ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
DANH SÁCH XẾP LỚP SINH VIÊN THAM GIA SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 2018 
STT Mã số
NH
Biên lai số Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Ngày sinh Tên Ngành Lớp
1 1002 0481 1811504110101 Nguyễn  An 17/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
2 1003 1263 1811505310301 Nguyễn Kim  An 05/10/97 Công nghệ Thông tin ĐK10
3 1004 1424 1811506120201 Nguyễn Quang Thịnh  An 17/12/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
4 1007 0378 1811504410201 Trần Lê Bình  An 01/01/96 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
5 1011 1246 1811505310401 Bùi Phú  Ân 02/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
6 1012 0988 1811504210401 Nguyễn Hữu  Ân 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
7 1014 0467 1811504410101 Nguyễn Phạm Thiên  Ân 11/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
8 1015 0356 1811504210201 Nguyễn Thành  Ân 18/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
9 1017 0776 1811504210101 Phạm Văn Hoàng  Ân 15/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
10 1019 1150 1811505310201 Đặng Việt  Anh 17/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
11 1021 0235 1811504410202 Đỗ Hoàng  Anh 06/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
12 1022 1267 1811504310101 Hoàng Văn  Anh 16/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK10
13 1023 0282 1811506410101 Huỳnh Lê Tuấn  Anh 12/03/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK03
14 1026 1449 1811514110101 Lê Minh  Anh 17/04/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
15 1028 0696 1811504210202 Lê Văn  Anh 04/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
16 1029 0738 1811505310302 Mai Văn Kỳ  Anh 22/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
17 1031 0787 1811505310402 Nguyễn Hoàng  Anh 08/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
18 1032 0491 1811504110102 Nguyễn Ngọc  Anh 01/01/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
19 1033 0015 1811505520101 Nguyễn Phi  Anh 15/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
20 1039 0532 1811505520102 Nguyễn Văn  Anh 23/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
21 1042 0965 1811504210402 Phạm Hoàng  Anh 06/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
22 1043 0563 1811504110301 Phạm Ngọc  Anh 26/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
23 1044 0283 1811505310101 Phạm Ngọc  Anh 01/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
24 1045 0592 1811506120202 Phạm Tuấn  Anh 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
25 1047 0053 1811504210301 Tô Hải  Anh 22/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
26 1051 0928 1811504310102 Trần Tuấn  Anh 11/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
27 1052 0624 1811507210101 Võ Nguyễn Thiện  Anh 18/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK05
28 1053 0037 1811507310101 Bùi Minh  Ánh 23/01/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK01
29 1054 0093 1811507210102 Đỗ Thị Thu  Ánh 26/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK01
30 1056 0151 1811504210102 Mai Văn  Ánh 31/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
31 1060 0364 1811505310303 Lê Thị  Ba 08/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
32 1061 1033 1811504110302 Nguyễn Xuân  Bắc 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
33 1062 0974 1811505520201 Trần Minh  Bách 28/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
34 1064 0024 1811505520103 Nguyễn Quốc  Bản 27/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
35 1066 1318 1811506120203 Nguyễn Ái Hải  Bằng 17/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
36 1067 0336 1811504310103 Đặng Trần Vũ  Bảo 06/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
37 1069 0082 1811505520104 Đoàn Gia  Bảo 09/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
38 1070 0244 1811505120201 Doãn Quốc  Bảo 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
39 1071 1528 1811506120168 Huỳnh Vương Quốc  Bảo 12/02/88 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
40 1073 0423 1811504210103 Lê Hoàng  Bảo 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
41 1074 0797 1811505120301 Nghiêm Sỹ  Bảo 03/08/97 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
42 1076 0608 1811504410102 Nguyễn Ngọc  Bảo 29/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
43 1078 1336 1811514110102 Phạm Văn  Bảo 22/05/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK10
44 1079 1224 1811505410201 Tào Viết  Bảo 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
45 1080 0712 1811505410101 Trần Công  Bảo 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
46 1081 0899 1811507410101 Trần Khánh  Bảo 21/01/00 Sinh học ứng dụng ĐK07
47 1083 1198 1811505120302 Trần Như  Bảo 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
48 1084 0783 1811507310102 Trần Phước Gia  Bảo 17/06/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK06
49 1086 0538 1811504210403 Trần Tấn  Bảo 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
50 1089 1490 1811505410202 Nguyễn Ngọc  Bin 12/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK11
51 1090 0567 1811504210404 Đặng Văn  Bình 05/01/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
52 1093 0822 1811506120204 Hoàng Minh  Bình 12/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
53 1096 1327 1811504110303 Lữ Bá  Bình 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
54 1100 0836 1811504410203 Nguyễn Phạm Văn  Bình 21/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
55 1101 1152 1811505310304 Nguyễn Tấn  Bình 16/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
56 1102 0026 1811506120101 Nguyễn Thái  Bình 27/02/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
57 1104 1380 1811504210302 Nguyễn Trần  Bình 12/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
58 1106 1413 1811505120303 Nguyễn Văn  Bình 05/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
59 1107 0513 1811504110201 Nhan  Bình 24/10/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
60 1109 1371 1811504110304 Phan Văn  Bình 14/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
61 1111 0702 1811505410102 Trương Thanh  Bình 20/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
62 1113 0941 1811505310403 Trương Thanh  Bình 01/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
63 1114 1211 1811504210203 Võ Công  Bình 13/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
64 1115 0182 1811504110202 Bạch Ngọc  Bông 01/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
65 1116 1125 1811505410103 Phan Hoàng  BỬu 28/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
66 1119 0078 1811504310201 Dương Đức  Cần 26/11/98 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
67 1121 0120 1811504110103 Nguyễn Tuấn  Cảnh 17/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
68 1122 0106 1811504110305 Nguyễn Văn  Cảnh 06/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
69 1124 1079 1811506120102 Nguyễn Văn  Cảnh 02/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
70 1126 0938 1811504210204 Đoàn Bá  Cầu 20/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
71 1127 0662 1811505520202 Nguyễn Hữu  Cầu 08/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK05
72 1130 0370 1811505520105 Bùi Văn  Châu 26/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
73 1132 1063 1811504110104 Đỗ Minh  Châu 15/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
74 1133 0876 1811504110203 Hồ Hữu  Châu 27/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
75 1135 0430 1811506120205 Nguyễn Xuân  Châu 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
76 1137 1316 1811505120304 Phan Anh  Châu 25/02/99 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
77 1138 1533 1811514110128 Trần Văn  Châu 14/12/99 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
78 1139 1363 1811504110204 Trần Văn  Châu 25/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
79 1140 0286 1811504210104 Châu Ngọc  Chí 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
80 1141 0673 1811506410102 Huỳnh Ngọc  Chí 13/03/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK05
81 1142 0849 1811505120305 Huỳnh Quốc  Chí 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
82 1143 0633 1811505310102 Trần  Chí 20/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
83 1145 1295 1811504110205 Võ Đức  Chí 01/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
84 1146 0639 1811504410103 Cao Hữu  Chiến 12/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
85 1148 1109 1811505520106 Đặng Quang  Chiến 03/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
86 1152 1174 1811505520107 Nguyễn Văn  Chiến 08/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
87 1154 1185 1811504110306 Trần Hoàng Minh  Chiến 12/12/98 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
88 1157 1006 1811504310202 Võ Đức  Chiến 18/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK08
89 1159 1421 1811504110206 Võ Duy  Chiến 10/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
90 1160 0295 1811504210303 Bùi Hữu Nhật  Chinh 14/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
91 1161 1123 1811505120306 Hồ Đức  Chinh 27/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
92 1163 0951 1811505410104 Nguyễn Đạo  Chinh 26/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK07
93 1164 1342 1811505520108 Bùi Từ Ánh  Chính 20/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
94 1165 1480 1811505310404 Đoàn Viết  Chính 16/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
95 1166 0340 1811505520109 Nguyễn Trung  Chính 11/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
96 1168 1049 1811504410104 Vy Văn  Chính 30/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
97 1169 0566 1811506310101 Trần Phát  Chuẩn 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK05
98 1171 1086 1811505120101 Nguyễn Công  Chung 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
99 1174 1270 1811505310103 Trần Hoàng  Chung 16/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
100 1176 0409 1811506120103 Huỳnh Văn  Chương 20/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
101 1179 1285 1811505520110 Phạm Nguyên  Chương 25/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
102 1181 0657 1811506120206 Đoàn Văn  Công 19/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
103 1182 1530 1811504210254 Huỳnh Đức  Công 31/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
104 1183 0211 1811504410204 Lê Văn  Công 23/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
105 1185 0502 1811506310102 Nguyễn Hữu  Công 11/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK04
106 1187 1088 1811505120102 Nguyễn Tấn  Công 18/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
107 1194 1385 1811505520203 Phạm Thanh  Công 05/02/99 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
108 1196 0301 1811505120103 Phan Thành  Công 15/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
109 1199 0726 1811505120202 Hoàng Như  Cương 21/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
110 1202 0363 1811504210105 Võ Xuân  Cương 13/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
111 1203 0002 1811504210205 Đào Duy  Cường 03/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
112 1204 1011 1811505120307 Dương Thái  Cường 10/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
113 1206 1029 1811504110105 Nguyễn  Cường 15/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
114 1207 1334 1811505310104 Nguyễn Đình  Cường 22/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
115 1209 0636 1811505310405 Nguyễn Duy  Cường 20/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
116 1211 0643 1811514110103 Nguyễn Huy  Cường 22/09/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK05
117 1212 0934 1811504210106 Nguyễn Quốc  Cường 02/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
118 1214 1115 1811504210107 Nguyễn Văn  Cường 05/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
119 1215 0683 1811504410205 Nguyễn Văn  Cường 13/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
120 1216 0631 1811505410203 Nguyễn Viết  Cường 09/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
121 1218 0906 1811506120207 Phạm Tấn  Cường 10/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
122 1220 0132 1811506120104 Trần Ngọc  Cường 10/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
123 1222 1320 1811504210206 Võ Minh  Cường 13/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
124 1225 0137 1811504410206 Nguyễn  Đa 17/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK01
125 1227 0155 1811505120308 Huỳnh  Đại 12/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
126 1228 1170 1811505120203 Nguyễn Đình  Đại 07/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
127 1229 0525 1811505410204 Nguyễn Ngọc  Đại 02/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
128 1230 0470 1811506120105 Nguyễn Phúc  Đại 11/01/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
129 1231 1405 1811504310203 Nguyễn Quang  Đại 19/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK11
130 1233 1283 1811506120208 Nguyễn Quốc  Đại 27/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
131 1234 0352 1811504110207 Nguyễn Tấn  Đại 23/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
132 1237 1387 1811504110106 Nguyễn Xuân  Đại 21/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
133 1239 0909 1811504310204 Bùi Duy  Đan 07/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
134 1240 0674 1811507310103 Đinh  Đan 16/02/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
135 1241 1403 1811504110107 Lê Văn  Đan 27/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
136 1245 0449 1811504410105 Đặng Bá  Đáng 05/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
137 1246 1279 1811505120309 Lê Phước Hải  Đăng 25/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
138 1247 0612 1811506120106 Lê Tấn  Đăng 25/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
139 1248 0925 1811505410105 Lê Văn  Đăng 21/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK07
140 1249 1054 1811505310202 Trần Quang  Đăng 14/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
141 1250 0192 1811505520204 Trương Trần Ngọc  Đăng 19/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK02
