1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Alumni

TRANG CỰU SINH VIÊN - HỌC SINH
Cựu sinh viên - học sinh đăng ký
Mã người dùng:C2437
Họ tên cựu SV - HS:
Ngày sinh:
Lớp:
Năm tốt nghiệp:
Hệ đào tạo:
Mật khẩu truy cập:
Nhập lại mật khẩu:

Lưu ý:
  • Xin sử dụng bộ gõ tiếng Việt mã Unicode để nhập liệu cho tất cả các mục
  • Trang đăng ký này chỉ dùng cho cựu sinh viên học sinh các khóa từ 2005 trở về trước. Sinh viên từ khóa 2006 được tự động cấp tài khoản alumni khi tốt nghiệp.
  • Dữ liệu nhập không đầy đủ sẽ không đăng ký được.
  • Để đăng ký quyền được đưa tin hoạt động cựu sinh viên học sinh, xin vui lòng email admin.