC  HUY 15/09/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
269 21802TDC369 141250722114 Phan Văn Huy 24/01/1996 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
270 21802H4573 141250722114 Phan Văn Huy 24/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
271 21802TDC371 161250423125 Trịnh Quang  Huy 19/12/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
272 21802H1675 161250423125 Trịnh Quang  Huy 19/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT1 20/01/2019 10h30
273 218070 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
274 21802TDC374 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
275 21802H4574 161250433125 BÙI PHƯỚC  HUYÊN 10/11/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
276 21802TDC375 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
277 21802H4575 161250733113 NGUYỄN THỊ THÚY  HUỲNH 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
278 21802TDC376 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
279 21802H1676 161250613113 Huỳnh Nhật  Hưng 28/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
280 218065 161250433123 LÊ VIỆT  HƯNG 22/05/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
281 218066 151250633107 TRẦN DUY  HƯNG 07/07/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
282 21802TDC377 161250413116 VƠ THÀNH  HƯNG 15/01/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
283 21802H1677 161250413116 VƠ THÀNH  HƯNG 15/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
284 218067 161250413117 TÔN THẤT  HỬU 08/10/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
285 21802TDC378 161250433166 NGUYỄN VĂN HỮU 02/03/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
286 21802H4576 161250433166 NGUYỄN VĂN HỮU 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
287 21802TDC379 151250413420 UNG KHẢI  KIỆT 06/01/1997 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
288 21802H1678 151250413420 UNG KHẢI  KIỆT 06/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
289 218081 161250534109 Nguyễn Thị  Kiểu 12/10/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
290 21802TDC380 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Tin học đại cương A205 20/01/2019 09h00
291 21802H2756 161250413314 NGUYỄN VĂN  KỲ 25/06/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
292 218071 161250413118 ĐINH TRƯỜNG  KHA 16/09/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
293 218072 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
294 21802TDC381 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
295 21802H2757 161250413217 BÙI VĂN  KHẢI 22/10/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
296 218073 161250534209 Đỗ Thị Phú  Khánh 22/10/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
297 218074 161250534210 Hồ Văn  Khánh 01/01/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
298 218075 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
299 21802TDC382 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
300 21802H4577 161250513219 LÊ QUỐC  KHÁNH 14/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
301 21802TDC383 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
302 21802H4578 131250432124 Nguyễn Đ́nh Khánh 25/10/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
303 218076 161250533520 NGUYỄN VĨNH KHÁNH 30/11/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
304 21802TDC384 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
305 21802H4579 161250433128 TRẦN HOÀNG DUY  KHÁNH 13/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
306 218077 161250513512 TRẦN PHÚC  KHÁNH 20/06/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
307 21802TDC385 161250513512 TRẦN PHÚC  KHÁNH 20/06/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
308 21802H1679 161250513512 TRẦN PHÚC  KHÁNH 20/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
309 218078 161250533521 Đinh Vũ Ngọc  Khoa 17/01/1997 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
310 21802TDC387 151250613118 NGUYỄN VĂN  KHOA 26/03/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
311 21802H1680 151250613118 NGUYỄN VĂN  KHOA 26/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
312 21802TDC386 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
313 21802H4580 161250433129 PHAN TẤN  KHOA 15/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
314 218079 161250443216 TRẦN Đ̀NH  KHOA 30/08/1998 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
315 21802TDC388 161250443216 TRẦN Đ̀NH  KHOA 30/08/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
316 21802H2758 161250443216 TRẦN Đ̀NH  KHOA 30/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
317 218080 121250412123 Bùi Minh Khôi 22/10/1994 Ngoại Ngữ A206 20/01/2019 07h00
318 21802TDC389 121250412123 Bùi Minh Khôi 22/10/1994 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
319 21802H1681 121250412123 Bùi Minh Khôi 22/10/1994 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
320 21802TDC390 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
321 21802H4581 161250733114 TRẦN THỊ ANH  KHUYÊN 21/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
322 218082 161250533224 HUỲNH TRẦN  LAI 22/04/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
323 218083 161250534211 Phạm Thị  Lài 28/03/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
324 218086 131250642117 Vơ Quang Lăm 18/11/1994 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
325 218084 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
326 21802TDC391 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
327 21802H3008 161250513123 BÙI THANH  LÂM 12/10/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
328 218085 161250533225 NGÔ NGỌC  LÂM 15/10/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
329 21802TDC392 161250733115 NGUYỄN THỊ MỸ  LỆ 02/06/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
330 21802H4582 161250733115 NGUYỄN THỊ MỸ  LỆ 02/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
331 21802TDC393 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
332 21802H4583 161250733116 PHẠM THỊ  LỆ 30/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
333 218087 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
334 21802TDC394 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
335 21802H4584 161250433224 HUỲNH NGỌC  LÊN 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT1 20/01/2019 13h30
336 218088 161250513416 LÊ THANH  LIÊM 12/02/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
337 218089 151250533424 NGUYỄN THỊ BÍCH  LIÊN 05/05/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
338 21802TDC395 161250613122 HỒ VĂN  LIỆU 25/03/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
339 21802H1682 161250613122 HỒ VĂN  LIỆU 25/03/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
340 218090 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
341 218091 151250533425 HUỲNH THỊ THANH  LINH 22/02/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
