Đại học Đà Nẵng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
Do không tích lũy đủ số tín chỉ qui định hoặc không thỏa điều kiện tiên quyết
STT Mã sinh viên Họ và tên Sinh viên Lớp Đồ án TN Số TC  Ghi chú
01 061250410218 Thiều Ngọc  Hưng 08ĐTNCTM10 73  
02 061250410241 Nguyễn Thanh  Trường 08ĐTNCTM07 71  
03 061250410250 Đoàn Công Hải 08ĐTNCTM14 78  
04 061250430121 Võ Văn  Tài 08ĐTNL01 79  
05 061250440154 Bùi Quốc Túy 08ĐTNCĐT02 79  
06 061250510122 Phạm Đình Hạ  Long 08ĐTNĐ08 78  
07 061250510150 Lương  Thịnh 08ĐTNĐ01 78  
08 061250510167 Nguyễn Cảnh Nguyên  Uyên 08ĐTNĐ10 74  
09 061250510178 Nguyễn Ngọc Lâm 08ĐTNĐ11 68  
10 061250510179 Đoàn Quốc Việt 08ĐTNĐ11 66  
11 061250510223 Đoàn Công      Khánh 08ĐTNĐ08 75  
12 061250510224 Ngô Quốc  Khánh 08ĐTNĐ10 74  
13 061250510227 Nguyễn Văn Minh 08ĐTNĐ11 73  
14 061250510235 Lê Đức  Quân 08ĐTNĐ08 70  
15 061250510263 Trần Trọng  Tùng 08ĐTNĐ05 79  
16 061250510270 Lưu Hồng Nhật 08ĐTNĐ11 72  
17 061250530147 Trần Duy Hiển 08ĐTNIT03 75  
18 061250530216 Nguyễn Văn  Huy 08ĐTNIT05 67  
19 061250530243 Phạm Tấn Anh 08ĐTNIT03 75  
20 061250610143 Phan Đức Sơn 08ĐTNXD08 74  
21 061250610228 Lê Hồ Tấn  Lộc 08ĐTNXD09 74  
22 061250630232 Lê Thanh Nam 08ĐTNCĐ06 67  
23 061250630246 Nguyễn Đức  Thọ 08ĐTNCĐ04 68  
24 061250630263 Hồ Ngọc Trường 08ĐTNCĐ06 62  
25 061250730119 Nguyễn Nhật  Linh 08ĐTNTP01 73  
26 061250730129 Nguyễn Hồ Thanh  Phi 08ĐTNTP06 78  
27 061250730145 Nguyễn Kim Anh 08ĐTNTP01 72  
28 072250410102 Cao Hoàng Bảo 08ĐTNCTM09 35 Hệ CQ-LT
29 072250410110 Võ Minh Đức 08ĐTNCTM09 45 Hệ CQ-LT
30 072250510108 Đoàn Duy Đăng 08ĐTNĐ04 48 Hệ CQ-LT
31 072250510120 Nguyễn Bá Quyết 08ĐTNĐ03 47 Hệ CQ-LT
32 072250510125 Cáp Văn Thanh 08ĐTNĐ06 48 Hệ CQ-LT
33 072250510126 Trần Minh Thực 08ĐTNĐ10 35 Hệ CQ-LT
34 072250510137 Cao Cự Diên 08ĐTNĐ02 47 Hệ CQ-LT
35 072250520111 Nguyễn Hoàng Hiệp 08ĐTNĐT05 49 Hệ CQ-LT
36 072250520122 Công Thành Siêng 08ĐTNĐT03 46 Hệ CQ-LT
37 072250520123 Phan Văn Tâm 08ĐTNĐT06 49 Hệ CQ-LT
38 072250530114 Trần Dự 08ĐTNIT03 24 Hệ CQ-LT
39 072250530128 Nguyễn Tiến Khoa 08ĐTNIT07 36 Hệ CQ-LT
40 072250610144 Văn Viết Thính 08ĐTNXD10 47 Hệ CQ-LT
         
STT Mã sinh viên Họ và tên Sinh viên Lớp Đồ án TN Lớp HPTQ Điểm môn TQ
01 061250410129 Nguyễn Trọng  Phát 08ĐTNCTM10 08CCTM101 1.6
02 061250410142 Đinh Trọng  Toàn 08ĐTNCTM03 08CCTM102 2.9
03 061250410248 Nguyễn Xuân Văn 08ĐTNCTM05 08CCTM101 0.0
04 061250510175 Mai Trung Nhân 08ĐTNĐ07 08MYĐ02 2.8
05 061250510215 Nguyễn Văn  Hùng 08ĐTNĐ05 08MYĐ02 3.4
06 061250610218 Bùi Phạm Minh  Hải 08ĐTNXD01 07KCBT101 2.6
07 061250610256 Nguyễn Quỳnh  Trin 08ĐTNXD12 07KCBT101 2.6
08 061250610260 Trương Thanh  Vọng 08ĐTNXD12 07KCBT101 2.6
09 061250630103 Trần Lê Ngọc  Bảo 08ĐTNCĐ04 07KCBT101 3.3
10 061250630235 Huỳnh Ngọc  Nguyên 08ĐTNCĐ07 07KCBT101 3.3
11 061250630238 Ngô Viết  Quỳnh 08ĐTNCĐ03 07KCBT101 3.3
12 061250630258 Nguyễn Tuấn  Việt 08ĐTNCĐ04 07KCBT101 3.3
13 061250730111 Nguyễn Thị  Hiền 08ĐTNTP02 07QTTC02 3.9
Tổng cộng có 41 SV không tích lũy đủ 2/3 số tín chỉ qui định và 13 SV không thỏa điều kiện tiên quyết
Đăng ký môn học của những SV này vào lớp Đồ án tổng hợp sẽ bị hủy
Phòng Đào Tạo
Ngày 11/03/2009