ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Kỳ thi chuẩn đầu ra Đợt 2 HK219 - Năm học 2019-2020 - Ngày 27/09/2020
STT Số BD Mă sinh viên Họ Tên Ngày sinh Môn Thi Pḥng Ngày Giờ thi
1 219TDC021 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
2 219H4021 131250712119 Đoàn Thị Huệ 23/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
3 219001 131250712152 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/11/1994 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
4 219TDC022 131250732266 Vũ Thị Thơm 03/03/1995 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
5 219H4022 131250732266 Vũ Thị Thơm 03/03/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
6 219TDC023 141250432118 Đặng Thành Đạt 04/11/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
7 219H4023 141250432118 Đặng Thành Đạt 04/11/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
8 219002 141250512144 Trần Lê Quư 01/01/1996 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
9 219TDC044 141250512144 Trần Lê Quư 01/01/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
10 219H1044 141250512144 Trần Lê Quư 01/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
11 219003 141250612165 Huỳnh Đức Trường 14/04/1995 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
12 219TDC045 141250612165 Huỳnh Đức Trường 14/04/1995 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
13 219H1045 141250612165 Huỳnh Đức Trường 14/04/1995 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
14 219TDC024 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
15 219H4024 151250413453 TRẦN MINH  TUẤN 24/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
16 219TDC046 151250423169 Phạm Đ́nh 06/07/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
17 219H1046 151250423169 Phạm Đ́nh 06/07/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
18 219TDC047 151250423316 THIỀU MINH  HIẾU 20/05/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
19 219H1047 151250423316 THIỀU MINH  HIẾU 20/05/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
20 219TDC048 151250433108 HUỲNH VIẾT  DINH 19/09/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
21 219H1048 151250433108 HUỲNH VIẾT  DINH 19/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
22 219TDC025 151250433129 NGUYỄN HOÀNH  LỘC 25/01/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
23 219H4025 151250433129 NGUYỄN HOÀNH  LỘC 25/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
24 219TDC026 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
25 219H4026 151250433167 TRẦN TRUNG  TUÂN 08/07/1994 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
26 219TDC071 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
27 219H3071 151250513157 Đặng Văn Duẩn 11/10/1997 MathLab PMT2 27/09/2020 10h30
28 219TDC049 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
29 219H1049 151250513232 LÊ TIẾN  QUỐC 07/02/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
30 219TDC050 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
31 219H1050 151250513448 ĐÀO TRÍ  TUỆ 15/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
32 219TDC051 151250513516 PHẠM VĂN  HÙNG 08/01/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
33 219H1051 151250513516 PHẠM VĂN  HÙNG 08/01/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
34 219TDC027 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
35 219H4027 151250523108 ĐỖ XUÂN  ĐẠT 26/01/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
36 219TDC028 151250523139 HUỲNH NGỌC  THIÊN 10/07/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
37 219H4028 151250523139 HUỲNH NGỌC  THIÊN 10/07/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
38 219004 151250533136 TRẦN QUANG  PHÚ 26/06/1997 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
39 219TDC052 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
40 219H1052 161250413127 LÊ THÀNH  LONG 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
41 219005 161250413170 Nguyễn Ngọc Phước 05/04/1996 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
42 219TDC053 161250413170 Nguyễn Ngọc Phước 05/04/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
43 219H1053 161250413170 Nguyễn Ngọc Phước 05/04/1996 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
44 219006 161250413302 NGUYỄN MAN QUẢNG B̀NH 22/05/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
45 219TDC054 161250413302 NGUYỄN MAN QUẢNG B̀NH 22/05/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
46 219H1054 161250413302 NGUYỄN MAN QUẢNG B̀NH 22/05/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
47 219007 161250413321 NGUYỄN Đ̀NH  NAM 11/04/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
48 219TDC055 161250413321 NGUYỄN Đ̀NH  NAM 11/04/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
49 219H1055 161250413321 NGUYỄN Đ̀NH  NAM 11/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
50 219008 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
51 219TDC070 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
52 219H2070 161250413335 Lê Tuấn  Sơn 08/09/1996 Vẽ trên máy tính với Pro-Engineer PMT2 27/09/2020 10h30
53 219TDC056 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
54 219H1056 161250413337 PHAN TRƯƠNG ĐINH SỬU 09/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
55 219009 161250413346 TRỊNH MINH  THIÊN 31/08/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
56 219TDC057 161250413346 TRỊNH MINH  THIÊN 31/08/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
57 219H1057 161250413346 TRỊNH MINH  THIÊN 31/08/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
58 219010 161250413357 TRỊNH QUANG  VIỆT 10/12/1997 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
59 219TDC058 161250413357 TRỊNH QUANG  VIỆT 10/12/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
60 219H1058 161250413357 TRỊNH QUANG  VIỆT 10/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
