Đậi học Đà Nẵng
Trường Cao Đẳng Công Nghệ
DANH SÁCH THI - DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN phải ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI DO HỌC GDQP ĐỢT 2- 14/06/10
Tên LHP Mã sinh viên Họ và tên Lịch thi cũ Bố trí thi Ngày thi Giờ thi Ghi chú
09HCM11 091250611101 Lê Hồng Anh 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09VL202 091250611118 Nguyễn Đình Hường 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VKT107 091250611136 Nguyễn Phước Quỳnh 29/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09VL202 091250611139 Lê Văn Sum 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250611155 Phạm Minh Tuấn 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09HCM11 091250611158 Nguyễn Văn Vận 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09VL202 091250611159 Phạm Trần Việt 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250611164 Phạm Hữu 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09TCC207 091250611168 Nguyễn Minh Ý 21/06/10 A101 26/05/10 07h30  
09VL213 091250611168 Nguyễn Minh Ý 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09NLCB112 091250611168 Nguyễn Minh Ý 23/06/10 A214 02/06/10 09h00  
09KTĐ10 091250611168 Nguyễn Minh Ý 25/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09KTĐ10 091250611210 Đoàn Công Đức 25/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09VL202 091250611240 Ngô Văn Sang 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250611242 Huỳnh Văn Sơn 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09NN127 091250611246 Phan Văn Thắng 24/06/10 A101 25/05/10 13h30  
09TCC204 091250611246 Phan Văn Thắng 21/06/10 A101 26/05/10 07h30  
09ĐLCM11 091250611246 Phan Văn Thắng 28/06/10 A210 04/06/10 07h30  
09NN136 091250611253 Ngô Minh Tiến 24/06/10 A101 25/05/10 13h30  
09TCC204 091250611253 Ngô Minh Tiến 21/06/10 A101 26/05/10 07h30  
09HCM11 091250611253 Ngô Minh Tiến 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09VL202 091250611260 Nguyễn Kiên Tùng 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250611265 Phan Quang Tuyển 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VKT107 091250611266 Huỳnh Tấn  Văn 29/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09VL202 091250611326 Nguyễn Văn Mỹ 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09NN223 091250611343 Nguyễn Sơn Tây 24/06/10 A301 31/05/10 07h30  
09TCC217 091250611352 Hoàng Công Toàn 21/06/10 A101 26/05/10 07h30  
09NLCB104 091250611352 Hoàng Công Toàn 23/06/10 A214 02/06/10 09h00  
09VL202 091250611365 Lê Công Vinh 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VKT107 091250611372 Phan Phước Chung 29/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09VKT107 091250611373 Phan Văn Hoàn 29/06/10   Liên hệ GV phụ trách  
09HCM11 091250631114 Lê Đình Hoà 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09VL202 091250631146 Nguyễn Quang Tâm 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250631151 Lê Phước Thành 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250641120 Hoàn 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250641129 Huỳnh Văn Mạnh 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250641151 Trần Kim Tín 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250641139 Phạm Văn Quyền 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09NN229 091250631160 Trần Viết Toàn 24/06/10 A301 31/05/10 07h30  
09VL202 091250631161 Lê Minh Toàn 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09ĐLCM13 091250631206 Nguyễn Chương 28/06/10 A210 04/06/10 07h30  
09VL202 091250631214 Lê Thanh Giản 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09VL202 091250631219 Tăng Tiến Hân 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09HCM11 091250631220 Nguyễn Thanh Hàng 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09TCC205 091250631222 Hoàng Văn Hoài 21/06/10 A101 26/05/10 07h30  
09VL211 091250631222 Hoàng Văn Hoài 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09HCM11 091250631227 Trần Đăng Khoa 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
09VL202 091250631260 Nguyễn Thanh Tùng 22/06/10 A210 28/05/10 07h30  
09HCM11 091250631265 Phan Phước 02/07/10 A218 29/05/10 07h30  
Lưu ý: Đà Nẵng ngày 12/05/2010
Sinh viên chưa được bố trí lịch phải liên hệ gấp với GV phụ trách lớp HP. Phòng Đào Tạo