342 218092 161250534110 Ngô Thị  Linh 11/04/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
343 218093 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
344 21802TDC396 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
345 21802H4585 161250433225 Nguyễn Ngọc  Linh 07/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
346 21802TDC397 161250723108 NGUYỄN QUANG  LINH 03/11/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
347 21802H4586 161250723108 NGUYỄN QUANG  LINH 03/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
348 21802TDC398 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
349 21802H4587 161250433262 Nguyễn Tấn  Linh 04/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
350 21802TDC399 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
351 21802H4588 161250733119 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
352 21802TDC401 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
353 21802H1684 141250422127 Nguyễn Văn Linh 04/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
354 21802TDC400 161250423132 Nguyễn Văn  Linh 28/04/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
355 21802H1683 161250423132 Nguyễn Văn  Linh 28/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
356 218094 161250534212 Nguyễn Văn Hoàng  Linh 28/01/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
357 218095 141250732128 Phan Thị Kiều Linh 25/01/1996 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
358 218096 161250533527 TRẦN THỊ NGỌC  LINH 28/04/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
359 218101 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
360 21802TDC403 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
361 21802H2759 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
362 21802TDC402 151250713109 LƯU VĂN  LONG 04/12/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
363 21802H4589 151250713109 LƯU VĂN  LONG 04/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
364 21802TDC405 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
365 21802H4590 151250523125 HOÀNG PHƯỚC  LỘC 09/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
366 218097 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
367 21802TDC406 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
368 21802H1685 151250423335 HUỲNH TẤN  LỘC 30/03/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
369 218098 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
370 21802TDC404 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
371 21802H3009 161250513419 LÊ XUÂN  LỘC 12/07/1996 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
372 21802TDC407 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
373 21802H4591 161250433228   Lợi 15/03/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
374 218099 171250643116 LÊ ĐỨC LỢI 21/12/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
375 21802TDC408 171250643116 LÊ ĐỨC LỢI 21/12/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
376 21802H4592 171250643116 LÊ ĐỨC LỢI 21/12/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
377 218100 161250423328 LÊ VĂN  LỢI 10/09/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
378 21802TDC409 141250512184 Huỳnh Ngọc Luận 02/01/1995 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
379 21802H4593 141250512184 Huỳnh Ngọc Luận 02/01/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
380 218103 161250413364 Phan Văn  Lũy 21/05/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
381 21802TDC410 161250413364 Phan Văn  Lũy 21/05/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
382 21802H2760 161250413364 Phan Văn  Lũy 21/05/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
383 218104 151250413327 TRẦN TRUNG  LUYẾN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
384 21802TDC411 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
385 21802H1686 151250433132 LÊ ĐỨC  LƯƠNG 15/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
386 218102 161250443218 NGUYỄN THANH  LƯU 05/01/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
387 21802TDC412 161250443218 NGUYỄN THANH  LƯU 05/01/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
388 21802H4594 161250443218 NGUYỄN THANH  LƯU 05/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
389 21802TDC413 161250733122 Đỗ Thị Thanh  Mai 24/04/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
390 21802H4595 161250733122 Đỗ Thị Thanh  Mai 24/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
391 218105 151250443129 HUỲNH VĂN  MAI 25/07/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
392 218106 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
393 21802TDC414 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
394 21802H1687 151250413132 NGÔ QUANG  MẪN 07/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
395 21802TDC415 141250742120 Nguyễn Thị Mỹ Miều 10/04/1995 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
396 21802H4596 141250742120 Nguyễn Thị Mỹ Miều 10/04/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
397 218107 151250533429 NGUYỄN GIA  MINH 15/05/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
398 21802TDC416 151250423236 NGUYỄN VĂN  MINH 11/10/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
399 21802H1688 151250423236 NGUYỄN VĂN  MINH 11/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
400 218108 161250713104 TRẦN ÁNH  MINH 13/09/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
401 218109 161250533161 Trần Công  Minh 27/05/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
402 218110 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
403 21802TDC417 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
404 21802H1689 161250423237 TRƯƠNG NHẬT  MINH 07/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
405 218111 161250733124 BÙI THỊ KIỀU  MY 06/11/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
406 218112 161250534213 Hôih  My 27/12/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
407 21802TDC418 161250723109 LÊ THỊ  MY 02/08/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
408 21802H4597 161250723109 LÊ THỊ  MY 02/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
409 21802TDC419 161250423238 HUỲNH QUỐC  MỸ 04/11/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
410 21802H1690 161250423238 HUỲNH QUỐC  MỸ 04/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
411 218113 141250442131 Đặng Văn Nam 28/07/1996 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
412 21802TDC423 141250442131 Đặng Văn Nam 28/07/1996 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
413 21802H2761 141250442131 Đặng Văn Nam 28/07/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
414 21802TDC420 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
415 21802H4598 161250513421 Lê Ngọc  Nam 17/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
416 218114 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
417 21802TDC422 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