61 219TDC059 161250413365 Huỳnh Văn Sơn 25/01/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
62 219H1059 161250413365 Huỳnh Văn Sơn 25/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
63 219TDC060 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
64 219H1060 161250423146 HỒ TẤN  TÀI 26/07/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
65 219TDC061 161250423264 Trần Trung  Vĩnh 03/01/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
66 219H1061 161250423264 Trần Trung  Vĩnh 03/01/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
67 219TDC029 161250423310 ĐẶNG NGỌC HẢI  DƯƠNG 03/08/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
68 219H4029 161250423310 ĐẶNG NGỌC HẢI  DƯƠNG 03/08/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
69 219TDC062 161250423370 Nguyễn Phi Long 16/02/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
70 219H1062 161250423370 Nguyễn Phi Long 16/02/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
71 219TDC063 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
72 219H1063 161250423431 BÙI VĂN  LINH 16/10/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
73 219TDC064 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
74 219H1064 161250423517 PHAN NGUYỄN VĂN  HẬU 12/12/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
75 219TDC065 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
76 219H1065 161250423556 NGUYỄN PHAN  TRÍ 03/10/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
77 219TDC030 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
78 219H4030 161250423566 NGUYỄN HOÀNG  27/11/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
79 219TDC066 161250423569 Trần Duy Hoàng 16/12/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
80 219H1066 161250423569 Trần Duy Hoàng 16/12/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
81 219011 161250433148 NGUYỄN VĂN  THẢO 11/04/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
82 219TDC031 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
83 219H4031 161250433163 Nguyễn Hữu Tuấn 12/08/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
84 219012 161250433164 TRƯƠNG HOÀNG 31/10/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
85 219TDC032 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
86 219H4032 161250433218 NGUYỄN TIẾN  HÙNG 04/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
87 219TDC033 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
88 219H4033 161250433222 NGUYỄN ĐOÀN  KIN 24/01/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
89 219TDC034 161250433256   Tuy 21/12/1995 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
90 219H4034 161250433256   Tuy 21/12/1995 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
91 219TDC035 161250513147 VƠ HỮU  TRUNG 02/03/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
92 219H4035 161250513147 VƠ HỮU  TRUNG 02/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
93 219TDC072 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
94 219H3072 161250513208 HỒ NGỌC  DUY 03/05/1998 MathLab PMT2 27/09/2020 10h30
95 219TDC036 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
96 219H4036 161250513215 NGUYỄN KHÁNH HUY 27/03/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
97 219TDC067 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
98 219H1067 161250523109 Vơ Bá  Lộc 16/09/1997 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
99 219TDC037 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
100 219H4037 161250523115 LÊ VĂN  THĨNH 13/10/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
101 219TDC038 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
102 219H4038 161250523122 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1996 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
103 219013 161250533418 Chu Công  Khánh 18/06/1997 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
104 219014 161250533446 NGUYỄN THỌ  THƯỞNG 26/02/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
105 219015 161250533532 Bùi Hoàng  Phong 06/05/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
106 219016 161250633119 TRẦN THANH  TIẾN 09/12/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
107 219TDC068 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
108 219H1068 161250643113 Võ Tấn  Quy 22/04/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
109 219TDC069 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
110 219H1069 161250663104 LÊ TẤN  THIÊN 05/06/1998 Vẽ trên máy tính với AutoCad PMT3 27/09/2020 10h30
111 219017 161250663110 Đinh Thị Tèo 10/10/1994 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
112 219018 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
113 219TDC039 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
114 219H4039 161250713103 NGUYỄN THỊ NGUYÊN  GIANG 11/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
115 219019 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
116 219TDC040 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
117 219H4040 161250733104 BÙI TRANG  ĐẠT 12/12/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
118 219020 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Tiếng Anh A304 27/09/2020 07h00
119 219TDC041 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
120 219H4041 161250733154 Ngô Quang Trường 11/06/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
121 219TDC042 161250733157 Nguyễn Thị Hiền Lương 13/10/1997 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
122 219H4042 161250733157 Nguyễn Thị Hiền Lương 13/10/1997 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
123 219TDC043 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học đại cương A304 27/09/2020 09h00
124 219H4043 161250743101 Vũ Thị Minh  Ánh 10/02/1998 Tin học văn pḥng nâng cao PMT2 27/09/2020 10h30
Tổng cộng danh sách có 124 lượt sinh viên dự thi. Ngày 23 tháng 09 năm 2020
Hội đồng thi sát hạch chuẩn đầu ra NN-TH