1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Giáo Viên TCCN

TRANG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trạng thái sử dụng phòng học Học kỳ 214

Phòng: A102
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A103
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A104
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A105
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A106
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A107
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A302
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A303
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A304
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A306
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A307
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A308
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: A309
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C401
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C402
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

Phòng: C403
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7


  Đang sử dụng
  Phòng trống

Để sử dụng phòng trống , đề nghị phải đăng ký với PĐT để tránh chồng chéo trùng lắp.

Các sai sót hoặc điều chỉnh vì lý do khách quan về TKB, xin phản ánh kịp thời về Phòng Đào tạo CĐCN - Bộ phận Giáo vụ Cao Đẳng - Tel 835705. Xin cảm ơn.

Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo