1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Thông Tin Đào Tạo


QUI CHẾ - VĂN BẢN

 • Quyết định Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ của Trường ĐHSPKT
 • Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ của Trường ĐHSPKT
 • Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐHSPKT
 • Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT
 • Qui chế công tác HS-SV trong Nhà trường - QĐ 1548 của Bộ GD-ĐT
 • Qui chế đào tạo theo học chế Tín chỉ của Bộ GD-ĐT (QĐ43 - 2007)
 • Qui chế đào tạo theo học chế Tín chỉ của Đại học Đà nẵng
 • Qui chế 25 về Đào tạo Đại học & Cao Đẳng Hệ chính qui
 • Thông tư 55 - Qui định đào tạo liên thông trình độ Cao Đẳng & Đại học