142 1252 0905 1811505120204 Võ Hải  Đăng 23/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
143 1253 0075 1811504210108 Hoàng  Danh 01/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
144 1255 0169 1811504310205 Ngô Ngọc  Danh 17/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
145 1256 0823 1811505120310 Nguyễn Đình  Danh 26/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
146 1259 0929 1811504410106 Phan Thanh  Danh 18/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
147 1261 0804 1811505310406 Lê Quang  Đạo 16/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
148 1262 0133 1811505520205 Nguyễn Huy  Đạo 03/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
149 1263 0369 1811505310305 Bùi Hữu Tiến  Đạt 14/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
150 1264 0796 1811505120205 Bùi Thức  Đạt 25/02/97 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
151 1265 0071 1811505310105 Bùi Vạn  Đạt 16/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
152 1266 0013 1811506310103 Bùi Vũ  Đạt 03/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK01
153 1267 0914 1811505120206 Bùi Xuân  Đạt 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
154 1268 0859 1811505310106 Cái Quốc  Đạt 04/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
155 1270 1333 1811505520206 Đặng Tuấn  Đạt 08/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
156 1271 0835 1811504410207 Hồ Minh  Đạt 14/07/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
157 1272 0522 1811505120104 Hồ Thành  Đạt 28/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
158 1275 0623 1811505520111 Lê Quang  Đạt 26/06/96 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK05
159 1278 1265 1811504210405 Lê Thành  Đạt 10/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
160 1280 0324 1811504110208 Lê Thành  Đạt 11/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
161 1282 1345 1811504210109 Lê Văn  Đạt 04/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
162 1283 1067 1811504210207 Mai Huy  Đạt 15/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
163 1285 0241 1811504410107 Ngô Thành  Đạt 16/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
164 1286 1378 1811504210208 Nguyễn Hữu  Đạt 16/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
165 1287 0816 1811504410108 Nguyễn Huỳnh Thành  Đạt 01/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
166 1288 1178 1811504110108 Nguyễn Ngọc Tiến  Đạt 08/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
167 1289 0153 1811504210304 Nguyễn Quốc  Đạt 03/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
168 1290 0227 1811504410208 Nguyễn Tấn  Đạt 05/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
169 1292 0819 1811506120107 Nguyễn Tất  Đạt 07/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
170 1293 0083 1811504210209 Nguyễn Thanh  Đạt 29/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
171 1294 0255 1811505310107 Nguyễn Thành  Đạt 04/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
172 1296 1119 1811505520112 Nguyễn Thành  Đạt 22/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
173 1297 0131 1811504110209 Nguyễn Thành  Đạt 24/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
174 1298 0079 1811504110307 Nguyễn Thành  Đạt 25/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
175 1299 0812 1811506120108 Nguyễn Tiến  Đạt 10/04/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
176 1300 0250 1811504210305 Nguyễn Văn  Đạt 31/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
177 1302 0663 1811506120209 Phạm Minh  Đạt 27/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
178 1304 0129 1811505520207 Phạm Thanh  Đạt 02/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
179 1307 0565 1811505410205 Trần Nam Tiến  Đạt 29/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
180 1308 1441 1811507210103 Trần Quốc  Đạt 12/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK11
181 1310 1466 1811505120207 Trần Văn  Đạt 16/10/98 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
182 1311 0794 1811504110308 Trần Văn  Đạt 03/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
183 1312 0214 1811505310108 Trương Minh  Đạt 27/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
184 1314 1090 1811504110309 Trương Thành  Đạt 22/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
185 1317 1535 1811504210355 Nguyễn Minh  Đẩu 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
186 1318 1278 1811505120105 Nguyễn Văn  Dét 25/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
187 1320 0896 1811505310203 Tô Thị  Điểm 18/12/99 Công nghệ Thông tin ĐK07
188 1321 0443 1811504110210 Lê Hồng  Điền 28/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
189 1323 1367 1811505120106 Nguyễn Hữu  Điền 10/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
190 1324 1321 1811504110109 Lâm Quốc  Điệp 10/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
191 1325 1175 1811505120208 Nguyễn Ngọc  Điệp 26/11/99 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
192 1326 1432 1811504210406 Nguyễn Văn  Điệp 01/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
193 1327 1071 1811507310104 Trần Thị Xuân  Diệu 16/12/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
194 1328 0311 1811504110110 Trương Quang  Diệu 09/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
195 1332 1244 1811505310204 Nguyễn Đăng  Định 08/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
196 1333 0707 1811505120107 Nguyễn Văn  Định 20/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
197 1337 0719 1811504210110 Phan Quang  Định 31/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
198 1339 0889 1811505310407 Đoàn Huy  Doãn 03/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
199 1340 1348 1811504410209 Mai Văn  Doãn 18/08/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
200 1341 1497 1811505520208 Thái Duy  Đoan 28/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
201 1342 1384 1811505310306 Nguyễn Văn  Doanh 13/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
202 1343 0895 1811507310105 Lê Duy Thanh  Đông 22/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK07
203 1344 0949 1811504410109 Nguyễn Văn  Đông 29/03/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
204 1346 1184 1811504410110 Triệu Văn  Đông 17/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
205 1347 0721 1811505120108 Vũ Đình  Đông 07/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
206 1349 0490 1811505310408 Ngô Lâm  Đoon 13/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
207 1355 0274 1811505520209 Võ Văn  Dự 15/10/98 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK02
208 1357 1131 1811505120109 Phạm Văn  DuẪn 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
209 1359 1022 1811505310409 Bùi Chung  Đức 23/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
210 1364 0488 1811504410111 Lê Hồng  Đức 12/05/98 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
211 1365 0667 1811504210111 Lê Huỳnh  Đức 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
212 1366 1092 1811505120311 Lê Khánh Anh  Đức 19/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
213 1367 0339 1811505120209 Lê Quý  Đức 20/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
214 1369 0837 1811505120312 Lê Trần Anh  Đức 13/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
215 1372 0569 1811504310104 Nguyễn Đình  Đức 27/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
216 1373 0249 1811506120210 Nguyễn Hoài  Đức 10/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
217 1374 0206 1811504210407 Nguyễn Phước  Đức 04/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
218 1377 0999 1811505310205 Nông Ngọc  Đức 01/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
219 1378 0524 1811504210210 Phạm Huỳnh  Đức 07/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
220 1381 1239 1811505120210 Phan Phước  Đức 22/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
221 1383 1472 1811505120110 Trần Anh  Đức 08/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
222 1384 0172 1811505410106 Trần Hoài  Đức 30/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK02
223 1387 0087 1811505310206 Dương Thị Thùy  Dung 14/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
224 1389 0679 1811505520113 Bùi Anh  Dũng 09/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK05
225 1391 0586 1811504110310 Đặng Quốc  Dũng 02/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
226 1393 1112 1811505520114 Đặng Quốc  Dũng 04/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
227 1394 0930 1811505310307 Hoàng Phan Tuấn  Dũng 18/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
228 1396 0195 1811506120211 Lưu Công  Dũng 01/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
229 1397 0497 1811505410206 Mai Văn  Dũng 14/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
230 1398 0958 1811505520210 Nguyễn Đình  Dũng 05/02/99 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
231 1400 0580 1811505410207 Nguyễn Lân  Dũng 21/12/98 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
232 1403 1418 1811504410112 Nguyễn Ngọc  Dũng 21/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
233 1404 1204 1811505310207 Nguyễn Sỹ  Dũng 22/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
234 1406 0537 1811505310208 Nguyễn Tiến  Dũng 30/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
235 1412 0735 1811505310209 Phạm Tấn  Dũng 23/06/98 Công nghệ Thông tin ĐK06
236 1413 1305 1811505120313 Phạm Tiến  Dũng 07/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
237 1414 0342 1811506310104 Phạm Văn Anh  Dũng 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK03
238 1416 0414 1811504410210 Trần Quốc  Dũng 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
239 1417 0562 1811504210211 Trần Văn  Dũng 15/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
240 1418 0436 1811505120211 Võ Đạt  Dũng 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
241 1420 0010 1811504210408 Trương Công  Dụng 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
242 1422 1324 1811504210409 Nguyễn Văn  Đúng 18/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
243 1423 0405 1811505120314 Trần Văn  ĐưỢc 04/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
244 1424 0548 1811504110111 Bạch Hải  Dương 12/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
245 1425 1291 1811505120315 Lê Văn  Dương 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
246 1426 1439 1811504110211 Lê Văn  Dương 15/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
247 1427 1069 1811505520211 Lê Văn  Dương 28/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
248 1428 0453 1811504410211 Lê Văn  Dương 08/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
249 1432 1438 1811506120109 Nguyễn Bá  Dương 11/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
250 1433 0126 1811504310105 Nguyễn Công  Dương 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
251 1436 0464 1811504210212 Nguyễn Lê Hải  Dương 28/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
252 1438 0280 1811504310206 Nguyễn Tấn  Dương 30/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
253 1440 1464 1811504310106 Nguyễn Xuân  Dương 05/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK11
254 1441 1110 1811505120316 Thái Bình  Dương 24/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
255 1442 0461 1811504410212 Trần Đại  Dương 22/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
256 1444 1468 1811505120317 Trần Đăng  Dương 10/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
257 1445 1083 1811505310308 Dương Xuân  DưỠng 07/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
258 1446 0380 1811505310210 Hà Phước  Dưỡng 13/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
259 1447 1524 1811514110127 Trần Đình  Dưỡng 23/04/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
260 1448 0034 1811504210213 Bùi Văn  Duy 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
261 1449 1257 1811505410107 Đoàn Văn  Duy 14/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
262 1452 1050 1811504210410 Hồ Ngọc  Duy 16/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
263 1453 0831 1811505410208 Huỳnh Ngọc  Duy 13/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
264 1455 0717 1811504410213 Lê Mạnh  Duy 15/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
265 1456 0399 1811504410113 Lê Minh  Duy 07/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
266 1457 0394 1811505310211 Lê Viết Hoàng  Duy 23/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
267 1458 1475 1811505310309 Mai Xuân  Duy 12/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
268 1459 0694 1811506310105 Nguyễn Gia  Duy 24/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK05
269 1460 0503 1811506120212 Nguyễn Khánh  Duy 11/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
270 1461 0388 1811505410108 Nguyễn Ngọc  Duy 06/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
271 1462 1512 1811505310410 Nguyễn Ngọc Mạnh  Duy 29/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
272 1463 1288 1811504410214 Nguyễn Phạm  Duy 28/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
273 1464 0103 1811506120110 Nguyễn Quang  Duy 30/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
274 1465 0611 1811505120318 Nguyễn Tấn  Duy 10/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
275 1466 1328 1811505310411 Nguyễn Thanh  Duy 27/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
276 1467 1040 1811504410114 Nguyễn Văn  Duy 11/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
277 1468 0263 1811507110101 Nguyến Văn Hoàn  Duy 30/06/00 Công nghệ Vật liệu ĐK02
278 1469 0740 1811504110112 Phạm Văn  Duy 23/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
279 1470 0160 1811505120111 Phan Văn  Duy 05/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
280 1471 1154 1811505120112 Phùng Thái  Duy 23/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
281 1473 0947 1811506120111 Trần Đình  Duy 21/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
282 1474 0102 1811504110113 Trần Khánh  Duy 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
283 1475 1108 1811505310212 Trần Nguyễn Phước  Duy 27/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
284 1476 0411 1811514110104 Trần Phước  Duy 31/03/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK03
285 1478 0651 1811506310106 Trịnh Quang Anh  Duy 01/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK05
