Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2011 SẼ BỊ XÓA TÊN DO KHÔNG CHẤP HÀNH QUI ĐỊNH ĐKMH
STT Mã sinh viên Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 111250532303 Dương Tuấn Anh 13/03/93 11T3  
2 111250412274 Nguyễn Hoàng Anh 24/07/93 11C2  
3 111250732102 Trần Thị Kim Ánh 08/05/93 11HTP  
4 111250532307 Lê Quốc Bảo 08/12/92 11T3  
5 111250412103 Nguyễn Công Bảo 01/04/93 11C1  
6 111250632202 Nguyễn Duy Bảo 20/06/93 11XC2  
7 111250652104 Nhan Ngọc Bình 06/09/93 11KT2  
8 111250522286 Nguyễn Thanh Châu 02/06/93 11DT2  
9 111250512306 Nguyễn Văn Cương 17/08/93 11D3  
10 111250642277 Hoàng Mạnh Cường 18/08/90 11XH2  
11 111250652109 Nguyễn Đức Cường 13/09/90 11KT1  
12 111250532113 Võ Tấn Đạt 24/05/92 11T1  
13 112250522108 Nguyễn Văn Đức 13/09/92 11LTDT  
14 112250412104 Đỗ Trí Dũng 04/06/84 11LTC  
15 112250532177 Trần Nguyễn Đại Dương 01/03/90 11LTT  
16 111250642211 Nguyễn Phúc Vĩnh Đường 08/10/92 11XH2  
17 111250722117 Nguyễn Hữu Hân 01/09/93 11MT1  
18 111250532332 Lê Như Hậu 09/08/93 11T3  
19 111250522187 Trần Minh Hiệp 03/09/93 11DT1  
20 111250642109 Võ Tấn Hiệp 03/07/93 11XH1  
21 112250522110 Hoàng Đức Hiếu 09/05/90 11LTDT  
22 111250712117 Lê Thanh Hiếu 20/01/93 11H  
23 111250612126 Nguyễn Duy Hiếu 08/11/87 11XD1  
24 111250722122 Nguyễn Lương Quang Hiếu 23/12/92 11MT1  
25 111250612213 Trần Văn Hiếu 05/12/93 11XD2  
26 111250642173 Nguyễn Hữu Hoàn 10/03/91 11XH1  
27 111250642110 Nguyễn Văn Anh Hoàng 28/11/93 11XH1  
28 111250642219 Nguyễn Xuân Hoàng 18/10/93 11XH2  
29 111250442116 Trần Huy Hoàng 27/10/93 11CDT1  
30 111250632218 Đặng Hùng 06/09/93 11XC2  
31 111250632116 Nguyễn Văn Hùng 28/09/92 11XC1  
32 111250512217 Lê Minh Hưng 28/03/93 11D2  
33 111250442119 Lê Ngọc Hưng 26/05/93 11CDT1  
34 111250532222 Ngô Quốc Hưng 01/05/93 11T2  
35 111250512218 Phạm Ngọc Hưng 16/02/93 11D2  
36 111250642117 Lê Đình Huy 23/01/93 11XH1  
37 111250712123 Vũ Đăng Khoa 06/10/93 11H  
38 111250652126 Huỳnh Tấn Lâm 27/04/92 11KT2  
39 111250612226 Trần Văn Duy Lâm 14/04/93 11XD2  
40 111250412127 Võ Văn Linh 12/03/92 11C1  
41 111250632322 Phan Đình Lộc 27/09/93 11XC3  
42 111250532234 Nguyễn Đức Long 17/02/93 11T2  
43 111250722137 Trương Văn Lưu 05/11/93 11MT1  
44 111250532183 Doãn Mạnh 12/09/89 11T1  
45 111250642232 Phan Thế Mạnh 20/08/90 11XH2  
46 111250652135 Nguyễn Anh Nam 22/07/93 11KT1  
47 111250632125 Nguyễn Văn Nam 22/06/93 11XC1  
48 111250632232 Phan Văn Nam 14/04/91 11XC2  
49 111250712130 Hồ Kim Ngân 04/03/93 11H  
50 111250512425 Trương Công Ngân 10/12/90 11D4  
51 111250732145 Huỳnh Văn Ngọc 10/10/93 11HTP  
52 111250422228 Nguyễn Thành Nhân 08/09/93 11DL2  
53 111250422276 Võ Như Nhật 10/10/91 11DL2  
54 112250422120 Đặng Hoài Phong 21/12/87 11LTDL  
55 111250532176 Lê Hoàng Quân 01/04/93 11T1  
56 111250722184 Nguyễn Tiến Quân 02/02/93 11MT1  
57 111250512238 Vũ Chí Quân 09/11/93 11D2  
