1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Giảng Viên

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN
Phản hồi công tác quản lý - Học kỳ 216

Các số liệu thống kê dưới đây bắt đầu thu thập từ các bình chọn phản hồi của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 16-17. Các số liệu sẽ tự động cập nhật khi sinh viên thực hiện bình chọn trên mục Góp ý- phản hồi của Trang sinh viên.

 Câu 1: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Kế hoạch -Tài chính
21.01% Rất tốt
49.28% Tốt
15.94% Tạm được
13.77% Không tốt
 Câu 2: Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Thư viện
26.09% Rất tốt
57.97% Tốt
13.77% Tạm được
2.17% Không tốt
 Câu 3: Phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Công tác học sinh sinh viên
25.00% Rất tốt
56.82% Tốt
15.91% Tạm được
2.27% Không tốt
 Câu 4: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo
20.61% Rất tốt
57.25% Tốt
17.56% Tạm được
4.58% Không tốt
 Câu 5: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên quản lý Khoa
23.85% Rất tốt
63.08% Tốt
10.77% Tạm được
2.31% Không tốt
 Câu 6: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các hoạt động của lớp
23.26% Rất hiệu quả
57.36% Hiệu quả
14.73% Tạm được
4.65% Không hỗ trợ
 Câu 7: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các cá nhân sinh viên
24.22% Rất hiệu quả
51.56% Hiệu quả
21.09% Tạm được
3.13% Không hỗ trợ
 Câu 8: Hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường
21.77% Rất hiệu quả
54.03% Hiệu quả
19.35% Tạm được
4.84% Không hiệu quả
 Câu 9: Hiệu quả hoạt động của Hội sinh viên nhà trường
23.39% Rất hiệu quả
52.42% Hiệu quả
16.13% Tạm được
8.06% Không hiệu quả
 Câu 10: Thái độ phục vụ của nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp - các bộ phận phục vụ
19.35% Rất tốt
54.84% Tốt
21.77% Tạm được
4.03% Không tốt
 Câu 11: Mức độ hài lòng nói chung của bạn về phong cách phục vụ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
20.97% Rất hài lòng
58.06% Hài lòng
18.55% Tạm được
2.42% Không hài lòng
 Câu 12: Bạn có tự hào là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật?
25.20% Rất tự hào
65.04% Tự hào
8.13% Không tự hào
1.63% Tự ti