286 1479 0300 1811505410209 Trương Đức  Duy 18/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
287 1480 1487 1811514110105 Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 20/01/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
288 1482 0033 1811506120112 Huỳnh Ngọc  Gian 29/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
289 1483 0792 1811504210214 Đinh Trường  Giang 02/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
290 1485 0064 1811504310207 Nguyen Truong  Giang 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
291 1488 1477 1811505120212 Nguyễn Trường  Giang 14/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
292 1490 0108 1811514110106 Lê Vũ  Giáp 01/01/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK01
293 1491 0483 1811505120113 Trần Văn  Giỏi 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
294 1492 1376 1811514110107 Lý Phương  15/09/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK10
295 1494 1467 1811505310310 Nguyễn Thị Thu  21/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
296 1495 0978 1811514110108 Lê Hữu  Hạ 05/03/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK07
297 1497 1402 1811505120213 Đặng Trung  Hải 01/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
298 1498 0547 1811504410215 Đinh Xuân  Hải 10/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
299 1499 1359 1811504410115 Đỗ Đinh  Hải 04/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
300 1501 0902 1811504110114 Hồ Thanh  Hải 30/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
301 1502 1215 1811504210215 Hồ Xuân  Hải 02/04/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
302 1503 1004 1811504410116   Hải 21/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
303 1505 0904 1811504310107 Nguyễn Chí  Hải 14/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
304 1506 1272 1811505120114 Nguyễn Hữu  Hải 27/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
305 1507 1176 1811505120319 Nguyễn Minh  Hải 21/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
306 1509 0209 1811506120213 Nguyễn Thành Công  Hải 12/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
307 1511 1488 1811505310213 Nguyễn Văn  Hải 26/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
308 1515 0977 1811505120214 Tô Xuân  Hải 02/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
309 1516 1447 1811504210411 Trần Phước  Hải 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
310 1518 0527 1811504310108 Lê Thanh  Hân 24/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
311 1519 0799 1811504110212 Nguyễn Thành  Hân 28/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
312 1520 0312 1811504310109 Nguyễn Văn  Hân 12/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
313 1521 0581 1811506310107 Võ Tường  Hân 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK05
314 1522 0652 1811507310106 Nguyễn Đặng Nguyệt  Hằng 29/08/98 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
315 1524 0039 1811504210306 Rmah  Hanh 25/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
316 1525 1293 1811505120320 Võ Văn  Hành 03/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
317 1528 0856 1811507310107 Lê Thị Mỹ  Hạnh 16/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK07
318 1529 0994 1811504210412 Nguyễn Đình  Hạnh 02/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
319 1531 1192 1811507410102 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 06/09/99 Sinh học ứng dụng ĐK09
320 1532 0474 1811505410210 Hà Văn  Hào 26/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
321 1535 1167 1811505310311 Phạm Phong  Hào 10/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
322 1536 0680 1811505410109 Trần Văn  Hào 04/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
323 1537 0744 1811507210104 Bùi Tấn  Hảo 30/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK06
324 1538 0908 1811504410117 Lê Thị  Hảo 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
325 1539 0912 1811504110311 Nguyễn Đức  Hảo 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
326 1540 0948 1811506120113 Vi Bá  Hảo 23/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
327 1541 0203 1811504410216 Võ Ngọc  Hảo 26/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
328 1542 1476 1811504410118 Đặng Thế  Hậu 14/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
329 1544 0614 1811506120214 Đoàn Văn  Hậu 26/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
330 1545 0262 1811504410119 Dương Công  Hậu 14/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
331 1546 0778 1811504210307 Huỳnh Đức  Hậu 02/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
332 1547 0605 1811504210413 Lê Huy  Hậu 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
333 1548 0171 1811506120114 Lê Tấn  Hậu 12/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
334 1549 1026 1811504110213 Nguyễn Đăng  Hậu 10/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
335 1550 0704 1811504410217 Nguyễn Minh  Hậu 25/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
336 1551 1541 1811505310356 Nguyễn Thanh  Hậu 20/10/97 Công nghệ Thông tin ĐK11
337 1553 0884 1811504410218 Thân Đăng  Hậu 28/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
338 1554 0749 1811506410103 Trần Duy  Hậu 24/09/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK06
339 1555 1160 1811504410120 Trịnh Công  Hậu 04/07/98 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
340 1560 0038 1811504110312 Bùi Tấn  Hiên 10/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
341 1562 1201 1811505310312 Cao Thị Thu  Hiền 14/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
342 1564 0591 1811505410110 Mai Văn  Hiền 03/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
343 1566 0465 1811505410111 Phan Phước  Hiền 24/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
344 1568 0191 1811505410211 Nguyễn Quốc  Hiển 14/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK02
345 1570 0516 1811506120215 Dương Quốc  Hiệp 14/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
346 1571 0224 1811504210308 Ngô Văn Tấn  Hiệp 15/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
347 1573 1401 1811505310412 Nguyễn Văn  Hiệp 13/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
348 1576 1162 1811505310109 Đặng Minh  Hiếu 09/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
349 1577 0626 1811507110102 Đỗ Phú  Hiếu 26/04/00 Công nghệ Vật liệu ĐK05
350 1578 0085 1811504310110 Đỗ Trung  Hiếu 27/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
351 1581 0775 1811505120321 Đoàn Công  Hiếu 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
352 1583 0826 1811505410112 Dương Chí  Hiếu 16/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
353 1584 1537 1811504410167 Dương Mạnh  Hiếu 24/08/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
354 1585 1513 1811505310413 Hứa Minh  Hiếu 12/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
355 1586 0640 1811504310111 Huỳnh Quang  Hiếu 07/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
356 1587 0433 1811505120322 Lê Bá  Hiếu 09/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
357 1589 0881 1811504410121 Lê Văn  Hiếu 22/03/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
358 1590 0944 1811504210112 Lê Văn  Hiếu 07/10/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
359 1591 0353 1811504410122 Lý Ngọc  Hiếu 15/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
360 1592 0328 1811505410212 Mai Xuân  Hiếu 11/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
361 1594 0371 1811504310208 Nguyễn Đức  Hiếu 06/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
362 1595 0594 1811504410123 Nguyễn Đức  Hiếu 12/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
363 1597 0557 1811505120323 Nguyễn Minh  Hiếu 30/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
364 1598 0396 1811505410213 Nguyễn Ngọc  Hiếu 05/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
365 1600 0067 1811505520212 Nguyễn Ngọc  Hiếu 19/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
366 1601 1495 1811506120216 Nguyễn Quang  Hiếu 13/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
367 1602 0984 1811514110109 Nguyễn Tấn  Hiếu 09/08/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK08
368 1603 1193 1811505120215 Nguyễn Văn  Hiếu 25/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
369 1604 1179 1811505520213 Nguyễn Văn  Hiếu 04/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
370 1605 0512 1811505410214 Nguyễn Văn  Hiếu 20/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
371 1610 0212 1811506120217 Trần Cảnh  Hiếu 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
372 1611 0374 1811504110313 Trần Ngọc  Hiếu 08/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
373 1613 0866 1811505520214 Trần Trung  Hiếu 27/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
374 1614 0127 1811505120216 Trần Trung  Hiếu 08/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
375 1616 0543 1811506310108 Trần Văn  Hiếu 02/08/99 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK04
376 1617 1142 1811504110214 Trương Văn  Hiếu 15/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
377 1618 1510 1811504110353 Võ Đức  Hiếu 26/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
378 1619 1409 1811505310414 Võ Văn  Hiếu 26/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
379 1620 0523 1811506120218 Vũ Minh  Hiếu 02/09/98 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
380 1621 1259 1811504410124 Nguyễn Bùi Trường  Hiệu 17/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
381 1623 0504 1811504410219 Nguyễn Ngọc  Hiệu 04/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
382 1624 0576 1811504410125 Nguyễn Văn  Hiệu 20/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
383 1625 0309 1811504410220 Nguyễn Văn  Hiệu 07/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
384 1628 0477 1811505520215 Nguyễn Văn  Hiệu 20/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
385 1629 1102 1811505120217 Lê Quang  Hồ 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
386 1630 1457 1811506410104 Phan Đông  Hồ 12/02/99 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK11
387 1631 0036 1811505410215 Trần Quang  Hoà 15/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK01
388 1632 1460 1811504310112 Vũ Việt  Hoà 22/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK11
389 1634 0923 1811504410221 Nguyễn Văn  Hóa 19/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
390 1636 0168 1811504110215 Huỳnh Thanh  Hòa 06/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
391 1637 0257 1811504410126 Lê Đình  Hòa 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
392 1638 1492 1811505410113 Lê Vũ  Hòa 14/04/98 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK11
393 1639 1375 1811505520216 Nguyễn Hồng  Hòa 16/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
394 1645 1347 1811506120115 Đỗ Bá  Hoan 09/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
395 1646 0404 1811505120115 Nguyễn Như  Hoàn 10/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
396 1647 0807 1811504310113 Nguyễn Việt  Hoàn 12/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
397 1649 1390 1811505120218 Đặng Ngọc  Hoàng 25/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
398 1650 0966 1811505120116 Đặng Văn  Hoàng 08/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
399 1651 0233 1811504210216 Đào Văn  Hoàng 22/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
400 1654 0926 1811505120324 Lê Hà Long  Hoàng 05/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
401 1655 0546 1811504310114 Lê Văn  Hoàng 05/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
402 1656 0762 1811505310415 Lương Huy  Hoàng 16/11/98 Công nghệ Thông tin ĐK06
403 1658 0917 1811505410216 Nguyễn Huy  Hoàng 13/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK07
404 1660 1205 1811514110110 Nguyễn Huy  Hoàng 01/12/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK09
405 1667 1202 1811504410127 Nguyễn Văn  Hoàng 15/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
406 1668 1377 1811504210217 Nguyễn Văn  Hoàng 27/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
407 1669 0105 1811505310214 Nguyễn Viết  Hoàng 16/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
408 1670 0448 1811507110103 Nguyễn Xuân Sơn  Hoàng 01/06/00 Công nghệ Vật liệu ĐK04
409 1672 1117 1811504210218 Phạm Đình  Hoàng 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
410 1673 1080 1811505520217 Phạm Lê Bảo  Hoàng 20/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
411 1674 0201 1811504210414 Phạm Nguyễn  Hoàng 02/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
412 1678 1518 1811504110153 Trần Đình Huy  Hoàng 17/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
413 1684 0598 1811504310209   Hoàng 21/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
414 1685 0379 1811504210309 Võ Đình  Hoàng 26/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
415 1688 0877 1811505520115 Nguyễn Phước  Hội 10/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
416 1689 0730 1811506120116 Thái Quốc  Hội 19/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
417 1691 1213 1811507110104 Trần Thị Thu  Hồng 28/04/00 Công nghệ Vật liệu ĐK09
418 1692 0218 1811505520218 Đào Duy  Huấn 08/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK02
419 1694 1208 1811504210415 Đặng Bá  Hùng 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
420 1695 0737 1811505310111 Đặng Ngọc  Hùng 29/08/94 Công nghệ Thông tin ĐK06
421 1696 1098 1811504410128 Đoàn Thế  Hùng 06/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
422 1697 0528 1811505520116 Hoàng Mạnh  Hùng 16/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
423 1698 0351 1811506120219 Hoàng Văn Phi  Hùng 23/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
424 1700 0391 1811504110314 Lê Đình  Hùng 17/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
425 1703 0531 1811505520219 Lê Văn  Hùng 20/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
426 1705 1035 1811504110216 Nguyễn Hữu  Hùng 04/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
427 1707 1036 1811504410129 Nguyễn Hữu  Hùng 28/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
428 1708 1420 1811504310210 Nguyễn Mạnh  Hùng 08/03/96 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK11
429 1710 0839 1811504210416 Nguyễn Quốc  Hùng 28/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