418 21802H1691 151250413431 NGUYỄN HOÀI  NAM 09/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
419 218115 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
420 21802TDC421 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học đại cương A206 20/01/2019 09h00
421 21802H4599 161250423332 NGUYỄN HỮU  NAM 02/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
422 218116 141250422132 Phan Xuân Nam 13/04/1996 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
423 218117 151250633112 TRẦN HỒNG  NAM 20/09/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
424 218118 161250633107 NGUYỄN THẾ  NĂNG 15/07/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
425 218138 161250423440 PHAN VĂN  NIÊN 23/03/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
426 21802TDC424 161250413325  Nguyễn Văn  Ninh 23/12/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
427 21802H2762 161250413325  Nguyễn Văn  Ninh 23/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
428 218119 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
429 21802TDC425 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
430 21802H4600 151250733137 NGUYỄN THỊ  NGA 04/02/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
431 218120 151250733138 PHAN THỊ  NGA 10/03/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
432 21802TDC426 151250413134 ĐỖ HỮU  NGHĨA 01/12/1995 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
433 21802H4601 151250413134 ĐỖ HỮU  NGHĨA 01/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
434 218121 161250533327 NGUYỄN THỊ  NGHĨA 06/06/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
435 218122 161250613168 Nguyễn Văn Nghĩa 10/09/1996 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
436 218123 161250433134 Nguyễn Xuân  Nghĩa 10/08/1998 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
437 21802TDC427 161250433134 Nguyễn Xuân  Nghĩa 10/08/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
438 21802H4602 161250433134 Nguyễn Xuân  Nghĩa 10/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
439 21802TDC428 161250423138 Võ Văn  Nghĩa 07/07/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
440 21802H1692 161250423138 Võ Văn  Nghĩa 07/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
441 218124 151250533229 NGUYỄN PHƯỚC THẾ  NGỌC 04/06/1997 Ngoại Ngữ A207 20/01/2019 07h00
442 218125 161250533129 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/12/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
443 218126 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
444 21802TDC429 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
445 21802H1693 161250633109 TRƯƠNG  NGỌC 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
446 21802TDC430 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
447 21802TDC431 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
448 21802H1694 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
449 21802H4603 151250423128 DƯƠNG XUÂN  NGUYỆN 10/01/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
450 218127 151250533328 ĐỖ PHÚ  NHÂN 28/04/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
451 218128 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
452 21802TDC432 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
453 21802H1695 161250433232 VƠ THÀNH  NHÂN 07/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
454 21802TDC433 161250513425 LÊ VĂN NHẬT 08/11/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
455 21802H3010 161250513425 LÊ VĂN NHẬT 08/11/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
456 21802TDC434 151250443230 NGUYỄN PHI  NHẬT 02/02/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
457 21802H2763 151250443230 NGUYỄN PHI  NHẬT 02/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
458 218129 161250713106 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/03/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
459 218130 161250533230 PHAN THANH  NHẬT 26/06/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
460 218131 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
461 21802TDC435 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
462 21802H4604 161250713107 ĐINH THỊ  NHI 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
463 218132 161250534214 Nguyễn Quang Vương  Nhi 04/01/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
464 218133 161250513127 NGUYỄN ĐỨC NHIỆM 28/01/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
465 218134 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
466 21802TDC436 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
467 21802H1696 161250423438 MAI VĂN  NHỚ 13/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
468 218135 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
469 21802TDC437 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
470 21802H4605 161250433233 TRƯƠNG HỮU  NHƠN 17/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
471 218137 161250733132 NGUYỄN THỊ NHUNG 01/05/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
472 218136 161250723110 NGUYỄN THỊ  NHƯ 01/05/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
473 218140 161250534215 Đào Thị Kim  Oanh 16/06/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
474 218139 161250533332 ĐẶNG THỊ KIM  OANH 01/03/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
475 218141 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
476 21802TDC438 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
477 21802H1697 161250643109 VƠ THỊ KIỀU  OANH 12/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
478 218157 161250523112 NGUYỄN ĐẮC  PIN 19/02/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
479 218142 161250423441 HUỲNH LÊ QUỐC  PHÁP 01/01/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
480 21802TDC439 161250423441 HUỲNH LÊ QUỐC  PHÁP 01/01/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
481 21802H1698 161250423441 HUỲNH LÊ QUỐC  PHÁP 01/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
482 218143 161250413326 TRẦN MINH  PHÁP 15/08/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
483 21802TDC440 161250413326 TRẦN MINH  PHÁP 15/08/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
484 21802H2764 161250413326 TRẦN MINH  PHÁP 15/08/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
485 21802TDC441 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
486 21802H1699 161250433137 Nguyễn Duy  Phát 02/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
487 218144 161250513129 VƠ Ư PHI 14/08/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
488 218145 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
489 21802TDC442 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
490 21802H3011 161250513131 Lê Thanh  Phong 01/09/1996 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
491 218146 161250534111 Nguyễn Hồng  Phong 22/06/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
