1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo

QUI ĐỊNH VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NGƯỜI HỌC

Các Quyết định ban hành PLO
PLO - áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau
PLO - áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021
Thực hiện bởi Phòng Đào Tạo