430 1714 1275 1811506120117 Phạm Quốc  Hùng 20/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
431 1715 0416 1811504110217 Phạm Sỹ  Hùng 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
432 1717 0217 1811507310108 Phan Việt  Hùng 19/02/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK02
433 1719 0621 1811504310211 Trần Thế  Hùng 09/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
434 1720 0595 1811504110115 Trần Văn  Hùng 16/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
435 1721 1516 1811505120117 Văn Ngọc  Hùng 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
436 1723 0266 1811504210417 Bùi Văn Nhật  Hưng 19/11/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
437 1725 0710 1811504110218 Đặng Tấn  Hưng 30/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
438 1726 0332 1811505520117 Hoàng Hải  Hưng 01/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
439 1728 1408 1811504110116 Lê Văn  Hưng 10/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
440 1731 0022 1811505520118 Nguyễn Đặng Hoàng  Hưng 12/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
441 1732 0716 1811505310112 Nguyễn Đăng Khánh  Hưng 10/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
442 1733 1053 1811504210310 Nguyễn Thành  Hưng 08/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
443 1734 1396 1811505120219 Nguyễn Văn  Hưng 19/05/99 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
444 1736 0672 1811506410105 Phạm Thành  Hưng 01/01/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK05
445 1737 0772 1811504110315 Trần Hữu  Hưng 06/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
446 1739 0141 1811504110219 Trần Quốc  Hưng 10/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
447 1741 1048 1811505120118 Võ Ngọc  Hưng 29/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
448 1743 1182 1811514110111 Hoàng Thị  Hương 02/07/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK09
449 1745 1247 1811505310314 Tăng Thị Diễm  Hương 16/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
450 1746 1052 1811505310113 Trần Thị Diệu  Hương 12/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
451 1747 0985 1811507310109 Trần Xuân  Hương 30/09/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
452 1748 0987 1811505520119 Lê Thị  Hướng 10/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
453 1750 1028 1811504310115 Lê Văn  Hữu 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK08
454 1751 0827 1811504210418 Lê Văn  Hữu 09/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
455 1753 1072 1811506120118 Bùi Đức  Huy 19/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
456 1754 0136 1811505310114 Bùi Nguyễn Ngọc  Huy 20/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
457 1757 1436 1811504210219 Đặng Công  Huy 06/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
458 1760 1045 1811505310115 Đỗ Lê  Huy 25/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
459 1761 0511 1811505310315 Đỗ Ngọc Quang  Huy 10/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
460 1762 0426 1811505410217 Đỗ Thế  Huy 10/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
461 1765 1389 1811504310212 Hồ Phước  Huy 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK10
462 1766 0979 1811504210419 Lê Công  Huy 19/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
463 1767 0741 1811505120119 Lê Đình  Huy 15/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
464 1768 0742 1811504210220 Lê Hữu Hoàng  Huy 28/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
465 1771 1399 1811505120120 Lê Quang  Huy 19/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
466 1773 0853 1811505520120 Lê Quốc  Huy 22/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
467 1775 0247 1811506120119 Lê Tân Khả  Huy 20/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
468 1778 1238 1811504210311 Lê Thanh  Huy 26/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
469 1780 0843 1811504410222 Lê Văn  Huy 08/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
470 1781 0330 1811505120325 Lê Văn  Huy 19/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
471 1783 0857 1811514110112 Lương Minh  Huy 31/08/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK07
472 1785 0439 1811506120120 Ngô Trần Quang  Huy 08/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
473 1786 0824 1811504410223 Nguyễn Anh  Huy 15/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
474 1787 0913 1811505520220 Nguyễn Bá  Huy 08/10/99 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
475 1789 0157 1811504310116 Nguyễn Bá  Huy 02/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
476 1792 0001 1811507210105 Nguyễn Gia  Huy 15/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK01
477 1793 0675 1811504110117 Nguyễn Hoàng  Huy 13/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
478 1796 0354 1811504410224 Nguyễn Hoàng  Huy 20/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
479 1797 1440 1811504110220 Nguyễn Hữu  Huy 17/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
480 1798 1151 1811514110113 Nguyễn Khắc  Huy 17/01/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK09
481 1800 0116 1811504110118 Nguyễn Lê  Huy 20/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
482 1802 1245 1811504110119 Nguyễn Lương  Huy 07/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
483 1803 1221 1811505410114 Nguyễn Mạnh Long  Huy 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
484 1804 1161 1811505310116 Nguyễn Ngọc  Huy 14/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
485 1807 1141 1811504210113 Nguyễn Quang  Huy 28/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
486 1815 0782 1811505410218 Nguyễn Quang  Huy 21/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
487 1816 0500 1811506310109 Nguyễn Quốc  Huy 28/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK04
488 1817 0190 1811505120326 Nguyễn Thanh  Huy 28/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
489 1819 1445 1811505120220 Nguyễn Thành  Huy 04/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
490 1825 0219 1811504210420 Phạm Anh  Huy 08/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
491 1827 0142 1811505120327 Phạm Anh  Huy 30/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
492 1829 0903 1811505520221 Phan Lưu Quang  Huy 30/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
493 1830 0533 1811504210221 Phan Quang  Huy 07/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
494 1832 1145 1811505310316 Phan Xuân Hoàng  Huy 21/05/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
495 1834 0770 1811504310117 Trần Công  Huy 25/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
496 1835 0361 1811505310317 Trần Đoàn Trung  Huy 15/12/99 Công nghệ Thông tin ĐK03
497 1837 0505 1811505120121 Trần Mai  Huy 12/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
498 1838 1032 1811505520222 Trần Quang  Huy 25/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
499 1839 0745 1811505310416 Trần Quang  Huy 25/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
500 1840 0130 1811504410131 Trần Vũ  Huy 23/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK01
501 1841 1043 1811506310110 Trần Vũ  Huy 11/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK08
502 1842 0550 1811504110120 Trương Quang  Huy 28/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
503 1843 1051 1811505120122 Trương Văn  Huy 23/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
504 1844 0270 1811505310215 Võ Quang  Huy 24/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
505 1845 1508 1811505520121 Võ Tất  Huy 23/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
506 1847 0873 1811504410225 Võ Thành  Huy 22/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
507 1849 0159 1811507310110 Phan Thị  Huyền 20/01/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK02
508 1851 1047 1811507310111 Phan Thị Thanh  Huyền 15/02/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
509 1854 1392 1811505310216 Nguyễn Tấn  Huynh 04/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
510 1856 1073 1811505120328 Nguyễn  Huỳnh 30/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
511 1857 1061 1811506120121 Trần  Huỳnh 20/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
512 1858 0004 1811506120122 Bùi Đình  Ka 06/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
513 1860 0990 1811506120220 Đỗ Văn  Kha 21/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
514 1861 0135 1811505310318 Nguyễn Lê Thị Tiểu  Kha 15/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
515 1862 0202 1811504210114 Trần Tiến  Kha 11/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
516 1863 0664 1811504410132 Võ Đông  Kha 07/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
517 1864 0818 1811504110121 Hồ Quang  Khải 17/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
518 1865 1206 1811505120221   Khải 29/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
519 1866 1343 1811505310417 Lê Sĩ Duy  Khải 08/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
520 1867 0277 1811504410226 Nguyễn Đình  Khải 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
521 1869 0894 1811506310111 Nguyễn Đình  Khải 25/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK07
522 1871 0798 1811504110221 Phạm Lê Anh  Khải 19/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
523 1873 0681 1811504210421 Phan Văn  Khải 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
524 1875 0766 1811504110316 Võ Quốc  Khải 20/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
525 1877 1096 1811507410103 Đinh Văn  Khang 04/09/00 Sinh học ứng dụng ĐK08
526 1878 1374 1811504110222 Hồ Lâm  Khang 19/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
527 1879 0665 1811505310418 Hồ Thuận  Khang 25/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
528 1880 0671 1811505120123 Nguyễn Phúc  Khang 14/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
529 1881 0482 1811504210312 Nguyễn Thái Bảo  Khang 09/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
530 1882 1538 1811504110352 Nguyễn Văn  Khang 12/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
531 1884 1203 1811504410133 Nguyễn Văn  Khang 30/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
532 1887 1194 1811514110114 Trần Quang  Khang 13/10/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK09
533 1888 1500 1811505520223 Hồ Ngọc Phi  Khanh 19/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
534 1890 1462 1811505520122 Huỳnh Duy  Khánh 27/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
535 1891 0939 1811507310112 Lê Cao Gia  Khánh 07/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK07
536 1892 0273 1811505120222 Lê Chí  Khánh 02/07/97 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
537 1893 0319 1811504210313 Lê Duy Quốc  Khánh 02/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
538 1894 0865 1811504310213 Lê Phan Hồng  Khánh 21/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
539 1895 1127 1811505410115 Lê Quốc  Khánh 02/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
540 1897 0186 1811504410227 Nguyễn Văn  Khánh 27/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
541 1898 0008 1811504110223 Nguyễn Văn  Khánh 02/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
542 1901 1294 1811505310117 Phạm Minh  Khánh 10/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
543 1902 0304 1811504210314 Phan Hữu  Khánh 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
544 1904 0197 1811505310217 Phan Văn  Khánh 21/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
545 1906 0774 1811504210222 Trần Duy  Khánh 07/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
546 1907 0348 1811504110317 Trần Quang  Khánh 10/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
547 1909 1256 1811505410219 Trần Quốc  Khánh 03/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK09
548 1910 1416 1811505520123 Võ Trọng  Khánh 12/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
549 1911 0412 1811505310218 Lê Đỗ Hoàng  Khiêm 13/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
550 1912 0739 1811505410220 Bùi Văn  Khoa 09/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
551 1913 0318 1811505310219 Hồ Duy  Khoa 24/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
552 1915 0476 1811505310220 Lê Đăng  Khoa 11/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
553 1917 1426 1811514110115 Nguyễn Anh  Khoa 03/02/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
554 1918 0708 1811504110224 Nguyễn Anh  Khoa 02/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
555 1919 1089 1811505310319 Nguyễn Trần Anh  Khoa 30/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
556 1921 0932 1811505310118 Nguyễn Vũ Anh  Khoa 14/08/99 Công nghệ Thông tin ĐK07
557 1922 0343 1811506120123 Phạm Viết Anh  Khoa 20/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
558 1923 0265 1811507210106 Trần Đoàn Anh  Khoa 18/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK02
559 1925 0020 1811505310221 Trần Minh  Khoa 06/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
560 1926 0811 1811504110122 Võ Anh  Khoa 21/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
561 1929 0691 1811505310119 Võ Tấn Hoàng  Không 27/10/98 Công nghệ Thông tin ĐK05
562 1932 0365 1811504110123 Lê Văn  Khương 10/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
563 1933 1325 1811505310120 Nguyễn Hữu  Khương 27/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
564 1935 1137 1811505520124 Nguyễn Ngọc  Khương 27/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
565 1936 0392 1811504210422 Nguyễn Thành  Khương 01/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
566 1937 0260 1811505520224 Nguyễn Văn  Khương 14/10/97 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK02
567 1938 0019 1811504310214 Nguyễn Xuân  Khương 18/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
568 1939 0223 1811505310121 Bạch Trung  Kiên 05/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
569 1942 0828 1811505520225 Lương Văn  Kiên 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK06
570 1944 0094 1811505520125 Nguyễn Trung  Kiên 26/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
571 1946 1536 1811504410266 Trương Trung  Kiên 13/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
