Đại Học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
DANH SÁCH HỌC SINH TCCN KHÓA 2011 BỊ XÓA TÊN DO TỰ Ý BỎ HỌC 
Những HS có tên dưới đây phải đến PĐT để giải trình lý do bỏ học. 
Từ 16/04/12 đến 20/04/12 nếu học sinh không đến sẽ bị xóa tên vĩnh viễn khỏi danh sách.
STT Mã Sinh viên Họ tên Sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 111350631202 Phan Thanh Ái 06/03/90 11TCCD2  
2 111350531302 Trần Văn  An 17/01/93 11TCT3  
3 111350511101 Nguyễn Tuấn Anh 19/09/85 11TCD1  
4 111350531304 Cao Văn Ánh 25/08/93 11TCT3  
5 111350411106 Trần Văn Ban 30/07/91 11TCC1  
6 111350631186 Trần Kim Bảo 18/11/92 11TCCD1  
7 111350441102 Lưu Tiểu Bình 22/08/91 11TCM1  
8 111350611402 Phạm Viết  Bình 30/03/91 11TCX4  
9 111350511207 Trình Văn  Bình 23/04/91 11TCD2  
10 111350421106 Huỳnh Mạnh Chính 06/07/92 11TCDL1  
11 111350631104 Nguyễn Đức Chung 29/08/92 11TCCD1  
12 111350631209 Nguyễn Văn Chung 27/04/91 11TCCD2  
13 111350611206 Lê Xuân Công 15/04/93 11TCX2  
14 111350611404 Đỗ Thanh Cường 02/05/93 11TCX4  
15 111350531201 Lê Tấn Cường 25/08/93 11TCT2  
16 111350511308 Nguyễn Phi Cường 23/06/90 11TCD3  
17 111350521206 Trần Văn Cường 06/03/93 11TCDT2  
18 111350421211 Trần Chí  Đào 01/12/92 11TCDL2  
19 111350611407 Nguyễn Tấn Đạt 24/10/91 11TCX4  
20 111350631107 Nguyễn Thành Đạt 10/03/93 11TCCD1  
21 111350531111 Nguyễn Khắc Điệp 21/01/93 11TCT1  
22 111350411110 Nguyễn Hoàng Diệu 19/01/91 11TCC1  
23 111350531112 Nguyễn Văn Đông 02/10/93 11TCT1  
24 111350611211 Phan Văn Đông 04/04/92 11TCX2  
25 111350631180 Nguyễn Văn Đổng 18/07/93 11TCCD1  
26 111350611212 Nguyễn Văn Đức 29/10/89 11TCX2  
27 111350531207 Phạm Minh Đức 02/01/90 11TCT2  
28 111350411208 Trương Anh Đức 08/07/92 11TCC2  
29 111350631110 Trần Văn Dũng 25/09/92 11TCCD1  
30 111350511221 Đặng Nhật Duy 24/03/93 11TCD2  
31 111350611215 Đào Duy Duy 04/03/93 11TCX2  
32 111350421215 Trần Vĩnh Duy 03/01/92 11TCDL2  
33 111350631222 Nguyễn Giang 10/09/92 11TCCD2  
34 111350511368 Trần Hữu 17/01/91 11TCD3  
35 111350511278 Đào Duy Hải 01/03/93 11TCD2  
36 111350531169 Lê Tự  Hải 28/09/91 11TCT1  
37 111350431108 Nguyễn Hồng Hải 30/10/90 11TCN1  
38 111350531210 Nguyễn Minh Hải 26/08/88 11TCT2  
39 111350411114 Trần Hữu  Hạnh 20/01/93 11TCC1  
40 111350511317 Nguyễn Hữu  Hào 15/01/92 11TCD3  
41 111350441110 Nguyễn Mạnh Hào 14/08/93 11TCM1  
42 111350531212 Hoàng Minh Hiền 13/05/88 11TCT2  
43 111350611415 Trịnh Duy Hiệp 05/07/90 11TCX4  
44 111350631119 Trần Chí Hiếu 05/11/89 11TCCD1  
45 111350631115 Trần Hoàng  Hiệu 16/12/92 11TCCD1  
46 111350531120 Nguyễn Nhật Hòa 05/01/91 11TCT1  
47 111350521216 Đoàn Nhật Hoàng 10/08/93 11TCDT2  