492 218147 161250443121 NGUYỄN NGỌC  PHÚ 04/04/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
493 218148 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
494 21802TDC443 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
495 21802H1700 151250423168 Phan Đ́nh Phú 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
496 218149 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
497 21802TDC444 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
498 21802H3012 161250513428 NGUYỄN VĂN  PHÚC 07/02/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
499 218150 161250533334 ĐOÀN MINH PHƯỚC 15/04/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
500 218151 161250513430 HỒ VĂN  PHƯỚC 27/01/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
501 218152 161250423341 NGUYỄN QUỐC  PHƯỚC 19/05/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
502 21802TDC445 161250723111 Nguyễn Thị  Phước 20/08/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
503 21802H4606 161250723111 Nguyễn Thị  Phước 20/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
504 21802TDC447 161250413328 Sú Thạch  Phước 10/01/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
505 21802H1701 161250413328 Sú Thạch  Phước 10/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
506 218153 161250533431 Trịnh Minh  Phước 22/01/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
507 218154 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
508 21802TDC446 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
509 21802H4607 161250523111 Trương Công  Phước 13/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
510 21802TDC448 161250413235 DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 25/08/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
511 21802H1702 161250413235 DƯƠNG THANH  PHƯƠNG 25/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
512 218155 161250533335 TRƯƠNG QUANG PHƯƠNG 15/03/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
513 218156 161250733134 LÊ THỊ BÍCH  PHƯỢNG 10/11/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
514 21802TDC449 161250733135 NGUYỄN THỊ NHƯ  PHƯỢNG 17/05/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
515 21802H4608 161250733135 NGUYỄN THỊ NHƯ  PHƯỢNG 17/05/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
516 21802TDC450 161250423445 LÊ HỒNG  QUANG 01/05/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
517 21802H1703 161250423445 LÊ HỒNG  QUANG 01/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
518 21802TDC451 161250423144 NGUYỄN MINH  QUANG 16/07/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
519 21802H1704 161250423144 NGUYỄN MINH  QUANG 16/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
520 218158 161250423342 LÊ VĂN  QUÂN 01/01/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
521 218159 161250533534 HUỲNH PHÚ  QUỐC 01/06/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
522 218160 161250533135 LỮ THÁI  QUỐC 19/11/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
523 218161 161250513231 NGUYỄN BẢO QUỐC 30/11/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
524 218162 161250423344 NGUYỄN MẬU ANH  QUỐC 22/10/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
525 218163 161250413266 Nguyễn Như Quốc 01/11/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
526 218164 161250443223 Trần Việt  Quốc 15/03/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
527 21802TDC452 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
528 21802TDC453 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
529 21802H1705 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
530 21802H3013 161250513335 LÊ VĂN  QUƯ 10/10/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
531 218165 161250533535 PHẠM VĂN  QUƯ 09/10/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
532 218166 161250534216 Nguyễn Thị Thuyền  Quyên 17/11/1998 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
533 218167 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Ngoại Ngữ A208 20/01/2019 07h00
534 21802TDC455 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
535 21802H1706 151250413230 NGUYỄN VĂN  QUỲNH 13/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
536 21802TDC454 161250733137 NGUYỄN XUÂN  QUỲNH 03/01/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
537 21802H4609 161250733137 NGUYỄN XUÂN  QUỲNH 03/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
538 218168 141250632142 Nguyễn Tuấn Sang 26/08/1992 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
539 218169 171250443226 NGUYỄN VĂN SANG 18/11/1999 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
540 218170 161250633112 DƯƠNG QUANG  SÁNG 20/09/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
541 218171 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
542 21802TDC456 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
543 21802H4610 161250413333 NGUYỄN VĂN 20/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
544 218172 131250532188 Nguyễn Hoàng Sin 12/01/1993 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
545 21802TDC457 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
546 21802H4611 161250433242 NGUYỄN THANH  SINH 05/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
547 218173 161250443124 NGUYỄN VĂN TUẤN  SINH 21/10/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
548 218174 161250534112 Trương Dương Thị Trường  Sinh 10/11/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
549 218175 161250513237 ĐINH TRỌNG  SƠN 14/10/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
550 218176 161250543119 Huỳnh Trung  Sơn 10/10/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
551 218177 161250413365 Huỳnh Văn Sơn 25/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
552 218178 151250513440 LÊ HỒNG  SƠN 12/07/1996 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
553 218179 161250413336 LÊ VĂN SƠN 04/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
554 218180 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
555 21802TDC458 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
556 21802H4612 161250523113 NGÔ HỒNG  SƠN 01/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
557 21802TDC459 151250413233 NGUYỄN ĐỨC  SƠN 06/05/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
558 21802H1707 151250413233 NGUYỄN ĐỨC  SƠN 06/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
559 218181 161250533435 Nguyễn Nho  Sơn 08/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
560 21802TDC460 151250523136 NGUYỄN XUÂN  SƠN 23/09/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
561 21802H1708 151250523136 NGUYỄN XUÂN  SƠN 23/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
562 218182 161250423248 VƠ VĂN  SƠN 14/01/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
563 21802TDC461 161250423248 VƠ VĂN  SƠN 14/01/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
564 21802H1709 161250423248 VƠ VĂN  SƠN 14/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