572 1948 0654 1811505410116 Lê Nguyễn Quang  Kiệt 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
573 1949 1062 1811504110318 Lê Tuấn  Kiệt 27/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
574 1950 1000 1811506310112 Lê Văn  Kiệt 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK08
575 1952 0942 1811504410134 Nguyễn Tuấn  Kiệt 04/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
576 1953 0236 1811504110225 Nguyễn Văn  Kiệt 16/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
577 1954 0687 1811504310118 Tô Anh  Kiệt 27/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
578 1955 0780 1811506120124 Triệu Anh  Kiệt 08/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
579 1956 0322 1811505120329 Võ Trung  Kiệt 16/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
580 1958 1506 1811514110116 Nguyễn Thị  Kiều 26/03/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK11
581 1959 1024 1811505310419 Nguyễn Thị Hồng  Kiều 29/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
582 1960 0817 1811506120125 Võ Thanh  Kiều 06/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
583 1961 0326 1811505120124 Lê Viết  Kim 09/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
584 1962 1519 1811507310113 Nguyễn Hoàng  Kim 17/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK11
585 1964 0014 1811504110226 Nguyễn Anh  King 06/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
586 1965 0868 1811506120126 Hoàng Văn  Kỳ 01/03/97 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
587 1967 0803 1811505310420 Trần Thế  Kỷ 04/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
588 1968 0420 1811505120125 Lê Nguyễn Hữu  Lạc 09/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
589 1970 0185 1811504210423 Lê Đức  Lai 16/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
590 1972 0668 1811506120221 Tô Quốc  Lai 10/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
591 1973 1280 1811507410104 Nguyễn Hoàng Hoài  Lam 11/09/00 Sinh học ứng dụng ĐK10
592 1974 0750 1811504310215 Bùi Thanh  Lâm 06/04/99 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
593 1975 0128 1811504310216 Hồ Phúc  Lâm 29/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
594 1976 0560 1811504210424 Hứa Ngọc  Lâm 31/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
595 1978 0758 1811505120126 Lê Văn  Lâm 10/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
596 1979 0841 1811504210425 Lê Văn  Lâm 08/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
597 1980 1218 1811505310320 Lương Hoàng  Lâm 03/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
598 1982 0431 1811504210115 Nguyễn Duy  Lâm 03/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
599 1983 0507 1811504210426 Nguyễn Ngọc  Lâm 18/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
600 1985 0284 1811504410135 Nguyễn Thanh  Lâm 13/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
601 1986 0410 1811505520226 Nguyễn Xuân  Lâm 10/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
602 1987 0012 1811505120330 Phạm Hồng  Lâm 28/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
603 1988 0907 1811506310113 Phạm Văn  Lâm 04/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK07
604 1989 0030 1811504210116 Phan Văn  Lâm 31/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
605 1990 1200 1811505520126 Trương Hoàng  Lâm 24/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
606 1992 1180 1811506120222 Văn Phú  Lâm 13/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK09
607 1993 0308 1811505310122 Võ Hoàng  Lâm 30/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
608 1996 0390 1811504310119 Huỳnh Huy  Lân 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
609 1997 1091 1811505310421 Võ Văn  Lân 02/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
610 1998 0021 1811504110124 Phù Trung  Lành 24/06/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
611 1999 0619 1811504110319 Lê Văn  Lạnh 07/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
612 2000 0138 1811507310114 Lê Văn  Lào 24/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK01
613 2001 1008 1811504210117 Nguyễn Hữu  Lập 12/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
614 2002 0615 1811504210223 Nguyễn Quốc  Lập 30/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
615 2003 0360 1811505310123 Trần Võ  Lập 30/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
616 2005 0440 1811504210315 Bùi Gia  Lễ 31/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
617 2006 0114 1811506120223 Trần Minh  Lên 28/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
618 2007 1114 1811507310115 Phạm Thị Kim  Liên 22/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
619 2008 1236 1811505120331 Đoàn  Liền 30/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
620 2012 1501 1811507310116 Đỗ Thị Mỹ  Linh 04/08/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK11
621 2013 1100 1811505410117 Hồ Ngọc  Linh 31/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK08
622 2014 0251 1811507310117 Hồ Thị Ái  Linh 30/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK02
623 2016 1134 1811505520227 Hồ Thị Trúc  Linh 21/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
624 2017 1430 1811505310222 Hoàng Bá  Linh 19/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
625 2019 0918 1811505310422 Hoàng Văn  Linh 15/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
626 2020 1450 1811506120127 Huỳnh Quang  Linh 29/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
627 2021 0276 1811504310120 Huỳnh Tuấn  Linh 11/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
628 2023 0401 1811504410136 Lê Văn  Linh 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
629 2024 0281 1811504310121 Lê Văn  Linh 09/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
630 2025 0486 1811507310118 Lê Văn Gia  Linh 10/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK04
631 2026 1002 1811505120127 Ngô Phạm Quang  Linh 22/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
632 2027 1097 1811504110227 Nguyễn Đức  Linh 12/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
633 2029 0545 1811505120223 Nguyễn Hoàng  Linh 08/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
634 2031 0058 1811504110320 Nguyễn Thanh  Linh 25/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
635 2032 0119 1811504210118 Nguyễn Văn  Linh 17/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
636 2033 0043 1811505120224 Phạm Tấn  Linh 08/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
637 2035 0715 1811505310423 Trà Quang  Linh 31/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
638 2036 0028 1811505120332 Trinh Ký  Linh 20/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
639 2037 0006 1811504110321 Võ Châu  Linh 01/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
640 2038 1315 1811505520228 Võ Hiển  Linh 11/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
641 2040 1358 1811505120333 Nguyễn Đức  Lĩnh 28/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
642 2042 1144 1811506120128 Phạm Phú  Lĩnh 10/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK09
643 2043 1237 1811505120128 Trần Quang  Lĩnh 13/07/96 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
644 2045 1220 1811505310424 Trương Công  Lỉnh 27/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
645 2046 0940 1811505310223 Trần Thị Thúy  Loan 10/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
646 2047 0568 1811504210224 Bùi Quốc  LỘc 08/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
647 2048 0333 1811504410228 Bùi Xuân  Lộc 07/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
648 2052 1120 1811504110228 Huỳnh Hữu  LỘc 23/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
649 2054 0154 1811504410229 Nguyễn Đắc  Lộc 15/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
650 2055 1059 1811504210225 Nguyễn Quang  LỘc 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
651 2056 1226 1811505520229 Nguyễn Văn  LỘc 03/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
652 2059 0746 1811505310321 Võ Thị Ánh  Lời 01/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
653 2061 1357 1811505410221 Lê Công  Lợi 12/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK10
654 2062 0518 1811505410118 Nguyễn Tấn  Lợi 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
655 2063 0056 1811507310119 Nguyễn Thị  Lợi 20/01/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK01
656 2065 0714 1811505120129 Tạ Trường  Lợi 04/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
657 2067 1153 1811505520127 Trà Thắng  Lợi 30/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
658 2068 0577 1811506120129 Bùi Phan  Long 08/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
659 2069 1105 1811505120225 Đặng Hoàng  Long 06/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
660 2073 0795 1811505120130 Đoàn Thanh  Long 01/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
661 2074 0931 1811506410106 Hồ Khắc Minh Long 12/07/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK07
662 2075 0175 1811504210316 Hồ Văn  Long 12/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
663 2076 0832 1811504110229 Hồ Văn Quốc  Long 09/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
664 2077 0602 1811506120224 Huỳnh Văn  Long 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
665 2078 1042 1811504110322 Lê Duy  Long 30/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
666 2079 1136 1811505310322 Lê Hoàng  Long 28/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
667 2080 1465 1811505310224 Lê Hoàng  Long 24/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
668 2081 1337 1811505520230 Lê Thành  Long 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
669 2082 1055 1811506120130 Lê Thành  Long 20/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
670 2087 0350 1811504110125 Lê Viết  Long 22/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
671 2088 0003 1811505310124 Lê Việt  Long 02/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
672 2089 0231 1811504410137 Lưu Văn Phước  Long 01/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
673 2091 0752 1811505410119 Mai Thành  Long 28/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
674 2092 1417 1811504210119 Mai Xuân  Long 14/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
675 2093 0536 1811505120226 Ngô Doãn  Long 01/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
676 2095 0830 1811504210427 Nguyễn Bảo  Long 11/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
677 2099 0571 1811506120225 Nguyễn Đình  Long 10/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
678 2100 0815 1811504210226 Nguyễn Đức  Long 04/07/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
679 2101 0089 1811505310425 Nguyễn Đức  Long 19/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
680 2102 0790 1811504210120 Nguyễn Hoàng  Long 27/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
681 2103 0074 1811505310125 Nguyễn Hoàng  Long 02/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
682 2104 0644 1811505410120 Nguyễn Hoàng  Long 30/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
683 2105 0111 1811505310126 Nguyễn Huỳnh Phi  Long 08/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
684 2107 1223 1811507310120 Nguyễn Ngọc  Long 15/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK09
685 2108 0635 1811504210428 Nguyễn Ngọc  Long 20/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
686 2109 1158 1811504110323 Nguyễn Nhất  Long 07/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
687 2110 0553 1811504210121 Nguyễn Quang  Long 27/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
688 2111 1027 1811505310127 Nguyễn Quốc  Long 28/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
689 2112 1503 1811505120227 Nguyễn Thanh  Long 14/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
690 2115 0613 1811505120228 Nguyễn Thành  Long 16/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
691 2117 1251 1811505310225 Nguyễn Văn  Long 07/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
692 2118 0084 1811504310122 Nguyễn Văn Thiên  Long 18/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
693 2119 0698 1811505310128 Nguyễn Viết  Long 26/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
694 2121 0769 1811504410230 Phạm Nhất  Long 09/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
695 2122 1222 1811505310129 Phạm Tiến  Long 03/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
696 2123 1532 1811507110107 Phan Bảo  Long 20/08/00 Công nghệ Vật liệu ĐK11
697 2124 1186 1811506120131 Phan Nguyên  Long 19/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK09
698 2125 1534 1811505310456 Phan Tam  Long 01/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
699 2126 1169 1811504110126 Phan Thiện  Long 15/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
700 2129 1412 1811504410231 Trần Quốc  Long 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
701 2133 0820 1811505310323 Võ Đình Hoàng  Long 12/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
702 2134 0444 1811506410107 Võ Hoàng Long 04/01/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK04
703 2135 0653 1811506120226 Mai Thành  Luân 02/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
704 2136 0981 1811505520128 Nguyễn Thành  Luân 27/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
705 2137 0200 1811504210317 Trần Ngọc  Luân 07/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
706 2138 0018 1811505310324 Võ Thành  Luân 17/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
707 2139 1407 1811504410232 Huỳnh Văn  Luận 29/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
708 2141 0424 1811504110127 Phạm Đức  Luận 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
709 2143 0963 1811504210122 Nguyễn Phi  Luật 16/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
710 2146 0709 1811504410233 Nguyễn Hữu  Lực 13/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
711 2148 0936 1811507410105 Nguyễn Thị Thùy  Lương 30/04/00 Sinh học ứng dụng ĐK07
712 2150 1103 1811505310226 Phạm Thanh  Lương 20/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
713 2151 0630 1811505310227 Trần Hữu  Lương 15/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
714 2154 0972 1811504110128 Nguyễn Xuân  Lũy 30/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
715 2155 0863 1811506120227 Huỳnh Thị Trúc  Ly 01/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