48 111350441112 Lê Anh Hoàng 06/03/93 11TCM1  
49 111350611420 Trần Ngọc Hoàng 01/03/92 11TCX4  
50 111350521111 Nguyễn Tấn Hồi 29/07/93 11TCDT1  
51 111350511118 Nguyễn Hộp 26/12/91 11TCD1  
52 111350421120 Ngô Văn Hùng 29/04/93 11TCDL1  
53 111350631123 Nguyễn Bá Hùng 02/11/93 11TCCD1  
54 111350611128 Trần Quốc Hùng 29/06/91 11TCX1  
55 111350411116 Võ Văn Hùng 10/10/91 11TCC1  
56 111350611323 Nguyễn Hoàng Hưng 05/03/90 11TCX3  
57 111350421121 Nguyễn Anh  Huy 02/03/93 11TCDL1  
58 111350411222 Phan Thế Huy 20/01/92 11TCC2  
59 111350531125 Trần Minh  Huy 09/12/93 11TCT1  
60 111350531325 Trần Ngọc Huy 15/04/92 11TCT3  
61 111350631233 Trần Như Huy 18/04/93 11TCCD2  
62 111350611131 Trương Công Hy 15/09/93 11TCX1  
63 111350421123 Lê Vĩnh Khang 29/09/92 11TCDL1  
64 111350521219 Nguyễn Phú Khánh 02/09/92 11TCDT2  
65 111350531127 Văn An Khoa 11/02/91 11TCT1  
66 111350631127 Nguyễn Tịnh Khuê 26/07/87 11TCCD1  
67 111350421124 Trần Chí Kiệt 10/07/92 11TCDL1  
68 111350631285 Nguyễn Văn  Lành 09/04/92 11TCCD2  
69 111350611332 Phan Phụng Lên 28/04/93 11TCX3  
70 111350611425 Nguyễn Hùng Linh 25/08/93 11TCX4  
71 111350421127 Nguyễn Văn Lợi 30/10/92 11TCDL1  
72 111350511236 Trần Văn Lợi 12/10/86 11TCD2  
73 111350521121 Nguyễn Hải Long 09/11/91 11TCDT1  
74 111350521122 Trần Hoàng Long 17/05/92 11TCDT1  
75 111350631185 Nguyễn Xuân Lượm 07/09/91 11TCCD1  
76 111350531228 Nguyễn Thành Mạnh 13/08/92 11TCT2  
77 111350511133 Nguyễn Đức Mỹ 16/07/92 11TCD1  
78 111350511335 Trương Nam 15/04/92 11TCD3  
79 111350531138 Nguyễn Hữu Nguyên 05/01/93 11TCT1  
80 111350611342 Nguyễn Phước Nhân 02/07/92 11TCX3  
81 111350431127 Phan Văn  Nhị 28/01/92 11TCN1  
82 111350521227 Nguyễn Công Pháp 04/11/91 11TCDT2  
83 111350411129 Võ Văn Phát 07/05/90 11TCC1  
84 111350531140 Lê Tôn Phong 01/07/92 11TCT1  
85 111350521131 Lưu Văn Phước 20/02/93 11TCDT1  
86 111350521132 Trần Thiện  Phước 20/02/92 11TCDT1  
87 111350611442 Lê Cảnh Phương 14/03/93 11TCX4  
88 111350511248 Nguyễn Nhật Phương 26/11/92 11TCD2  
89 111350531234 Trần Minh Phương 18/10/92 11TCT2  
90 111350531235 Võ Xuân Phương 06/06/92 11TCT2  
91 111350421139 Trần Ngọc  Quốc 20/11/91 11TCDL1  
92 111350531142 Ngô Văn Quý 21/12/93 11TCT1  
93 111350521230 Trịnh Hữu Quý 16/04/93 11TCDT2  
94 111350521134 Trần Đình Sang 03/10/93 11TCDT1  
95 111350511148 Huỳnh Như Sơn 26/10/93 11TCD1  
96 111350611447 Nguyễn Hoàng Sơn 09/03/87 11TCX4  
97 111350631150 Trương Văn Sơn 10/10/93 11TCCD1  
98 111350531346 Nguyễn Phước  Tài 01/01/92 11TCT3  
99 111350611350 Nguyễn Phạm Thanh Tâm 12/09/91 11TCX3  
100 111350631151 Triệu Thanh Tân 06/08/93 11TCCD1  
101 111350611282 Nguyễn Phước Tấn 01/08/93 11TCX2  
