1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ Thông báo về việc cập nhật phòng học và thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Kỳ 123).

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK123] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2022-2023; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2022 - 2023.

Previous
Next

Thông Tin Đào Tạo

QUI CHẾ - VĂN BẢN

 • Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra
 • Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tập trung của Trường ĐHSPKT
 • Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Sinh học ứng dụng trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ cơ điện tử trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và từ động hóa trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ vật liệu trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật thực phẩm trình độ đại học
 • Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng trình độ đại học
 • Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường ĐHSPKT
 • Quy định về việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHSPKT
 • Quy định về việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình Đào tạo, ra soát, đánh giá và cải tiến chương trình Đào tạo của Trường ĐHSPKT
 • Quy định về yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 • Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng
 • Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng (Điều chỉnh đối với ngành Ô tô và ngành Cơ điện tử)
 • Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng đối với ngành Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc
 • Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐHSPKT
 • Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐHSPKT,Áp dụng từ khóa học 2021 trở về sau
 • Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường ĐHSPKT
 • Văn bản hợp nhất số 17 của Bộ GD-ĐT
 • Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ GD-ĐT
 • Quy chế đào tạo trình độ đại học theo thông tư 08/2021
 • Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ đại học theo thông tư 08/2021
 • Qui chế đào tạo theo học chế Tín chỉ của Đại học Đà nẵng
 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học SPKT
 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định tổ chức đào tạo cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học SPKT
 • Quyết định về việc ban hành Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học SPKT
 • Cập nhật bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng với KNLNN 6 bậc dùng cho VN
 • Cập nhật sửa đổi, bổ sung về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra của Quyết định 121
 • Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 • Quy định Học kỳ doanh nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học