716 2157 0489 1811505410222 Nguyễn Thị Khánh  Ly 02/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
717 2158 0733 1811507310121 Phạm Thị Hồng  Ly 17/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK06
718 2159 0429 1811507310122 Phùng Thị Phương  Ly 08/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK04
719 2161 0069 1811507310123 Văn Thị  12/08/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK01
720 2163 1118 1811505520129 Bùi Văn  Mai 03/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
721 2166 1084 1811505310130 Nguyễn Thị  Mai 17/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
722 2168 0970 1811506310114 Cao Thành  Mẫn 06/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK07
723 2171 0385 1811504210227 Ngô Văn  MẪn 06/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
724 2172 1209 1811505310228 Nguyễn Minh  MẪn 15/04/99 Công nghệ Thông tin ĐK09
725 2173 1187 1811504210123 Nguyễn Văn  MẪn 19/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
726 2174 1163 1811504410138 Phan Duy  MẪn 24/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
727 2175 0381 1811505410121 Phan Minh  Mẫn 17/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
728 2177 0973 1811506120228 Trương Quang  Mẫn 08/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
729 2178 0335 1811506310115 Lê Đức  Mạnh 02/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK03
730 2181 1323 1811504410234 Phan Thanh  May 24/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
731 2182 1529 1811505310455 Phan Diệu  Mây 16/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
732 2185 0625 1811505410223 Trương Thị Thu  Mến 20/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
733 2186 0659 1811504310123 Bùi Đoàn Tiểu  Mi 03/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
734 2187 0148 1811504410235 Đặng Thanh  Minh 27/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
735 2189 1124 1811504210124 Dương Hoàng  Minh 10/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
736 2190 1307 1811505120229 Dương Tấn  Minh 20/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
737 2195 0916 1811505120334 Ngô Công  Minh 20/12/98 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
738 2196 1135 1811505310131 Ngô Kim Hoàng  Minh 14/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
739 2198 0855 1811505410122 Ngô Văn Quang  Minh 09/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK07
740 2200 1219 1811505520130 Nguyễn Thế Hoàng  Minh 26/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
741 2203 0541 1811504310124 Phan Tấn  Minh 29/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
742 2204 0968 1811505310132 Trần Anh  Minh 09/10/98 Công nghệ Thông tin ĐK07
743 2206 0451 1811505310229 Trương Văn Quang  Minh 21/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
744 2207 1234 1811504210228 Võ Văn  Minh 31/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
745 2209 1360 1811505520231 Trần Văn  Mới 30/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
746 2211 1435 1811506310116 Phạm Văn  Muộn 26/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK11
747 2213 1349 1811505410224 Lê Trần Thảo  My 05/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK10
748 2216 0682 1811507310124 Nguyễn Thị Hằng  My 01/01/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
749 2217 0066 1811504210229 Huỳnh Công  Mỹ 25/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
750 2219 0649 1811505520232 Nguyễn Văn Xuân  Mỹ 04/08/99 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK05
751 2220 0205 1811504210429 Trần Thế  Mỹ 27/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
752 2222 0599 1811505310230 Lê Thị Ly  Na 09/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
753 2225 0534 1811505120131 Đỗ Lê Nhất  Nam 22/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
754 2226 0526 1811504210125 Đỗ Thiết Hồng  Nam 20/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
755 2228 0238 1811504410139 Hà Duy  Nam 26/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
756 2233 0317 1811504110324 Hồ Tấn  Nam 02/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
757 2234 0289 1811504310217 Hồ Tấn  Nam 26/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
758 2235 0081 1811504210318 Hoàng Phương  Nam 19/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
759 2237 0259 1811505410123 Huỳnh Trọng  Nam 27/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK02
760 2242 1496 1811504410140 Lê Trường  Nam 14/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
761 2243 0515 1811506310117 Lê Văn  Nam 23/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK04
762 2244 0325 1811505520233 Lương Trung  Nam 20/01/97 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
763 2245 0341 1811505120230 Lưu Hoài  Nam 27/12/94 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
764 2246 0425 1811505410225 Nguyễn Hà  Nam 04/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
765 2248 0080 1811505120335 Nguyễn Thành  Nam 05/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
766 2250 0104 1811504110129 Nguyễn Thành  Nam 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
767 2251 1400 1811504410236 Nguyễn Văn  Nam 25/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
768 2253 1509 1811504110354 Phạm Tuấn  Nam 05/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
769 2254 0751 1811504410237 Phan Xuân  Nam 18/02/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK06
770 2256 1085 1811505310326 Tô Thanh  Nam 21/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
771 2258 0029 1811504210230 Vũ Hoàng  Nam 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
772 2261 1177 1811505310426 Lê Thị  Nga 31/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
773 2263 0805 1811505310327 Nguyễn Thị Thanh  Nga 29/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
774 2268 1013 1811507310125 Võ Hoàng  Nga 27/10/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
775 2270 0031 1811506120132 Phạm Viết  Ngân 02/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
776 2271 1231 1811504210319 Đặng Phước  Nghĩa 28/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
777 2272 1094 1811505120132 Đinh Thành  Nghĩa 02/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
778 2274 0689 1811506120133 Dương Thanh  Nghĩa 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
779 2275 0520 1811505310328 Hà Đại  Nghĩa 29/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
780 2276 0549 1811504210320 Huỳnh Long  Nghĩa 19/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
781 2278 0761 1811505310427 Lê Hữu  Nghĩa 30/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
782 2281 1304 1811504410238 Lê Trịnh  Nghĩa 11/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
783 2282 0600 1811505120133 Nguyễn Hiếu  Nghĩa 30/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
784 2283 0588 1811505120134 Nguyễn Hữu  Nghĩa 14/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
785 2284 1087 1811505410124 Nguyễn Quang  Nghĩa 07/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK08
786 2285 1491 1811505520234 Nguyễn Quốc  Nghĩa 08/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
787 2287 0450 1811505520235 Nguyễn Trọng  Nghĩa 25/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
788 2288 1018 1811504110325 Phạm Trọng  Nghĩa 16/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
789 2289 0678 1811505310329 Phạm Văn  Nghĩa 24/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
790 2292 0418 1811505310428 Trần Quốc  Nghĩa 10/05/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
791 2293 0898 1811506120229 Võ Văn Thành  Nghĩa 24/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
792 2295 0706 1811505310429 Ngô Hoàng  Nghiêm 23/05/00 Công nghệ Thông tin ĐK06
793 2297 0860 1811504110230 Ngô Văn  Nghiệp 15/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
794 2299 0648 1811505310133 Đinh Hoàng  Ngọc 02/05/99 Công nghệ Thông tin ĐK05
795 2301 0964 1811505120336 Lương Văn  Ngọc 29/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
796 2303 1207 1811505310430 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 23/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
797 2304 0616 1811507310126 Nguyễn Thị Như  Ngọc 02/09/99 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
798 2307 1056 1811506120230 Trần Chí  Ngọc 10/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
799 2309 0847 1811505520236 Bùi Xuân  Nguyên 10/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
800 2311 0825 1811507310127 Đoàn Thảo  Nguyên 29/07/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK06
801 2314 0910 1811506120134 Hồ Khôi  Nguyên 18/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
802 2315 0383 1811505310431 Hồ Thị Thảo  Nguyên 03/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
803 2316 0485 1811504210321 Hứa Chí  Nguyên 04/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
804 2317 0587 1811505520237 Lê Trần Khánh  Nguyên 20/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK05
805 2319 1212 1811505120337 Lê Trung  Nguyên 06/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
806 2320 1228 1811504210126 Ngô Quang  Nguyên 21/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
807 2321 0313 1811514110117 Nguyễn Công  Nguyên 09/05/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK03
808 2323 0109 1811504310218 Nguyễn Công  Nguyên 19/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
809 2324 0535 1811506120231 Nguyễn Đặng  Nguyên 31/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
810 2326 1249 1811505520238 Nguyễn Đình Tân  Nguyên 17/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
811 2329 1365 1811504410239 Nguyễn Ngọc  Nguyên 19/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
812 2330 1494 1811504410240 Nguyễn Quang  Nguyên 15/06/96 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
813 2331 1147 1811504210127 Nguyễn Tài  Nguyên 16/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
814 2332 0514 1811504210430 Nguyễn Thanh  Nguyên 21/07/98 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
815 2333 0606 1811504110326 Nguyễn Thanh  Nguyên 05/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
816 2335 1210 1811507410106 Nguyễn Vũ Thục  Nguyên 12/03/00 Sinh học ứng dụng ĐK09
817 2338 0559 1811507310128 Phạm Quốc  Nguyên 13/05/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK04
818 2341 0959 1811505120135 Trần Huỳnh Gia  Nguyên 22/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
819 2343 0697 1811504210322 Văn Đức  Nguyên 05/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
820 2344 1166 1811505310134 Võ Anh  Nguyên 11/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
821 2347 0435 1811504110130 Võ Trung  Nguyên 18/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK04
822 2349 1351 1811514110118 Bùi Phước  Nguyện 20/06/98 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK10
823 2351 0888 1811507310129 Lương Thị Minh  Nguyệt 02/09/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK07
824 2352 0306 1811504210323 Bùi Hữu  Nhã 04/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
825 2353 0980 1811505310231 Huỳnh Phong  Nhã 16/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
826 2356 1489 1811505310135 Võ Quang  Nhả 07/11/98 Công nghệ Thông tin ĐK11
827 2358 0007 1811506120135 Bùi Lưu Thanh  Nhàn 12/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
828 2360 0519 1811504210324 Nguyễn  Nhàn 17/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
829 2361 1190 1811504410241 Trương Văn  Nhàn 18/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
830 2363 0415 1811505310136 Dương Văn  Nhân 28/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
831 2364 0099 1811505120136 Lê Thiên  Nhân 18/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK01
832 2365 0181 1811506120232 Nguyễn Công  Nhân 11/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
833 2366 1250 1811506120136 Nguyễn Hữu  Nhân 04/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK09
834 2369 1290 1811504410141 Nguyễn Lương  Nhân 22/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
835 2370 0472 1811506120233 Nguyễn Tấn  Nhân 06/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
836 2371 0935 1811504110231 Nguyễn Thành  Nhân 23/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
837 2372 1308 1811505310137 Nguyễn Trọng  Nhân 21/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
838 2373 0302 1811505520239 Phan Thế  Nhân 22/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK03
839 2375 0422 1811505410226 Tạ Anh  Nhân 17/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
840 2377 1068 1811507210107 Trần Anh  Nhân 17/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK08
841 2379 0438 1811505310138 Trần Trung  Nhân 14/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
842 2381 1298 1811505120231 Trương Văn  Nhân 08/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
843 2382 1531 1811505310355 Trần Duy  Nhạn 27/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
844 2384 0047 1811504110131 Trần Đình  Nhận 25/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
845 2386 0362 1811507310130 Lý Minh  Nhất 06/05/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK03
846 2388 0695 1811507310131 Nguyễn Thanh  Nhất 07/05/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
847 2390 0650 1811506120137 Võ Văn  Nhất 18/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
848 2392 0125 1811506120234 Võ Xuân  Nhất 31/12/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
849 2393 0323 1811504310125 Đặng Quang  Nhật 27/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
850 2395 1394 1811506310118 Đào Long  Nhật 21/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK10
851 2396 1301 1811505520131 Dương Văn  Nhật 27/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
852 2400 0851 1811505120338 Hoàng Văn  Nhật 25/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
853 2401 1287 1811504310219 Hứa Quang  Nhật 11/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK10
854 2405 0170 1811504110327 Lê Tấn  Nhật 06/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
855 2406 0210 1811504210128 Nguyễn  Nhật 22/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
856 2409 0237 1811504110132 Nguyễn Hữu  Nhật 05/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
857 2410 0773 1811506120235 Nguyễn Long  Nhật 12/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
