1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo thông báo đã cập nhật điểm học kỳ 220 và học kỳ hè 320

+ THÔNG BÁO LỊCH THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (Đợt thi ngày 06/11/2021)

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần giảng dạy và học trực tuyến của sinh viên Khóa 2021

+ Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

+ Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp HK 220

+ Thông báo kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho tân sinh viên 2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần các học phần đại cương theo hình thức trực tuyến đợt 4, học kỳ 2 năm học 2020-2021

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Các đợt thi ngày 03/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021)

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với các lớp học phần có ngày bắt đầu 13/09/2021

+ Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ (đợt 2) theo hình thức thi trực tuyến - học kỳ 2 và học kỳ 3

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2021-2022

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi học kỳ 220 (Đợt 3) các lớp học phần tổ chức thi trực tuyến

Previous
Next

Trang Giảng Viên

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN
Phản hồi công tác quản lý - Học kỳ 216

Các số liệu thống kê dưới đây bắt đầu thu thập từ các bình chọn phản hồi của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 16-17. Các số liệu sẽ tự động cập nhật khi sinh viên thực hiện bình chọn trên mục Góp ý- phản hồi của Trang sinh viên.

 Câu 1: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Kế hoạch -Tài chính
21.01% Rất tốt
49.28% Tốt
15.94% Tạm được
13.77% Không tốt
 Câu 2: Tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Thư viện
26.09% Rất tốt
57.97% Tốt
13.77% Tạm được
2.17% Không tốt
 Câu 3: Phong cách phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Công tác học sinh sinh viên
25.00% Rất tốt
56.82% Tốt
15.91% Tạm được
2.27% Không tốt
 Câu 4: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Phòng Đào tạo
20.61% Rất tốt
57.25% Tốt
17.56% Tạm được
4.58% Không tốt
 Câu 5: Thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên quản lý Khoa
23.85% Rất tốt
63.08% Tốt
10.77% Tạm được
2.31% Không tốt
 Câu 6: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các hoạt động của lớp
23.26% Rất hiệu quả
57.36% Hiệu quả
14.73% Tạm được
4.65% Không hỗ trợ
 Câu 7: Mức độ hỗ trợ của Giảng viên chủ nhiệm lớp đối với các cá nhân sinh viên
24.22% Rất hiệu quả
51.56% Hiệu quả
21.09% Tạm được
3.13% Không hỗ trợ
 Câu 8: Hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên CSHCM Nhà trường
21.77% Rất hiệu quả
54.03% Hiệu quả
19.35% Tạm được
4.84% Không hiệu quả
 Câu 9: Hiệu quả hoạt động của Hội sinh viên nhà trường
23.39% Rất hiệu quả
52.42% Hiệu quả
16.13% Tạm được
8.06% Không hiệu quả
 Câu 10: Thái độ phục vụ của nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp - các bộ phận phục vụ
19.35% Rất tốt
54.84% Tốt
21.77% Tạm được
4.03% Không tốt
 Câu 11: Mức độ hài lòng nói chung của bạn về phong cách phục vụ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
20.97% Rất hài lòng
58.06% Hài lòng
18.55% Tạm được
2.42% Không hài lòng
 Câu 12: Bạn có tự hào là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật?
25.20% Rất tự hào
65.04% Tự hào
8.13% Không tự hào
1.63% Tự ti