1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp học kỳ 119

+ Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2019-2020 - HK 219- Những điều cần biết!!!

+ Công bố lịch thi dự kiến đợt 1 và đợt 2 - các học phần lý thuyết - học kỳ 119

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tính giờ giảng quy đổi đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2019-2020

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 (ngày 24/11/2019) - Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp phòng và lịch thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học cấp cao đẳng, đợt 1 HK119 (Ngày thi 15/09/2019)

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách đã đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 318 và danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu của sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo công bố danh sách xếp lớp sinh hoạt và mã sinh viên Khóa 2019

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 1- Năm học 2019-2020 (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp 318 từ ngày 26/08/19 đến 06/09/19

Previous
Next

Trang Giảng Viên

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trạng thái sử dụng phòng học HK 217

Phòng: A101
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A102
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A103
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A104
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A105
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A106
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A107
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A108
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A203
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A205
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A206
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A207
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A208
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A209
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A210
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A211
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A212
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A213
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A214
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A215
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A216
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A217
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A218
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A301
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A302
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A303
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A304
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A305
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A306
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A307
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A308
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: A309
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: B102
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: B104
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: B106
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C101
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C102
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C302
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C401
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C402
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: C403
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
Phòng: HTB
Tiết Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7

  Đang sử dụng
  Phòng trống

Để sử dụng phòng trống , đề nghị phải đăng ký với PĐT để tránh chồng chéo trùng lắp.

Các sai sót hoặc điều chỉnh vì lý do khách quan về TKB, xin phản ánh kịp thời về Phòng Đào tạo ĐHSPKT - Tel 3835705. Xin cảm ơn.