858 2411 0886 1811505310432 Nguyễn Minh  Nhật 04/05/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
859 2412 1339 1811505520240 Nguyễn Ngọc  Nhật 08/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
860 2413 1498 1811505410125 Nguyễn Viết  Nhật 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK11
861 2416 1268 1811505120137 Phan Tuấn  Nhật 02/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
862 2418 1393 1811505310139 Trần Văn  Nhật 27/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
863 2420 0077 1811507410107 Huỳnh Thị  Nhi 22/06/00 Sinh học ứng dụng ĐK01
864 2422 0245 1811504310220 Mai Lê Thị Bảo  Nhi 14/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
865 2425 0040 1811507310132 Nguyễn Thị Hoài  Nhi 18/06/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK01
866 2426 0508 1811505310433 Trần Thị Quỳnh  Nhi 17/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
867 2427 0176 1811505310330 Nguyễn Thành  Nhơn 02/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
868 2431 0377 1811506120236 Trần Đức  Nhuận 24/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
869 2433 0870 1811505310434   Nhữk 23/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
870 2435 0177 1811507310133 Nguyễn Thị Xuân  Nhung 01/02/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK02
871 2437 0731 1811506310119 Huỳnh Văn  Nhựt 19/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK06
872 2438 1352 1811504410142 Bùi Nguyên  Niên 22/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
873 2440 0487 1811505520132 Vương Hồng  Nông 01/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
874 2444 0558 1811505520241 Lê Văn  Phan 20/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
875 2446 0900 1811504110232 Huỳnh  Pháp 16/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
876 2447 1015 1811505120138 Lê Mạnh  Pháp 02/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
877 2448 0327 1811504210129 Phạm Duy  Pháp 01/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
878 2451 0723 1811504310221 Nguyễn Hữu  Phát 04/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
879 2452 0196 1811505520133 Nguyễn Khắc Tấn  Phát 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK02
880 2453 0590 1811506120237 Nguyễn Ngọc  Phát 25/11/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
881 2454 1076 1811505520134 Nguyễn Thanh  Phát 08/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
882 2455 0720 1811506410108 Nguyễn Tuấn  Phát 10/11/99 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK06
883 2456 1058 1811504410242 Trần Viết Minh  Phát 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
884 2458 0686 1811504310126 Võ Tấn  Phát 04/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
885 2459 0061 1811504310222 Hoàng Anh  Phi 12/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
886 2460 0727 1811506120238 Hoàng Văn  Phi 25/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
887 2462 0054 1811504110328 Ngô Công  Phiêu 11/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
888 2465 0498 1811504410143 Bùi Thanh  Phong 06/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
889 2466 1248 1811504310127 Đỗ Sỹ  Phong 08/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK09
890 2467 1225 1811505520135 Hoàng Quốc  Phong 26/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
891 2469 1422 1811506120138 Huỳnh Viết  Phong 22/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
892 2471 0627 1811504210231 Lê Chỉ  Phong 24/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
893 2473 0493 1811505410126 Lê Đình  Phong 20/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK04
894 2476 0167 1811504110233 Lê Hồng  Phong 11/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
895 2477 0459 1811505120339 Nguyễn Duy  Phong 21/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
896 2478 1446 1811506120139 Nguyễn Hồng  Phong 02/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
897 2479 0100 1811504210325 Nguyễn Lê Anh  Phong 08/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
898 2480 1381 1811505520136 Nguyễn Tấn  Phong 02/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
899 2481 0398 1811504110133 Trần Đình  Phong 05/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
900 2484 1230 1811505120139 Trương Đình  Phong 01/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
901 2486 1101 1811504310223 Đinh Văn  Phú 30/04/99 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK08
902 2487 0858 1811505120140 Huỳnh Thiên  Phú 17/08/99 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
903 2491 0684 1811505410227 Nguyễn Tường  Phú 28/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK05
904 2493 0572 1811504110234 Trương Công  Phú 16/04/97 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
905 2494 0455 1811505120340 Trương Gia  Phú 14/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
906 2495 0279 1811506310120 Bùi Thanh  Phúc 25/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK02
907 2497 0872 1811505520242 Đặng Hoàng  Phúc 18/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK07
908 2498 1264 1811505520243 Đỗ Văn Duy  Phúc 31/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
909 2499 1284 1811505520137 Hồ Châu Hoàng  Phúc 12/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
910 2501 1471 1811504210232 Lê Văn  Phúc 18/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
911 2503 1414 1811505120141 Nguyễn Đình Duy  Phúc 17/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
912 2504 0166 1811506120140 Nguyễn Hoàng  Phúc 01/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
913 2506 1038 1811505120232 Nguyễn Hữu  Phúc 14/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
914 2507 0597 1811506120141 Nguyễn Tấn  Phúc 27/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
915 2508 0297 1811504210233 Nguyễn Vũ  Phúc 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
916 2511 1281 1811505120233 Trần Thanh  Phúc 29/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
917 2512 1159 1811504310224 Trần Thanh  Phúc 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK09
918 2513 0492 1811505310331 Trịnh Quang  Phúc 06/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK04
919 2515 0098 1811504210326 Trương Đình  Phúc 16/11/97 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
920 2516 0189 1811505120142 Tưởng Thanh  Phúc 24/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
921 2517 0150 1811504410243 Võ Bá  Phúc 30/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
922 2520 1078 1811505120234 Nguyễn Thanh  Phùng 04/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
923 2521 0703 1811505410228 Đoàn Ngọc  Phụng 15/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
924 2523 1276 1811504410244 Hoàng Thanh  Phụng 12/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK10
925 2525 1122 1811504210234 Trương Phi  Phụng 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
926 2527 0878 1811505310332 Mai Văn  Phước 25/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
927 2529 1099 1811504410144 Nguyễn Hòa  Phước 01/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK08
928 2531 0288 1811506120239 Nguyễn Văn  Phước 23/07/97 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
929 2533 0442 1811505120341 Phạm Minh  Phước 13/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
930 2535 1232 1811505310333 Trần Gia  Phước 07/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
931 2537 1382 1811506310121 Trần Ngọc  Phước 10/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK10
932 2538 1010 1811505310334 Đặng Công  Phương 24/06/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
933 2540 1504 1811506120240 Ngô Văn  Phương 05/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
934 2541 0634 1811504210235 Nguyễn Anh  Phương 16/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
935 2542 0264 1811504310225 Nguyễn Duy  Phương 14/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
936 2547 0042 1811505310435 Nguyễn Minh  Phương 20/08/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
937 2548 0943 1811504110329 Nguyễn Minh  Phương 12/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
938 2549 0617 1811504210431 Nguyễn Thanh  Phương 23/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
939 2550 1095 1811507310134 Nguyễn Thị  Phương 12/11/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK08
940 2551 0924 1811507210108 Nguyễn Thị Linh  Phương 13/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK07
941 2554 0784 1811505410127 Phạm Văn  Phương 09/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
942 2555 0437 1811505520138 Trần Lê  Phương 08/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
943 2556 1168 1811505120235 Trần Minh  Phương 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
944 2557 0271 1811504310128 Trần Tấn Duy  Phương 03/07/99 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
945 2559 0584 1811505120236 Võ Hữu  Phương 24/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK05
946 2562 0457 1811504410145 Đặng Ngọc Anh  Quân 20/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
947 2563 0986 1811505120237 Đỗ Hồng  Quân 16/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK08
948 2564 0871 1811505310232 Lê Đình Minh  Quân 22/07/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
949 2566 1183 1811504310129 Lê Phú  Quân 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK09
950 2567 0618 1811504110330 Lê Trung  Quân 03/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK05
951 2570 1314 1811504310130 Lương Anh  Quân 23/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK10
952 2573 1172 1811505310140 Nguyễn Anh  Quân 16/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK09
953 2574 1302 1811505310233 Nguyễn Đình  Quân 02/10/00 Công nghệ Thông tin ĐK10
954 2577 1001 1811505520139 Nguyễn Hồng  Quân 18/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
955 2579 0890 1811504210432 Nguyễn Minh  Quân 26/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
956 2580 0406 1811504210236 Nhan Ngọc Thiện  Quân 15/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
957 2581 0885 1811504210327 Trần Hồng  Quân 29/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
958 2583 0992 1811504210328 Trần Khắc  Quân 21/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
959 2588 0368 1811504110235 Lê Chí  Quang 19/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
960 2595 0275 1811504310226 Nguyễn Đăng  Quang 02/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
961 2597 0920 1811504410245 Nguyễn Minh  Quang 04/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
962 2598 0552 1811504410146 Nguyễn Ngọc  Quang 31/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
963 2599 0688 1811506120142 Nguyễn Ngọc  Quang 14/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
964 2600 0337 1811506410109 Nguyễn Văn  Quang 15/04/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK03
965 2602 1195 1811506120143 Phạm Minh  Quang 02/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK09
966 2605 0786 1811504110134 Phan  Quang 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK06
967 2607 0933 1811504310227 Thái Đình  Quang 17/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
968 2608 1364 1811504110331 Trần Cao  Quang 30/07/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
969 2612 0434 1811505120342 Trần Minh  Quang 20/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
970 2613 0088 1811504210433 Trần Vũ Thanh  Quang 16/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
971 2614 1157 1811504210329 Trương Thanh  Quang 10/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
972 2616 1156 1811504310131 Võ Tấn  Quang 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK09
973 2617 0542 1811507210109 Cao Bá  Quát 02/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK04
974 2619 0338 1811505310234 Trần Quang  Qui 02/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
975 2622 1459 1811504310132 Phạm Ngọc  Quí 15/10/99 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK11
976 2624 1410 1811505520140 Hồ Văn  Quốc 04/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
977 2625 0331 1811505120343 Hoàng Bảo  Quốc 18/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
978 2627 0207 1811504410147 Huỳnh  Quốc 17/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
979 2631 0961 1811504310133 Nguyễn Đình  Quốc 02/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK07
980 2635 1273 1811505520141 Nguyễn Hùng  Quốc 21/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK10
981 2636 0344 1811504110332 Nguyễn Thanh  Quốc 14/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
982 2638 0670 1811506120144 Nguyễn Văn  Quốc 20/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
983 2639 0887 1811506120241 Phạm Nguyễn Minh  Quốc 02/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
984 2640 0017 1811504210130 Tống Duy  Quốc 02/09/96 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
985 2641 0184 1811504210131 Trần Anh  Quốc 08/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
986 2642 0971 1811506310122 Võ Anh  Quốc 13/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK07
987 2643 0848 1811504210330 Bùi Văn  Quý 23/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
988 2644 1341 1811504210132 Đỗ Xuân  Quý 12/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
989 2645 0417 1811504110236 Hồ Kim  Quý 06/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK03
990 2648 0068 1811504310228 Lê Văn  Quý 22/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK01
991 2650 1354 1811505410229 Nguyễn Ngọc  Quý 12/01/98 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK10
992 2651 1395 1811504110237 Nguyễn Xuân  Quý 30/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
993 2653 0027 1811505520142 Phan Ngọc  Quý 08/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
994 2654 0852 1811504410246 Tạ Công  Quý 07/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK07
995 2656 1474 1811505310436 Trần Xuân  Quý 02/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
996 2657 0357 1811504210133 Nguyễn Văn  Quyên 19/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
997 2660 0146 1811504410247 Nguyễn Minh  Quyền 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
998 2662 0693 1811505310235 Phạm Minh  Quyền 05/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