565 218183 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
566 218184 161250433243 NGUYỄN TIẾN  SỸ 11/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
567 21802TDC463 141250612163 Đặng Hưng Tài 09/01/1995 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
568 21802H1710 141250612163 Đặng Hưng Tài 09/01/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT2 20/01/2019 10h30
569 21802TDC462 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
570 21802H4613 161250423346 ĐỖ THẾ ANH  TÀI 29/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
571 21802TDC465 161250413339 NGUYỄN ĐỨC KỲ  TÀI 06/09/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
572 21802H2765 161250413339 NGUYỄN ĐỨC KỲ  TÀI 06/09/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
573 218185 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
574 218186 161250533141 NGUYỄN VĂN  TÀI 29/10/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
575 21802TDC464 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
576 21802H1711 161250633114 NGUYỄN VĂN  TÀI 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
577 218187 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
578 21802TDC466 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 Tin học đại cương A207 20/01/2019 09h00
579 21802H3014 161250513437 LÊ THẾ  TAM 22/01/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
580 218196 161250534115 Nguyễn Văn  Tạo 01/04/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
581 218190 141250532178 Hoàng Đ́nh Tâm 06/02/1993 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
582 218188 161250534113 Hồ Ngọc Thanh  Tâm 20/01/1999 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
583 218189 161250433143 HỒ QUƯ  TÂM 02/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
584 218191 161250413240 LÊ VĂN  TÂM 23/06/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
585 218192 151250513441 NGÔ HỒNG  TÂM 05/11/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
586 218193 161250413241 PHẠM VĂN  TÂM 19/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
587 218194 151250443239 HỒ VĂN  TÂN 20/04/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
588 218195 161250534114 Nguyễn Văn  Tân 11/02/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
589 218197 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
590 21802TDC467 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
591 21802H1712 161250613159 Hồ Tấn  Tây 26/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
592 218198 151250413340 NGUYỄN NGỌC  TÂY 17/11/1996 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
593 218235 161250533543 TRẦN TÀI  TIÊN 09/08/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
594 21802TDC469 161250423553 TRẦN VĂN  TIÊN 20/02/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
595 21802H1713 161250423553 TRẦN VĂN  TIÊN 20/02/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
596 218236 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
597 21802TDC468 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
598 21802H4614 161250513140 VƠ VĂN  TIÊN 13/04/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
599 21802TDC472 151250443250 PHẠM HOÀNG  TIẾN 01/08/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
600 21802H2766 151250443250 PHẠM HOÀNG  TIẾN 01/08/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
601 218237 161250633119 TRẦN THANH  TIẾN 09/12/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
602 21802TDC470 161250633119 TRẦN THANH  TIẾN 09/12/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
603 21802H1714 161250633119 TRẦN THANH  TIẾN 09/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
604 21802TDC471 151250423254 TRẦN VĂN  TIẾN 22/04/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
605 21802H1715 151250423254 TRẦN VĂN  TIẾN 22/04/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
606 218238 151250643126 NGUYỄN HỒNG  TIỆP 22/09/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
607 21802TDC473 161250423555 LÊ VĂN  TÍNH 15/05/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
608 21802H1716 161250423555 LÊ VĂN  TÍNH 15/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
609 218239 151250513143 DƯƠNG BÁ  TOÀN 20/06/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
610 218240 161250543133 Lê Quyết Toàn 25/01/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
611 21802TDC475 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
612 21802H2767 161250413152 LÊ VĂN  TOÀN 10/09/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
613 218241 161250423153 NGUYỄN MINH  TOÀN 06/10/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
614 21802TDC474 161250423153 NGUYỄN MINH  TOÀN 06/10/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
615 21802H1717 161250423153 NGUYỄN MINH  TOÀN 06/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
616 21802TDC476 161250413153 TRẦN MINH  TOÀN 06/07/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
617 21802H2768 161250413153 TRẦN MINH  TOÀN 06/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
618 218242 151250443251 VƠ THANH  TỒN 25/08/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
619 21802TDC478 161250413255 CHU ANH  15/01/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
620 21802H1718 161250413255 CHU ANH  15/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
621 21802TDC477 111250522270 Đỗ Ngọc 14/09/1993 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
622 21802H4615 111250522270 Đỗ Ngọc 14/09/1993 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
623 218254 161250443135 NGUYỄN THÀNH  04/09/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
624 218255 161250533349 NGUYỄN VĂN  27/08/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
625 218256 161250513153 PHẠM NGỌC 20/06/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
626 21802TDC479 161250423459 PHẠM VĂN  TỤ 02/09/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
627 21802H4616 161250423459 PHẠM VĂN  TỤ 02/09/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
628 21802TDC480 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
629 21802H4617 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
630 218258 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
631 21802TDC482 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
632 21802H1719 171250613149 HUỲNH VĂN TUẤN 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
633 218259 161250613173 Lê Phúc Anh Tuấn 27/11/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
634 21802TDC481 161250613173 Lê Phúc Anh Tuấn 27/11/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
635 21802H4618 161250613173 Lê Phúc Anh Tuấn 27/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
636 21802TDC483 151250443158 NGUYỄN VĂN  TUẤN 20/12/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
637 21802H2769 151250443158 NGUYỄN VĂN  TUẤN 20/12/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