102 111350411142 Hồ Tấn Tây 10/05/91 11TCC1  
103 111350531352 Vũ Lê Anh Thái 05/12/92 11TCT3  
104 111350531146 Huỳnh Phước Thắng 20/12/91 11TCT1  
105 111350521142 Nguyễn Đăng Thanh 15/05/92 11TCDT1  
106 111350431137 Trần Công Thanh 04/05/92 11TCN1  
107 111350521140 Hồ Đắc Thành 24/04/92 11TCDT1  
108 111350611356 Lê Văn Thành 17/05/93 11TCX3  
109 111350631154 Phạm Thành 10/05/93 11TCCD1  
110 111350421248 Trần Văn Thành 23/03/93 11TCDL2  
111 111350531349 Nguyễn Văn Thạnh 17/05/93 11TCT3  
112 111350631259 Ngô Văn Thao 28/06/93 11TCCD2  
113 111350611258 Trần Thiên 18/06/90 11TCX2  
114 111350511372 Võ Xuân Thiên 30/03/93 11TCD3  
115 111350531152 Hồ Tấn Thiện 05/04/90 11TCT1  
116 111350411147 Nguyễn Văn Thiện 04/10/89 11TCC1  
117 111350531245 Trần Thiết 01/01/91 11TCT2  
118 111350531353 Huỳnh Tấn Thọ 20/02/93 11TCT3  
119 111350511354 Nguyễn Minh Tiển 31/10/92 11TCD3  
120 111350611462 Hồ Xuân Tín 03/01/89 11TCX4  
121 111350531267 Võ Hữu Tình 09/03/89 11TCT2  
122 111350631281 Phùng Thanh Tịnh 16/03/93 11TCCD2  
123 111350431145 Nguyễn Hải Toàn 25/09/92 11TCN1  
124 111350611166 Mai Quang Toản 01/12/93 11TCX1  
125 111350531158 Dương Trí 30/06/93 11TCT1  
126 111350611169 Ngô Minh Trí 19/04/92 11TCX1  
127 111350411245 Đặng Vũ Trọng 18/04/93 11TCC2  
128 111350631268 Nguyễn Trần Trứ 22/08/92 11TCCD2  
129 111350611465 Nguyễn Văn Trực 04/04/91 11TCX4  
130 111350411160 Huỳnh Công  Trung 01/10/93 11TCC1  
131 111350611266 Nguyễn Minh Trung 15/08/91 11TCX2  
132 111350611470 Nguyễn Quang Trung 05/09/93 11TCX4  
133 111350531362 Phạm Công Trung 20/08/93 11TCT3  
134 111350511357 Phạm Thanh Trung 20/10/93 11TCD3  
135 111350611468 Nguyễn Đình Trương 20/03/89 11TCX4  
136 111350411161 Phan Thanh Trượng 30/10/93 11TCC1  
137 111350511161 Đoàn Nhật Tuấn 16/12/92 11TCD1  
138 111350611474 Lê Anh Tuấn 02/02/93 11TCX4  
139 111350511162 Nguyễn Văn Tuấn 28/12/93 11TCD1  
140 111350611476 Phan Quang Tuấn 05/03/92 11TCX4  
141 111350631274 Phan Văn Tuấn 01/01/92 11TCCD2  
142 111350611267 Đoàn Thanh Tùng 02/07/91 11TCX2  
143 111350611471 Phan Nguyễn Sơn Tùng 14/09/93 11TCX4  
144 111350531254 Phan Văn Tùng 01/01/90 11TCT2  
145 111350531162 Trần Viết  Vang 10/01/91 11TCT1  
146 111350511364 Nguyễn Văn Viễn 11/11/92 11TCD3  
147 111350511362 Đặng Sỹ Việt 03/04/93 11TCD3  
148 111350521148 Dương Nguyễn Hữu  Việt 11/02/93 11TCDT1  
149 111350411250 Hồ Sỹ Việt 30/01/92 11TCC2  
150 111350421258 Huỳnh Quốc 23/05/92 11TCDL2  
151 111350411254 Trần Quang 22/10/93 11TCC2  
152 111350511270 Trần Thiên 10/11/93 11TCD2  
153 111350411255 Nguyễn Văn  Vỹ 20/09/92 11TCC2  
Ngày 14 tháng 04 năm 2012
Phòng Đào Tạo