999 2664 0921 1811505120238 Trần Vĩ  Quyền 14/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK07
1000 2665 0178 1811505410230 Lê Trung  Quyết 24/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK02
1001 2667 1300 1811505120344 Phạm Văn  Quyết 27/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
1002 2668 0945 1811504210134 Trần Kim  Quyết 13/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
1003 2669 0011 1811506310123 Huỳnh Bảo  Quỳnh 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK01
1004 2671 1350 1811514110119 Lê Đăng  Quỳnh 15/06/99 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK10
1005 2672 1021 1811505310236 Lê Hữu  Quỳnh 17/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
1006 2673 1486 1811505310141 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 01/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
1007 2676 0113 1811505520143 Hoàng Thanh  Rin 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
1008 2678 0578 1811504310229 Lê Phước  Rin 14/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
1009 2680 0844 1811505310335 Nguyễn Thành  Rít 09/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
1010 2681 0041 1811506120145 Trần Văn  23/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
1011 2682 0386 1811504310134 Nguyễn Trường  Sa 02/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
1012 2683 0073 1811504410248 Huỳnh Đình  Sâm 20/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK01
1013 2685 1319 1811505310336 Hồ Hoài  Sản 25/11/99 Công nghệ Thông tin ĐK10
1014 2687 0757 1811505410231 Đoàn Văn  Sang 23/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
1015 2688 0893 1811504210331 Hồ Viết  Sang 14/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
1016 2689 1060 1811504110333 Nguyễn Minh  Sang 25/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
1017 2691 0583 1811505310437 Phạm  Sang 14/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK05
1018 2692 1470 1811505520244 Phạm Thanh  Sang 20/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
1019 2693 1527 1811505520266 Phạm Văn  Sang 21/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
1020 2694 0530 1811506120242 Phan Quang  Sang 20/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
1021 2695 1391 1811504210434 Phan Tấn  Sang 08/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
1022 2698 0321 1811504410148   Sang 10/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK03
1023 2699 0861 1811506120146 Bùi Văn  Sáng 13/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
1024 2701 0982 1811504310135 Nguyễn Trọng  Sáng 01/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK08
1025 2702 0183 1811506120243 Phan Thanh  Sáng 14/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
1026 2703 0452 1811504210135 Trần Hừng  Sáng 25/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
1027 2704 0432 1811504310230 Đoàn Tấn  Sanh 13/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
1028 2706 1458 1811507210110 Huỳnh Văn  15/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK11
1029 2708 0763 1811505120143 Huỳnh Văn  09/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
1030 2709 0690 1811506120244 Nguyễn Tuấn  19/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK05
1031 2710 0123 1811505520144 Phan Lê Tiến  05/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
1032 2711 0880 1811506120245 Phạm Văn  Sinh 22/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK07
1033 2712 0748 1811505520245 Bùi Thanh  Sơn 08/09/97 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK06
1034 2713 0718 1811504210435 Bùi Viết Hoài  Sơn 12/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
1035 2714 0016 1811504110135 Đỗ Minh  Sơn 10/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK01
1036 2715 1271 1811504110136 Hồ Đắc  Sơn 07/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
1037 2716 0555 1811504310231 Hồ Quý  Sơn 16/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
1038 2718 1433 1811506120246 Huỳnh Văn  Sơn 17/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
1039 2720 1507 1811504410249 Lê Thái  Sơn 08/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
1040 2721 0290 1811504310136 Mạc Hồng  Sơn 28/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK03
1041 2722 0701 1811505410232 Nguyễn  Sơn 21/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
1042 2723 0995 1811504210237 Nguyễn Đức Thái  Sơn 08/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
1043 2724 1505 1811504410250 Nguyễn Minh  Sơn 08/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
1044 2725 0645 1811504210332 Nguyễn Ngọc  Sơn 14/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK05
1045 2727 0310 1811514110120 Nguyễn Quốc  Sơn 14/10/00 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp ĐK03
1046 2728 0728 1811504210136 Nguyễn Quỳnh  Sơn 02/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK06
1047 2729 0376 1811505410128 Nguyễn Thanh  Sơn 03/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK03
1048 2730 1427 1811505120239 Nguyễn Văn  Sơn 13/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK11
1049 2732 0473 1811506120147 Trần Đình  Sơn 26/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK04
1050 2734 1171 1811504210137 Trương Hồng  Sơn 29/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
1051 2736 1070 1811505310237 Ksor -  Sret 12/07/99 Công nghệ Thông tin ĐK08
1052 2738 0725 1811505120345 Lê Thành  Sự 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
1053 2739 0724 1811505120144 Nguyễn Văn  Sỹ 16/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK06
1054 2742 1007 1811504110334 Phan Đình Tiến  Sỹ 14/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
1055 2743 1388 1811506120148 Trần Tiến  Sỹ 05/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
1056 2744 1121 1811504410149 Huỳnh Công  Sỷ 30/04/99 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
1057 2746 1111 1811504210333 Đinh Văn  Tài 28/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK08
1058 2747 0213 1811506410110 Dương Văn  Tài 28/06/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK02
1059 2749 1189 1811507210111 Hồ Đình  Tài 05/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK09
1060 2750 0253 1811504110335 Hoàng Anh  Tài 23/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK02
1061 2752 1253 1811505520246 Hoàng Phúc  Tài 15/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK09
1062 2753 0243 1811504310232 Hoàng Văn  Tài 01/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK02
1063 2755 0220 1811506410111 Huỳnh Văn  Tài 12/12/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK02
1064 2756 0419 1811506120247 Huỳnh Viết  Tài 30/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
1065 2758 0821 1811504310233 Lê Hữu  Tài 03/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
1066 2759 0242 1811506310124 Lê Ngọc  Tài 08/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK02
1067 2760 1346 1811504110137 Lê Xuân  Tài 20/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
1068 2761 0373 1811507210112 Nguyễn Anh  Tài 23/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường ĐK03
1069 2762 0641 1811506310125 Nguyễn Đăng  Tài 21/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK05
1070 2763 0869 1811504110238 Nguyễn Tiến  Tài 07/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK07
1071 2765 1331 1811504210238 Nguyễn Xuân  Tài 15/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
1072 2766 0267 1811504410251 Phạm Huỳnh Thanh  Tài 17/08/97 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
1073 2767 1242 1811505120145 Phạm Văn  Tài 19/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK09
1074 2769 1340 1811505120146 Phan Văn  Tài 12/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
1075 2770 0121 1811506120149 Trần Hữu Anh  Tài 31/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK01
1076 2772 1197 1811504410252 Trần Thế  Tài 13/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK09
1077 2774 0478 1811505520247 Trương Tấn  Tài 08/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
1078 2776 0222 1811507410108 Trương Đình  Tam 20/05/00 Sinh học ứng dụng ĐK02
1079 2778 1329 1811506120150 Hồ Đức  Tâm 27/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK10
1080 2779 0454 1811505120240 Hồ Minh  Tâm 29/11/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK04
1081 2781 0156 1811506120248 Huỳnh Đức  Tâm 07/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
1082 2784 0025 1811505520145 Nguyễn Ngọc  Tâm 02/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK01
1083 2785 1398 1811504210239 Nguyễn Thanh  Tâm 01/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
1084 2787 0115 1811505310238 Phạm Thị Minh  Tâm 04/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK01
1085 2788 0174 1811505310337 Hoàng Phúc  Tân 15/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
1086 2790 0285 1811504210436 Huỳnh Văn  Tân 05/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
1087 2793 0604 1811504310137 Lê Hoàng Duy  Tân 12/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK05
1088 2795 0023 1811504410150 Ngô Duy  Tân 26/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK01
1089 2797 1066 1811506310126 Nguyễn Ngọc  Tân 11/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông ĐK08
1090 2798 0256 1811505310438 Phan Phụng Xuân  Tân 29/04/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
1091 2800 1030 1811504110336 Hồ Duy  Tấn 01/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK08
1092 2801 0407 1811504210138 Nguyễn Đức  Tấn 14/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
1093 2802 0076 1811504210437 Nguyễn Duy  Tấn 11/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
1094 2805 1540 1811505520166 Nguyễn Thanh  Tẩn 01/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK11
1095 2806 0864 1811507310135 Bùi Quang  Tây 18/05/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK07
1096 2807 0891 1811504210240 Phạm  Tây 24/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK07
1097 2809 0768 1811506120151 Nguyễn Ngọc  Thạch 28/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK06
1098 2812 0469 1811505520248 Võ Ngọc  Thạch 30/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK04
1099 2817 1453 1811506120152 Nguyễn Minh  Thái 10/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK11
1100 2818 0767 1811505410129 Nguyễn Phước  Thái 01/11/95 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
1101 2819 1286 1811504110239 Trần Phạm Hồng  Thái 10/10/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK10
1102 2822 0303 1811506120153 Nguyễn Khánh  Thân 01/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK03
1103 2824 0359 1811504210438 Ngô Văn  Thăng 17/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK03
1104 2825 1335 1811504210439 Đinh Công  Thắng 02/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK10
1105 2827 1303 1811507310136 Đinh Quyết  Thắng 01/12/99 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK10
1106 2828 0035 1811504210334 Đỗ Mạnh  Thắng 22/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK01
1107 2830 1297 1811505120346 Đoàn Lê Việt  Thắng 25/05/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK10
1108 2831 1077 1811505520146 Đoàn Văn  Thắng 12/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa ĐK08
1109 2832 1482 1811504210241 Dương Đức  Thắng 06/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK11
1110 2833 0544 1811504410151 Hà Đình  Thắng 10/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK04
1111 2834 1443 1811505310338 Hồ Đức  Thắng 18/09/00 Công nghệ Thông tin ĐK11
1112 2835 0397 1811505310239 Hồ Minh  Thắng 01/01/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
1113 2837 0463 1811507310137 Lê Đặng Minh  Thắng 22/03/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK04
1114 2838 0732 1811504310138 Lê Trọng  Thắng 12/09/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
1115 2839 0468 1811505310439 Lê Văn  Thắng 15/11/99 Công nghệ Thông tin ĐK04
1116 2840 0736 1811505410130 Nguyễn Đức  Thắng 28/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông ĐK06
1117 2842 1116 1811505310339 Nguyễn Hữu  Thắng 13/12/00 Công nghệ Thông tin ĐK08
1118 2843 0248 1811504210242 Nguyễn Văn  Thắng 26/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK02
1119 2846 0408 1811505310240 Nguyễn Văn  Thắng 29/02/00 Công nghệ Thông tin ĐK03
1120 2847 0298 1811505120147 Nguyễn Văn  Thắng 10/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK03
1121 2848 0194 1811505120241 Trần Đại  Thắng 26/03/00 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ĐK02
1122 2849 0144 1811504410253 Trần Thăng Thiên  Thắng 13/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK02
1123 2850 0554 1811504310234 Trần Văn  Thắng 03/09/99 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK04
1124 2851 0677 1811504410254 Võ Minh  Thắng 25/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK05
1125 2852 0230 1811505310142 Võ Văn  Thắng 25/11/00 Công nghệ Thông tin ĐK02
1126 2853 1139 1811504110337 Mai Đức  Thanh 30/01/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK09
1127 2855 0475 1811507310138 Nguyễn Hoài  Thanh 19/07/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK04
1128 2859 0593 1811507310139 Nguyễn Thị Thanh  Thanh 01/06/00 Kỹ thuật Thực phẩm ĐK05
1129 2861 0911 1811505310241 Phạm Duy  Thanh 10/03/00 Công nghệ Thông tin ĐK07
1130 2862 1126 1811505310143 Trần Văn  Thanh 07/06/98 Công nghệ Thông tin ĐK09
1131 2864 1064 1811506120249 Bùi Nhật  Thành 01/12/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK08
1132 2865 0517 1811504210139 Cù Huy  Thành 01/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK04
1133 2867 0789 1811504310139 Hồ Đắc  Thành 04/04/00 Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt ĐK06
1134 2869 1437 1811504110338 Hoàng Trung  Thành 22/07/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí ĐK11
1135 2870 0164 1811506120154 Huỳnh Bá  Thành 26/08/00 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng ĐK02
1136 2872 1155 1811504210243 Lê Doãn  Thành 24/02/00 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ĐK09
1137 2873 1521 1811506410112 Lê Văn  Thành 25/01/00 Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng ĐK11
1138 2874 1425 1811504410152 Ngụy Hiệp  Thành 14/06/00 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ĐK11
1139 2875 1025 1811506310127</