58 111250632235 Hứa Thanh Quang 05/03/93 11XC2  
59 111250422235 Nguyễn Vinh Quang 23/12/93 11DL2  
60 112250522119 Trần Thanh Quang 12/02/86 11LTDT  
61 111250422237 Dương Văn Quốc 08/06/92 11DL2  
62 111250532248 Trần Văn Quý 04/10/93 11T2  
63 111250522250 Lê Thanh Sang 26/12/93 11DT2  
64 111250632336 Phạm Phước Sang 11/06/93 11XC3  
65 111250632134 Nguyễn Thanh Sơn 15/01/93 11XC1  
66 111250642247 Trần Văn Tài 30/01/92 11XH2  
67 111250612151 Lê Minh Tân 23/02/93 11XD1  
68 111250442159 Trương Văn Tây 01/01/92 11CDT1  
69 111250522158 Hoàng Ngọc Thạch 29/08/92 11DT1  
70 111250512444 Nguyễn Xuân Thái 25/10/93 11D4  
71 111250512248 Trần Đình Thắng 17/12/93 11D2  
72 111250442161 Trần Quốc Thắng 24/02/93 11CDT1  
73 111250512348 Nguyễn Ngọc Hoàng Thanh 29/04/92 11D3  
74 111250632244 Lê Trung Thành 25/11/93 11XC2  
75 111250652161 Nguyễn Phước Thành 03/10/93 11KT1  
76 111250512250 Nguyễn Thanh Thành 07/11/92 11D2  
77 111250632141 Trần Văn Thể 19/10/93 11XC1  
78 111250632245 Trần Thanh Thiệt 29/11/93 11XC2  
79 111250532157 Nguyễn Duy Thịnh 14/12/93 11T1  
80 111250652165 Nguyễn Hữu Thịnh 16/11/93 11KT1  
81 111250632246 Nguyễn Văn Thịnh 15/04/93 11XC2  
82 111250432162 Đỗ Thọ 18/06/93 11N  
83 112250532158 Lê Hoàng Thông 13/12/90 11LTT  
84 111250642260 Nguyễn Ngọc Thức 25/10/93 11XH2  
85 111250712148 Lê Đình Thường 02/12/93 11H  
86 112250532174 Lưu Công Thưởng 22/10/90 11LTT  
87 111250612259 Hồ Ngọc Tri 16/09/92 11XD2  
88 111250632250 Nguyễn Minh Trí 02/10/91 11XC2  
89 111250442169 Nguyễn Lê Nhật Triều 25/06/93 11CDT1  
90 111250612455 Bùi Hữu Trung 11/02/93 11XD4  
91 111250442171 Đặng Văn Trung 05/12/92 11CDT1  
92 111250522173 Nguyễn Công Trung 20/07/93 11DT1  
93 111250652180 Nguyễn Văn Trung 18/07/93 11KT2  
94 111250522267 Trương Văn Trung 26/01/93 11DT2  
95 111250412155 Nguyễn Nhật Trường 06/05/93 11C1  
96 111250412265 Hồ Văn 02/03/88 11C2  
97 111250642165 Mai Văn Tuấn 03/04/93 11XH1  
98 111250532386 Nguyễn Anh Tuấn 20/06/93 11T3  
99 111250412159 Phan Văn Tuấn 27/04/93 11C1  
100 111250642269 Nguyễn Văn Tưỡng 29/04/93 11XH2  
101 111250522178 Hồ Đức Tuyên 16/04/93 11DT1  
102 111250712159 Nguyễn Minh Tuyên 05/01/93 11H  
103 111250532392 Văn Bá Tuyên 15/11/93 11T3  
104 111250432159 Nguyễn Trường Uy 06/02/91 11N  
105 111250512361 Nguyễn Tấn Văn 03/03/93 11D3  
106 112250522130 Nguyễn Trọng Vệ 10/02/88 11LTDT  
107 111250512471 Phạm Tấn Quốc Việt 03/01/93 11D4  
108 111250422271 Lê Văn Vinh 18/03/93 11DL2  
109 111250532177 Nguyễn Phan Toàn Vinh 31/12/93 11T1  
110 111250652193 Nguyễn Văn Vinh 29/02/92 11KT1  
111 111250612270 Nguyễn Văn Vinh 20/01/93 11XD2  
112 111250522283 Đặng Tuấn 22/11/91 11DT2  
113 111250532275 Huỳnh Nhật 30/04/93 11T2  
114 111250512469 Nguyễn Anh 06/10/88 11D4  
115 111250532182 Hà Xuân Vương 15/01/93 11T1  
116 111250722181 Lưu Thị Thanh Xuân 16/10/93 11MT1