1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 08XC1 -HHHHP LLLLP TN
THHHNG BBBO áºN TOOÃN THHá» CCÃC BBáºN SV CCá»A LLá»P MMá»I ĐÃY, MMà CHHÃNG TA SSáºP RA TRRÆ°á»NG VVà RRá»I ĐÃY MMá»I NGGÆ°á»I SSẠTHEO MMá»T Æ°á»C MMÆ RIIÃNG CCá»A MMÃNH. CCà THHá» TTÃI HAY CCÃC BBáºN SSẠRRá»I MMÃI TRRÆ°á»NG CAO ĐáºNG CCÃNG NGHHá» NNÃY ĐỠÄI LLÃM, TIIáºP TTá»C HHá»C HAY CCÃN á» LLáºI TRRÆ°á»NG ĐỠTRRẠNNá»... TUY NHIIÃN TTÃNH BBáºN 3 NNÄM HHá»C CCá»A CHHÃNG TA, MMÃNH MONG CCÃC BBáºN HHÃY MMÃI GIIá» LLáºY TUY CCà LLÃC VUI HAY LLÃC BUUá»N. VVà TRRÆ°á»C HHáºT, CHHÃNG TA PHHáºI CHIIáºN ĐáºU HHáºT MMÃNH CHO Đá»T TTá»T NGHIIá»P SSáºP TTá»I. MMÃNH TIN CCÃC BBáºN LLÃM TTá»T NGHIIá»P SSẠQUA HHáºT VVà ĐáºT Đưá»C ÄIIá»M CAO. ĐÃY LLà NHHá»NG LLá»I CHIA SSẠTUY NGGáºN GGá»N NHHÆNG MMÃNH MONG CCÃC BBáºN HHÃY GIIá» LLáºY NNÃ. ĐỠCHUUáºN BBá» CHO TN RA TRRÆ°á»NG VVà XXÃT ÄIIá»M RRÃN LUYYá»N CHO CCÃC BBáºN THHà NGGÃY 15/06(THHá» 4) SAU KHI KHI BBá» MMÃN HHÆ°á»NG DDáºN VVá» CCÃCH THHá»C BBáºO VVá» TN.LLá»P CHHÃNG TA SSẠHHá»P LLá»P BBá»A CUUá»I CCÃNG, CCÃC BBáºN CCà MMáºT SSẠĐưá»C ÆU TIIÃN VVá» ÄIIá»M RRÃN LUYYá»N VVà XIN ÄIIá»M TRONG Đá»T BBáºO VVá» SSáºP TTá»I. + KHI ÄI NHHá» MANG THEO SSá» RRÃN LUYYá»N VVà CCÃN GGà THIIáºU VVá»I LLá»P, MONG CCÃC BBáºN GIIáºI QUYYáºT ĐỠMMÃNH KHHá»I BBáºN TTÃM + LIIÃN HHá» VVá»I MMÃNH HOOáºC BBáºN VVÅ NNá»P LLáºI GIIáºY THANH TOOÃN RA TRRÆ°á»NG ĐỠMMÃNH CCÃN XIN CHHá» KKà CHO CCÃC BBáºN. NNáºU CCÃC BBáºN MUUá»N GGáºP MMáºT BBá»A CUUá»I CCá»A LLá»P THHà CCá» LIIÃN HHá» VVá»I MMÃNH, MMÃNH TTÃM CHHỠĐỠNNÃI CHUYYá»N VUI BUUá»N LLÃU NAY. Đá»C Đưá»C THHÃNG BBÃO NNÃY MONG CCÃC BBáºN NHHáºC CCÃC BBáºN KHHÃC GIIÃM MMÃNH. (CCá»U) LLá»P TRRÆ°á»NG DDÆ°ÆNG HHà HHá»U HIIá»P
Author: SV. Văn Hà Thiên Vũ - Updated: 10/06/2011 20:38
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]