638 21802TDC484 161250443137 TRẦN XUÂN  TUẤN 09/04/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
639 21802H2770 161250443137 TRẦN XUÂN  TUẤN 09/04/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
640 218260 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
641 21802TDC485 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
642 21802H1720 161250423464 NGUYỄN VĂN  TÚC 28/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
643 21802TDC487 161250443239 HỒ VĂN  TÙNG 25/12/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
644 21802H2771 161250443239 HỒ VĂN  TÙNG 25/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
645 218261 151250543138 NGUYỄN THANH  TÙNG 01/04/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
646 218262 161250423161 NGUYỄN VĂN  TÙNG 02/02/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
647 218263 151250513350 TRẦN THANH  TÙNG 10/12/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
648 21802TDC486 151250513350 TRẦN THANH  TÙNG 10/12/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
649 21802H3021 151250513350 TRẦN THANH  TÙNG 10/12/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
650 218264 161250533253 ĐINH PHẠM  TUYÊN 25/05/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
651 21802TDC488 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
652 21802H1721 161250633126 Huỳnh Văn  Tuyên 25/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
653 218265 151250533459 LÊ NGUYỄN THANH  TUYỀN 25/01/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
654 218266 161250733148 HUỲNH THỊ  TUYẾT 22/03/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
655 21802TDC489 151250443255 LÊ THANH  21/02/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
656 21802H2772 151250443255 LÊ THANH  21/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
657 218257 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
658 21802TDC490 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
659 21802H4619 161250433253 Lương Văn  Tứ 14/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
660 21802TDC491 161250423365 NGUYỄN VĂN  TƯỜNG 25/11/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
661 21802H1722 161250423365 NGUYỄN VĂN  TƯỜNG 25/11/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
662 21802TDC493 161250413242 PHÙ TRUNG  THẠCH 20/10/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
663 21802H1724 161250413242 PHÙ TRUNG  THẠCH 20/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
664 21802TDC494 161250723114 TRẦN THỊ  THẠCH 03/07/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
665 21802H1725 161250723114 TRẦN THỊ  THẠCH 03/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
666 21802TDC492 161250423543 Trương Duy Kiều  Thạch 06/11/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
667 21802H1723 161250423543 Trương Duy Kiều  Thạch 06/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
668 21802TDC495 151250413341 TRƯƠNG THÁI  THẠCH 08/06/1995 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
669 21802H1726 151250413341 TRƯƠNG THÁI  THẠCH 08/06/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
670 218202 161250513242 Nguyễn Quang Hoài  Thanh 14/05/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
671 218203 151250533346 NGUYỄN XUÂN  THANH 10/11/1992 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
672 218204 161250443126 PHẠM VIỄN  THANH 26/03/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
673 218205 151250613146 ĐINH VĂN  THÀNH 02/10/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
674 218206 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
675 21802TDC496 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
676 21802H4620 161250433147 ĐỖ VĂN THÀNH 11/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
677 218207 161250423148 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÀNH 21/01/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
678 21802TDC497 161250423148 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÀNH 21/01/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
679 21802H1727 161250423148 NGUYỄN VĂN CHÍ  THÀNH 21/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
680 218208 161250534220 Đinh Thị  Thảo 01/04/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
681 218209 161250534116 Đinh Thị Anh  Thảo 05/10/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
682 218210 161250413342 LÂM QUANG  THẢO 06/03/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
683 218211 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
684 21802TDC498 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
685 21802H4621 161250423253 LÊ ĐỨC  THẢO 23/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 20/01/2019 13h30
686 218212 161250533241 LÊ VĂN  THẢO 12/03/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
687 218199 161250534218 Trần Thị  Thắm 11/05/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
688 21802TDC499 161250423349 THÂN HỮU LA  THĂNG 27/09/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
689 21802H1728 161250423349 THÂN HỮU LA  THĂNG 27/09/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
690 218201 151250633118 HOÀNG QUYẾT  THẮNG 25/06/1997 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
691 21802TDC501 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
692 21802H1729 161250423350 LA DƯƠNG QUỐC  THẮNG 04/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
693 21802TDC500 161250423450 NGÔ QUỐC  THẮNG 12/05/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
694 21802H4622 161250423450 NGÔ QUỐC  THẮNG 12/05/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
695 21802TDC502 151250413344 HUỲNH BÁ  THÂN 20/01/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
696 21802H1730 151250413344 HUỲNH BÁ  THÂN 20/01/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
697 218200 161250533541 PHAN VĂN  THÂN 20/11/1998 Ngoại Ngữ A209 20/01/2019 07h00
698 218213 151250523139 HUỲNH NGỌC  THIÊN 10/07/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
699 21802TDC504 151250523139 HUỲNH NGỌC  THIÊN 10/07/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
700 21802H4623 151250523139 HUỲNH NGỌC  THIÊN 10/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
701 21802TDC503 151250513141 NGUYỄN VĂN  THIÊN 01/12/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
702 21802H3015 151250513141 NGUYỄN VĂN  THIÊN 01/12/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
703 218214 161250413346 TRỊNH MINH  THIÊN 31/08/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
704 21802TDC505 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
705 21802H4624 161250433149 LÊ Đ̀NH  THIỆN 08/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
706 218215 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
707 21802TDC506 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
708 21802H1731 161250613144 PHẠM HỮU  THIỆN 07/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
709 218216 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
710 21802TDC507 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
711 21802H4625 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
712 218217 171250613140 NGUYỄN PHÙNG THỊNH 01/04/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
713 218218 161250423358  NGUYỄN VĂN  THỊNH 01/08/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
714 218219 141250442155 Trần Thọ 13/02/1995 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
715 21802TDC508 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
716 21802H2773 161250413246 ĐOÀN PHƯƠNG  THOẠI 24/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
717 218220 161250513529 HUỲNH NGỌC  THÔNG 24/02/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
718 21802TDC509 161250513529 HUỲNH NGỌC  THÔNG 24/02/1998 Tin học đại cương A208 20/01/2019 09h00
719 21802H3016 161250513529 HUỲNH NGỌC  THÔNG 24/02/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
720 218221 151250733150 HUỲNH HỮU  THỐNG 17/08/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
721 21802TDC510 151250733150 HUỲNH HỮU  THỐNG 17/08/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
722 21802H4626 151250733150 HUỲNH HỮU  THỐNG 17/08/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
723 218222 161250713110 NGUYỄN THỊ CHÂU  THU 19/06/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
724 21802TDC511 161250713110 NGUYỄN THỊ CHÂU  THU 19/06/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
725 21802H4627 161250713110 NGUYỄN THỊ CHÂU  THU 19/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
726 218223 161250543122 PHÙNG THỊ KIM  THU 01/03/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
727 218227 151250533146 BÙI ĐỨC  THUẬN 26/11/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
728 218228 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
729 21802TDC512 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
730 21802H4628 161250733142 HUỲNH THỊ MỸ  THUẬN 02/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
731 218226 161250533445 Nguyễn Đức  Thuận 07/08/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
732 21802TDC513 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
733 21802H4629 161250513139 NGUYỄN KHẮC  THUẬN 25/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
734 218229 151250743119 PHAN THANH  THUẬN 26/08/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
735 21802TDC514 151250743119 PHAN THANH  THUẬN 26/08/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
736 21802H4630 151250743119 PHAN THANH  THUẬN 26/08/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
737 21802TDC515 161250443230 Vơ Văn  Thuận 05/12/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
738 21802H2774 161250443230 Vơ Văn  Thuận 05/12/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
739 218234 161250534119 Lê Thị Thanh  Thùy 26/01/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
740 21802TDC516 161250643118 NGUYỄN VĂN  THUYẾT 28/06/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
741 21802H1732 161250643118 NGUYỄN VĂN  THUYẾT 28/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
742 21802TDC517 151250433158 PHAN HỒ  THUYẾT 10/07/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
743 21802H1733 151250433158 PHAN HỒ  THUYẾT 10/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
744 218224 161250534221 Hồ Văn  Thư 19/12/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
745 218225 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
746 21802TDC518 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
747 21802H4631 161250743110 TRẦN MINH  THƯ 24/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
748 218230 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
749 21802TDC520 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
750 21802H1734 151250643130 Phạm Minh Thức 15/10/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
751 21802TDC519 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
752 21802H4632 151250613169 Trần Trí  Thức 25/12/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
753 218231 161250543124 Ngô Thị  Thương 21/04/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
754 218232 161250534118 Nguyễn Thị Thu  Thương 01/06/1996 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
755 218233 161250533446 NGUYỄN THỌ  THƯỞNG 26/02/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
756 218243 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
757 21802TDC521 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
758 21802H1735 161250643120 Trần Ngọc  Trai 02/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
759 21802TDC522 161250733145 LÊ THỊ THÙY  TRANG 04/04/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
760 21802H4633 161250733145 LÊ THỊ THÙY  TRANG 04/04/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
761 218245 161250733146 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 21/07/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
762 218246 161250733147 VƠ THỊ  TRANG 28/11/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
763 218247 151250743124 ĐỖ MINH  TRẠNG 10/04/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
764 21802TDC523 161250413154 NGUYỄN  TRANH 26/04/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
765 21802H1736 161250413154 NGUYỄN  TRANH 26/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
766 218244 161250534120 Phạm Thị Ngọc  Trâm 13/03/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
767 218248 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
768 21802TDC525 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
769 21802H2775 151250443155 ĐOÀN VĂN  TRÍ 28/02/1997 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
770 21802TDC524 141250522152 Lâm Hoàng Trí 01/11/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
771 21802H4634 141250522152 Lâm Hoàng Trí 01/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
772 218249 161250533360 NGUYỄN Đ̀NH TRÍ 25/07/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
773 218250 161250533148 NGUYỄN MINH  TRÍ 18/04/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
774 21802TDC526 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
775 21802H2776 161250443231 PHAN Đ̀NH  TRÍ 15/01/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
776 21802TDC527 161250423456 BÙI DUY  TR̀NH 12/06/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
777 21802H1737 161250423456 BÙI DUY  TR̀NH 12/06/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
778 21802TDC531 161250443133 BÙI Đ̀NH  TRỌNG 13/04/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
779 21802H2777 161250443133 BÙI Đ̀NH  TRỌNG 13/04/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
780 218251 161250423361 HUỲNH ĐỨC  TRỌNG 01/01/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
781 21802TDC528 161250513531 NGUYỄN THANH  TRỌNG 14/11/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
