1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Trang Giảng Viên

            Hướng dẫn sử dụng WebCT Sư phạm Kỹ thuật

WebCT - Web Course Tool là công cụ trực tuyến, phục vụ giảng dạy - học tập và thông tin quản lý đào tạo trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Các mô tả vắn tắt bên dưới cung cấp hướng dẫn sử dung cho tất cả cán bộ giảng viên

 1. Mô tả các tác vụ đã cung cấp:
  Trang Giảng viên: http://www.daotao.ute.udn.vn/lecturer.asp cho phép
              - Upload bài giảng và các tài liệu giảng dạy lên mạng Internet.
              - Download tài liệu liên quan đến môn học đang dạy
              - Cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại..
              - Gởi các thông báo, tin tức lên trang tin đào tạo.
              - Thay đổi mật khẩu truy cập
 2. Hướng dẫn đăng nhập: Tất cả các tác vụ trên đây chỉ được phép thực hiện sau khi đã đăng nhập hợp lệ với mã cán bộ và mật khẩu đúng.
              - Mã cán bộ do ĐHĐN qui định, sẽ được cung cấp đến từng cá nhân
              - Mật khẩu mặc định là 8 ký tự dạng dd/mm/yy theo ngày sinh từng người

Phòng Đào Tạo mong nhận được phản hồi của các Phòng Khoa và quý thầy cô giáo CBCNV nhằm không ngừng cải tiến chất lượng & hiệu quả sử dụng hệ thống.