782 21802H3017 161250513531 NGUYỄN THANH  TRỌNG 14/11/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
783 21802TDC530 151250413450 NGUYỄN VĂN  TRỌNG 25/08/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
784 21802H1738 151250413450 NGUYỄN VĂN  TRỌNG 25/08/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
785 21802TDC529 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
786 21802H4635 161250443234 TRẦN HỮU  TRỌNG 27/07/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
787 218252 161250423457 LÊ ANH  TRUNG 31/10/1997 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
788 21802TDC534 161250613150 LƯƠNG Đ̀NH  TRUNG 10/02/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
789 21802H1739 161250613150 LƯƠNG Đ̀NH  TRUNG 10/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
790 21802TDC535 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
791 21802H1740 161250513533 NGUYỄN Đ̀NH  TRUNG 15/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
792 21802TDC532 161250513445 Nguyễn Nam  Trung 24/12/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
793 21802H3019 161250513445 Nguyễn Nam  Trung 24/12/1997 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
794 218253 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Ngoại Ngữ A210 20/01/2019 07h00
795 21802TDC536 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
796 21802H1741 171250613146 NGUYỄN THÀNH TRUNG 18/11/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
797 21802TDC533 141250512359 Tăng Văn Trung 29/11/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
798 21802H3020 141250512359 Tăng Văn Trung 29/11/1996 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
799 21802TDC537 161250513532 NGUYỄN TRUNG  TRỰC 01/03/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
800 21802H3018 161250513532 NGUYỄN TRUNG  TRỰC 01/03/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
801 21802TDC538 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
802 21802H4636 161250523119 LÊ THANH  TRƯNG 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
803 21802TDC539 141250522157 Huỳnh Thế Trường 03/05/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
804 21802H4637 141250522157 Huỳnh Thế Trường 03/05/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
805 218267 161250533550 LÊ ĐẮC  UYỂN 18/10/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
806 218271 161250423367 NGUYỄN PHƯỚC  VANG 02/07/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
807 218272 161250433258 VƠ TẤN  VÀNG 13/10/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
808 21802TDC540 161250433258 VƠ TẤN  VÀNG 13/10/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
809 21802H4638 161250433258 VƠ TẤN  VÀNG 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
810 218268 151250443162 TRƯƠNG NGỌC  VĂN 13/10/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
811 218269 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
812 21802TDC541 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
813 21802H4639 161250433257 Trương Quang  Văn 28/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
814 218270 161250443138 VƠ CÔNG  VĂN 11/01/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
815 21802TDC542 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
816 21802H4640 161250733149 NGUYỄN THỊ CẨM  VÂN 14/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
817 218273 161250534222 Hoàng Thị Thảo  Vi 07/06/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
818 218274 161250513449 Thái Văn 06/09/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
819 218275 161250533153 ĐỖ THANH  VIÊN 03/06/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
820 21802TDC543 161250513347 NGUYỄN TRƯỜNG  VIÊN 23/04/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
821 21802H3022 161250513347 NGUYỄN TRƯỜNG  VIÊN 23/04/1998 MathLab PMT3 20/01/2019 13h30
822 218276 151250543142 PHẠM NGỌC  VIÊN 02/10/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
823 218278 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
824 21802TDC545 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
825 21802H1743 161250423466 LÊ QUỐC  VIỆT 03/08/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
826 218277 161250423467 Phan Quốc  Việt 22/07/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
827 21802TDC544 161250423467 Phan Quốc  Việt 22/07/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
828 21802H1742 161250423467 Phan Quốc  Việt 22/07/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
829 21802TDC546 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
830 21802H2778 161250443140 ĐẶNG NGỌC VINH 30/07/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
831 218279 161250443240 TRẦN QUANG  VINH 01/01/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
832 218280 151250533461 HUỲNH TẤN  VĨNH 07/08/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
833 218281 161250533455 Nguyễn Bá Gia  Vĩnh 11/08/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
834 218282 151250513159 Đinh Tiến 14/11/1996 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
835 21802TDC547 151250513159 Đinh Tiến 14/11/1996 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
836 21802H4641 151250513159 Đinh Tiến 14/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT3 20/01/2019 13h30
837 218283 161250443141 Hồ Đoàn Anh  Vũ 25/10/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
838 218284 151250533361 NGÔ ANH  15/06/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
839 218285 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
840 21802TDC548 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
841 21802H2779 161250443241 NGUYỄN HOÀI  20/12/1998 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer B202 20/01/2019 10h30
842 218286 161250413360 PHẠM 10/10/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
843 218287 161250534121 Hồ Thị  Vừa 30/07/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
844 218288 161250533554 HOÀNG LÊ THIÊN  VƯƠNG 13/09/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
845 218289 151250523152 NGUYỄN MINH  VƯỢNG 06/01/1996 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
846 218290 161250713113 MAI THỊ TƯỜNG  VY 10/01/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
847 218291 161250534223 Phan Thị Thảo  Vy 25/06/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
848 218292 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
849 21802TDC549 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Tin học đại cương A209 20/01/2019 09h00
850 21802H1744 161250633128 Nguyễn Triệu  Vỹ 31/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 20/01/2019 10h30
851 218293 161250533555 TRẦN HOÀNG VỸ 20/04/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
852 218294 161250534122 Nguyễn Thị Kim  Xuyến 10/01/1998 Ngoại Ngữ A211 20/01/2019 07h00
Tổng cộng danh sách có 852 lượt sinh viên dự thi. Ngày 17 tháng 01 năm 2019
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH